สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,559.601,019.0060.2 %5.0538.640.00100.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช59,262.9612,926.0078.2 %5.0536.54627.60-17.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช11,167.647,913.4029.1 %5.069.24173.54-150.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,483.282,945.0065.3 %5.057.6880.75-40.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,670.451,843.0031.0 %5.0728.8051.0593.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช4,023.441,560.0061.2 %5.0785.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,286.634,090.2181.6 %5.03,952.59394.2590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0500.3982.6583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,248.37267.0091.8 %5.0204.8356.4272.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,184.91467.0085.3 %5.0197.0166.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,371.08972.0071.2 %5.0462.031.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,271.96186.0094.3 %5.0273.410.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,201.86690.0078.5 %5.0246.1469.8771.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,405.55733.0078.5 %5.0353.5334.9390.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,341.92654.0080.4 %5.0246.3634.5486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,134.231,873.5054.7 %5.0527.7570.1786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,172.34273.0091.4 %5.0274.8034.4587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,698.74400.0089.2 %5.0369.0530.5991.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,180.86412.0087.0 %5.0192.8370.2763.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,861.85848.0078.0 %5.0278.8650.0182.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,770.20705.0085.2 %5.0234.0041.9082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล2,968.00424.0085.7 %5.0383.3351.3286.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,175.95507.0084.0 %5.0388.15103.4573.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,209.551,015.0068.4 %5.0337.0252.9584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,097.30153.0095.1 %5.0296.7463.3078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,164.00621.0080.4 %5.0270.1451.1781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง2,975.37511.0082.8 %5.0246.620.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,125.30479.0084.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,629.375,431.203.5 %1.5823.8888.3589.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,223.771,455.0072.1 %5.0604.94258.8657.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช7,939.376,724.5115.3 %5.01,812.71503.5072.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,299.451,792.0022.1 %5.06,305.96176.7097.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,607.141,056.0059.5 %5.0699.64308.7555.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,510.791,637.0034.8 %5.0484.48305.9036.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40175.7551.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0283.13184.3034.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,031.922,972.0040.9 %5.01,356.32610.5155.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,227.591,397.0056.7 %5.0956.99156.1383.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1516,578.1823,264.53-40.3 %0.04,471.233,577.1020.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,520.251,446.0058.9 %5.01,533.4748.6796.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,240.691,667.0060.7 %5.01,356.34569.9158.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,940.377,587.72-158.1 %0.0785.852,176.34-176.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,489.004,937.22-41.5 %0.0719.94160.7977.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,878.763,224.6645.1 %5.02,002.861,622.5619.0 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,390.362,565.6024.3 %5.01,044.5282.6592.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช10,963.5613,483.60-23.0 %0.01,307.8052.8896.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช131,902.59163,157.00-23.7 %0.0721.88593.1017.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,392.4812,303.94-31.0 %0.03,547.333,068.4013.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,477.352,027.0041.7 %5.01,014.03601.3540.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,478.411,574.8954.7 %5.0976.01262.5573.1 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,348.181,362.0059.3 %5.081.4680.001.8 %0.5
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,887.981,400.0025.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,887.98316.0083.3 %5.080.9375.816.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช4,007.481,079.0073.1 %5.01,051.7049.4795.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,013.731,065.0064.7 %5.0626.17117.8181.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,234.31962.0070.3 %5.0785.8556.3992.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช7,365.4339,088.60-430.7 %0.02,002.512,521.04-25.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,563.745,041.0041.1 %5.01,603.54705.8656.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,668.252,143.0041.6 %5.01,128.14153.4586.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,072.629,972.00-23.5 %0.01,603.53114.0092.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช3,870.78200.0094.8 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,744.534,800.11-28.2 %0.01,090.18415.9361.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,661.912,068.0055.6 %5.01,337.31329.2675.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,289.452,857.0046.0 %5.01,447.50171.1588.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,622.285,006.0011.0 %5.0937.98285.0069.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช15,054.202,936.0780.5 %5.0546.67138.9274.6 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 180,651.97110,000.0039.1 %5.02,374.08280.0088.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,683.9630,050.6226.1 %5.0882.20346.5360.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,722.356,206.007.7 %3.5530.98226.9257.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,288.94827.0063.9 %5.0576.66128.2577.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,101.323,863.005.8 %2.51,280.28398.1168.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,829.001,797.0036.5 %5.0785.84180.2077.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช2,501.211,000.0060.0 %5.0709.4295.0086.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,392.392,692.0020.6 %5.0976.0245.6095.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,430.592,914.0069.1 %5.03,773.12581.3484.6 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช4,005.875,415.28-35.2 %0.01,082.57541.6150.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,607.917,448.0478.5 %5.01,133.53231.0479.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 127,848.4110,996.7260.5 %5.0906.48183.3779.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 215,652.689,779.0037.5 %5.01,627.97283.7282.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 315,732.707,830.0050.2 %5.02,533.28176.1993.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 14,313.959,796.0831.6 %5.01,341.42310.7976.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช21,642.8413,812.0036.2 %5.02,448.07383.6884.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,554.5112,135.0630.9 %5.0235.59348.47-47.9 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล19,927.5064.6799.7 %5.0579.4496.4883.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,364.804,250.0033.2 %5.0289.6220.0093.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง160,553.9135,393.0078.0 %5.01,388.06609.9456.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช87,802.3041,000.0053.3 %5.01,752.69185.0089.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช47,569.892,000.0095.8 %5.01,329.18117.8191.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล743,711.3125,083.0096.6 %5.01,085.85196.3081.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช145,660.8632,016.0078.0 %5.01,131.05297.5373.7 %5.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช87,602.837,358.0091.6 %5.0917.96145.8284.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช463,437.9733,627.0492.7 %5.01,109.081,023.057.8 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช20,326.5117,957.0011.7 %5.0894.17496.7844.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,891.3222,729.0048.2 %5.0888.35172.9080.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,085.7215,276.0060.9 %5.0957.38952.190.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,166.749,611.0054.6 %5.0766.38262.7265.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,821.6826,163.45-39.0 %0.02,511.641,401.4144.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช21,401.2614,105.0534.1 %5.04,531.162,112.5253.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช110,692.2852,188.0052.9 %5.02,084.77592.0071.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,721.384,970.80-33.6 %0.01,090.11421.4261.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช2,870.901,412.0050.8 %5.0804.8796.1088.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,021.3530,000.0030.3 %5.05,603.115,485.072.1 %1.0
รวม 2,986,619 996,253 66.64 % 113,232 42,853 62.15 %