สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,226.17636.0080.3 %5.0476.65224.7052.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,658.257,963.918.0 %4.066.05208.95-216.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,756.294,933.74-31.3 %0.0799.92156.5780.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,792.901,654.0040.8 %5.0647.8166.7589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16,220.137,250.6055.3 %5.02,454.33557.5877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,102.101,155.3071.8 %5.0326.3537.0288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,266.79736.0077.5 %5.0257.6732.6687.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,291.42414.0087.4 %5.0256.7965.5574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,894.24758.0080.5 %5.0416.9585.5079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,275.40340.0089.6 %5.0445.69114.0074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี3,619.951,299.0064.1 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,216.571,199.0071.6 %5.0574.6847.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด3,995.81771.0080.7 %5.0353.56107.3569.6 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์6,025.177,911.50-31.3 %0.0837.71322.0561.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,627.215,786.88-25.1 %0.01,160.20429.3263.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,211.172,010.009.1 %4.5515.21238.2853.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,245.92860.0061.7 %5.0522.6917.3396.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,625.341,434.8045.3 %5.0590.77116.9580.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,345.181,602.0063.1 %5.01,028.11374.8163.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,891.48952.0067.1 %5.0704.84186.7873.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,910.921,071.4081.9 %5.0647.79145.2077.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,393.064,641.3071.7 %5.05,292.17772.5085.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,394.452,097.9012.4 %5.0513.82184.9664.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,769.053,792.0020.5 %5.01,026.47309.7069.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,202.091,939.8039.4 %5.0818.9535.5395.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,181.0310,295.0021.9 %5.01,237.29433.8664.9 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน80,404.6874,667.607.1 %3.5469.72385.6217.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,054.776,388.7751.1 %5.04,254.882,611.5538.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,240.081,999.0038.3 %5.0818.9462.2992.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,451.041,080.0055.9 %5.061.6770.43-14.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,948.66828.0057.5 %5.072.5756.7821.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,194.455,974.00-15.0 %0.089.9456.7836.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,278.54489.0085.1 %5.0856.9853.2993.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,745.15819.0070.2 %5.0647.81166.8774.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,390.903,220.805.0 %2.5856.98317.3263.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,753.402,312.0038.4 %5.01,584.781,053.3233.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,350.664,546.0051.4 %5.01,769.75950.1446.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,230.361,559.2175.0 %5.0876.21133.0084.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,957.129,765.52-63.9 %0.01,522.54137.1391.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,970.8114,958.01-7.1 %0.01,890.451,232.1534.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,060.863,343.0069.8 %5.0666.82240.8663.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,495.943,237.147.4 %3.5933.06236.8374.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,801.761,553.0044.6 %5.0666.81366.2045.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,164.84162.0094.9 %5.0799.94196.4875.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,951.384,782.0031.2 %5.0686.0560.4991.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,622.871,567.0086.5 %5.0821.80165.0279.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 50,996.8836,520.7128.4 %5.0933.45469.8349.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,975.87686.0076.9 %5.0514.68114.4877.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,205.463,636.3064.4 %5.0952.0580.4891.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,869.611,386.0051.7 %5.0609.78106.7382.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,667.786,425.2625.9 %5.01,446.46577.3660.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,978.471,634.8845.1 %5.0685.82103.3684.9 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,604.24104,240.00-87.5 %0.03,074.17982.7468.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,110.924,129.00-32.7 %0.0705.07180.0674.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 117,850.878,056.5154.9 %5.01,322.78209.0084.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,820.7511,479.8416.9 %5.01,595.84265.9983.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์22,957.356,265.1772.7 %5.0183.6146.1174.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,573.192,062.0419.9 %5.0322.90237.5026.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์596,082.5032,018.1394.6 %5.03,934.92361.7490.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน61,479.844,000.0093.5 %5.0874.26866.850.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี41,795.956,251.5685.0 %5.0821.3036.0095.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล38,739.3316,467.0057.5 %5.0942.76274.4570.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,826.9124,154.00-104.2 %0.01,677.011,495.6510.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,130.403,380.0058.4 %5.0874.74586.1233.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,422.66721.0070.2 %5.0476.67124.6473.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,252.0811,305.0030.4 %5.04,187.973,247.9322.4 %5.0
รวม 1,300,547 501,575 61.43 % 68,920 24,229 64.85 %