สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,112.99807.0061.8 %5.0376.72122.4467.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา31,610.6220,827.1034.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,591.964,322.2043.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,001.532,974.320.9 %0.5547.87101.4781.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา2,727.31912.0066.6 %5.0623.9335.2294.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,148.778,766.0013.6 %5.01,840.96322.0182.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,325.29317.0092.7 %5.0228.4667.8370.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว396.58289.0027.1 %5.0456.0231.1693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,418.54254.0092.6 %5.0256.141.0099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,106.26383.0087.7 %5.0207.0856.1672.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,494.04485.1086.1 %5.0356.4335.2490.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,141.00447.0085.8 %5.0209.2087.3258.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง3,885.59544.0086.0 %5.0321.5044.7686.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,104.794,023.002.0 %1.0833.14682.1018.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,423.646,747.0053.2 %5.0871.14293.8266.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา3,901.141,423.4763.5 %5.0947.20536.7543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา2,858.01660.0076.9 %5.0604.95121.7579.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,273.72897.0060.5 %5.0433.80108.7074.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,246.012,224.0031.5 %5.0833.14109.0586.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,406.803,597.0018.4 %5.0991.28372.6562.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,985.262,319.3041.8 %5.01,137.36139.1487.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,601.131,192.0054.2 %5.0566.9285.8284.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,742.8610,163.01-114.3 %0.01,080.32382.3064.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,455.922,797.3619.1 %5.0700.00127.6381.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,655.23630.0061.9 %5.059.8936.2039.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,045.81799.0073.8 %5.0719.010.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,602.37693.0073.4 %5.0528.85196.8962.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา2,900.272,621.009.6 %4.5642.98195.2669.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา25,769.7738,287.82-48.6 %0.09,390.311,130.6188.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,891.232,769.0028.8 %5.01,099.331,062.933.3 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,616.961,860.0059.7 %5.0700.00180.1874.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,793.684,774.82-25.9 %0.0684.8484.0387.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,693.712,092.0080.4 %5.0661.96746.70-12.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,107.792,941.015.4 %2.5776.09236.0469.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,865.452,908.0063.0 %5.0719.01160.5677.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,763.112,174.0042.2 %5.0700.03192.3472.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,426.162,546.70-5.0 %0.0418.2970.4583.2 %5.0
สพ.พังงา10,767.861,457.0086.5 %5.0700.03155.8077.7 %5.0
รจจ.พังงา 88,230.80104,580.00-18.5 %0.0921.15471.5148.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,354.10764.0067.5 %5.0414.76105.9274.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา11,954.272,313.0080.7 %5.01,023.27119.0988.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,163.49965.0076.8 %5.0642.98227.0564.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,495.544,469.11-27.9 %0.0779.79130.4583.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,026.461,667.0044.9 %5.0738.0349.3193.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา10,910.6510,356.495.1 %2.52,696.68368.8886.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา20,465.207,701.9662.4 %5.01,590.48274.6482.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง29,009.677,842.4773.0 %5.01,597.41222.5286.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,170.173,666.3055.1 %5.0290.66250.4413.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา48,514.8936,047.7125.7 %5.01,027.43201.0280.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา17,966.9819,728.06-9.8 %0.0548.25543.950.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง23,931.647,548.9968.5 %5.0653.03157.6175.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า13,129.769,260.0029.5 %5.0669.29248.8762.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,971.7315,988.70-14.4 %0.01,557.041,289.6917.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,011.251,593.0047.1 %5.0632.12265.7358.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,206.90612.0072.3 %5.0414.79139.1666.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา13,576.328,388.0038.2 %5.03,825.613,650.554.6 %2.0
รวม 533,949 387,416 27.44 % 52,247 17,030 67.41 %