สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,171.52973.0069.3 %5.0216.1353.6975.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม5,208.0420,310.03-290.0 %0.0425.31112.3673.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม2,566.291,949.7024.0 %5.0425.3152.8387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม29,306.1420,284.0030.8 %5.02,331.45377.6383.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0224.0247.5078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา3,467.61739.0078.7 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที3,369.31445.0086.8 %5.0161.630.9599.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,574.964,930.59-37.9 %0.0955.05282.5670.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,809.894,551.495.4 %2.5634.48427.5032.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม4,309.501,569.0063.6 %5.0767.60344.6455.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,792.77647.0076.8 %5.0425.31197.2453.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,604.54731.0079.7 %5.0653.50321.8250.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม2,701.831,255.4053.5 %5.0387.28163.3157.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,167.843,047.003.8 %1.5635.83252.7260.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม4,064.002,496.0038.6 %5.0653.50354.1445.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,525.139,244.3326.2 %5.0843.6635.0095.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,119.111,022.0067.2 %5.0520.39128.2575.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,504.811,048.0070.1 %5.0482.3655.4988.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,549.83273.5089.3 %5.0349.24106.6569.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,201.772,582.6419.3 %5.0520.39120.7476.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,762.213,293.4030.8 %5.01,109.831,172.75-5.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,186.042,094.0059.6 %5.01,357.09651.1452.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,055.981,747.0042.8 %5.0482.36118.8475.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,275.594,517.74-5.7 %0.0919.7228.4596.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,101.291,457.0086.9 %5.0444.32180.2259.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,224.472,000.0038.0 %5.0577.44124.3478.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,993.853,475.0013.0 %5.0653.50168.1474.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,554.001,828.5059.8 %5.0501.37203.3659.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม4,256.783,299.0022.5 %5.0349.240.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,163.112,607.0076.6 %5.0463.3476.0083.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 36,646.0112,333.0766.3 %5.0587.25233.7760.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,660.53842.0068.4 %5.0235.1535.8084.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม3,968.363,837.863.3 %1.5729.56273.8062.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,786.441,108.5060.2 %5.0368.26164.5455.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,293.223,753.0012.6 %5.0786.61149.9080.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม4,264.681,459.0065.8 %5.0805.96376.8253.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,541.983,685.00-4.0 %0.0463.34373.0519.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม15,510.2112,978.6416.3 %5.0669.71212.9968.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,212.284,186.0019.7 %5.055.98121.48-117.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม68,191.7076,855.00-12.7 %0.01,044.06199.5080.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม13,501.497,228.0846.5 %5.0322.7095.0170.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,287.731,500.0090.2 %5.0225.80205.259.1 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม16,868.6114,557.0113.7 %5.0936.80407.3956.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม32,883.6730,977.005.8 %2.51,310.17625.0052.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,359.531,610.0052.1 %5.0463.34263.6643.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม3,177.30635.0080.0 %5.0273.1894.5265.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม15,588.66506.9796.7 %5.02,678.892,367.4711.6 %5.0
รวม 404,331 282,469 30.14 % 30,610 12,407 59.47 %