สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,599.231,106.0057.4 %5.0412.17151.4763.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.8084.42-51.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,755.061,292.0053.1 %5.0386.84142.1063.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,497.581,969.0043.7 %5.0659.4143.9593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,218.698,897.0012.9 %5.02,066.56311.5584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,326.20689.0079.3 %5.0313.9369.3777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,353.15480.0085.7 %5.0289.3752.3481.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,371.30687.0079.6 %5.0328.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,298.05500.0084.8 %5.0420.3837.4691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่3,937.781,491.0062.1 %5.0308.61106.7065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,489.35885.0074.6 %5.0330.1227.9191.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,309.04471.0085.8 %5.0183.0824.1086.8 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่3,666.794,486.00-22.3 %0.0735.350.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,209.542,566.5920.0 %5.0659.38283.3457.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,236.301,283.2969.7 %5.0343.58143.7358.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,041.20723.0064.6 %5.0369.40198.9646.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,843.831,869.0051.4 %5.0925.6093.1089.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,369.083,150.006.5 %3.0697.41427.5038.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,313.221,383.0058.3 %5.0659.38200.6269.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,367.561,188.0064.7 %5.0811.42128.4184.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่3,900.611,959.9949.8 %5.0944.62747.8420.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,962.191,404.0028.4 %5.0472.96186.2060.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,417.633,937.3110.9 %5.01,267.95713.4043.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,534.821,752.0050.4 %5.0685.72285.9958.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่4,497.971,010.6277.5 %5.01,096.74391.4064.3 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่531,909.19331,227.0037.7 %5.03,032.33847.2572.1 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,932.971,815.8063.2 %5.0811.50182.7177.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 8,557.603,010.0064.8 %5.093.1295.47-2.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,203.371,009.0068.5 %5.0754.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,925.401,103.0062.3 %5.0564.19168.1770.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,507.782,641.0024.7 %5.0735.44264.7364.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่4,159.921,620.0061.1 %5.01,039.70378.1063.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,487.452,970.0033.8 %5.01,172.81288.0775.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,372.691,977.0063.2 %5.0830.52271.3767.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,252.1510,881.1117.9 %5.01,305.9458.9095.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,007.672,380.0020.9 %5.0659.38185.2571.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,586.062,715.1524.3 %5.0811.50228.4671.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,170.532,006.0036.7 %5.0659.38181.0672.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,889.811,620.0058.4 %5.0849.54204.7275.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่2,945.602,802.004.9 %2.0602.33176.1370.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,060.252,675.0075.8 %5.0678.41242.9864.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่141,096.0921,501.0084.8 %5.01,217.06456.0062.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,039.271,904.0037.4 %5.0564.30168.1770.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,907.602,464.0036.9 %5.0887.57292.6067.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,060.391,482.0051.6 %5.0621.40169.1872.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่4,433.943,701.6816.5 %5.0963.65382.8560.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,268.131,904.0041.7 %5.0697.41204.7270.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,573.504,971.9353.0 %5.03,017.36429.3085.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่40,990.859,523.5676.8 %5.01,724.47293.3583.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,803.863,111.0046.4 %5.0329.87216.6034.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่65,949.6050,018.0024.2 %5.01,243.13280.2577.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,396.6725,692.00-14.7 %0.0797.121,438.24-80.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,867.9012,368.9326.7 %5.0648.77176.8672.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,804.1712,391.0040.4 %5.0628.75227.2563.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก12,543.9921.0099.8 %5.0663.58356.2546.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่32,353.832,750.0091.5 %5.012,291.341,125.7590.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,262.972,820.8213.6 %5.0618.52319.0648.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,774.16766.0072.4 %5.0450.20175.8760.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,282.581,103.0091.7 %5.03,148.13265.0091.6 %5.0
รวม 1,104,894 576,126 47.86 % 60,537 15,605 74.22 %