สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,259.24611.0073.0 %5.0454.0245.6989.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,589.384,020.5262.0 %5.066.7349.8125.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,387.563,948.4265.3 %5.0666.34203.5169.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,844.601,077.0072.0 %5.0701.2042.0894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,985.107,762.7051.4 %5.02,032.35219.2189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย2,421.50646.0073.3 %5.0203.0743.8478.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,280.28477.0085.5 %5.0358.5557.0084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม3,331.88787.0076.4 %5.0162.6064.7860.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,386.69450.0086.7 %5.0166.6260.6263.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,518.13695.0080.2 %5.0324.7540.8587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,281.76513.0084.4 %5.0411.5770.7982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,729.84919.0084.0 %5.0358.30100.8671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,034.831,212.0070.0 %5.0296.7219.0093.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,383.64167.5093.0 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,678.695,886.9553.6 %5.01,176.601,249.25-6.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0700.56105.5284.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,244.702,174.0048.8 %5.0986.47512.5248.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,087.363,117.0038.7 %5.0858.49463.3946.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,048.151,159.0662.0 %5.0758.25256.5066.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,438.902,195.0074.0 %5.02,812.00846.4769.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,493.622,980.00-19.5 %0.0501.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,207.942,748.0034.7 %5.01,252.67563.7655.0 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี7,777.632,873.0063.1 %5.0676.33168.3875.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,884.2510,848.0021.9 %5.01,632.99500.6969.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)15,682.3610,788.0031.2 %5.02,976.151,049.7564.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,052.912,192.0056.6 %5.0796.28230.5371.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,132.41960.0069.4 %5.0796.2835.4095.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,393.921,464.0056.9 %5.0644.16333.4548.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,379.023,174.446.1 %3.0872.34106.3687.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,055.7813,584.28-68.6 %0.01,956.281.0099.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี6,315.653,351.4246.9 %5.01,100.56648.7241.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,272.731,721.0047.4 %5.0796.280.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี10,253.0110,406.67-1.5 %0.02,602.8070.5497.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,951.231,632.0081.8 %5.0777.26304.4060.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,080.423,948.933.2 %1.5967.43481.9850.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,145.352,739.0033.9 %5.0777.26299.1561.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,460.302,181.0051.1 %5.01,005.460.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,772.572,283.0039.5 %5.0993.17191.9080.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี11,251.802,068.0081.6 %5.0750.13107.0085.7 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี312,092.4492,631.0070.3 %5.01,261.71850.9032.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,906.76765.0073.7 %5.0530.06123.4276.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี3,870.422,692.8030.4 %5.01,043.51136.5486.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,856.772,079.0027.2 %5.0682.1855.7091.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี4,986.924,082.0418.1 %5.0923.98176.4180.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,327.612,232.2732.9 %5.0777.2740.7094.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี10,494.508,250.0021.4 %5.02,074.1595.0095.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)17,934.0711,734.0134.6 %5.02,877.09348.7087.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 175,044.368,976.0088.0 %5.0895.01523.5041.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 214,610.539,953.6731.9 %5.01,036.21191.1781.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,528.117,622.00-37.9 %0.0406.09134.9066.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี78,392.1937,315.9052.4 %5.0850.18422.3050.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี36,323.2829,532.0018.7 %5.0856.02192.8877.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี27,832.6921,390.9823.1 %5.0920.99495.4346.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี41,845.1015,617.0062.7 %5.0807.99113.0086.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,078.3215,020.1821.3 %5.0596.44544.758.7 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด82,488.5817,779.0078.4 %5.0825.58302.0363.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี16,027.7819,958.77-24.5 %0.01,908.011,911.70-0.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,116.252,303.0026.1 %5.0739.23251.7565.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,197.981,734.0058.7 %5.0568.09164.9371.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี44,202.1315,388.2565.2 %5.06,905.766,566.004.9 %2.0
รวม 1,039,652 446,818 57.02 % 63,227 23,190 63.32 %