สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,547.17647.0074.6 %5.0249.44201.3819.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11540.75-487.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,294.7610,129.2047.5 %5.063.3378.26-23.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,745.0313,375.01-257.1 %0.0572.71134.4676.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต2,927.391,100.0062.4 %5.0477.6335.2292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,945.5017,824.2038.4 %5.03,063.81180.1694.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,591.983,660.0068.4 %5.0401.5754.1586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,512.502,059.0054.4 %5.0382.55108.7671.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้3,971.011,559.2060.7 %5.0367.3916.1595.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,604.651,174.0074.5 %5.0390.26104.5073.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,469.565,406.0016.4 %5.0591.730.9099.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0884.6779.9091.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,991.276,040.00-51.3 %0.0800.90423.7047.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,891.141,873.0061.7 %5.01,124.16147.3786.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต3,876.242,164.0044.2 %5.0838.94251.1470.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,421.742,770.0019.0 %5.0439.6085.1380.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,677.761,165.0056.5 %5.0382.5592.5975.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต2,966.251,870.0037.0 %5.0477.63372.6522.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,662.641,813.00-9.0 %0.0331.590.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,403.201,580.0064.1 %5.0762.87240.8868.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต2,845.691,956.0031.3 %5.0420.58168.2660.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,134.6920,427.00-233.0 %0.01,409.4294.0593.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,128.503,492.0015.4 %5.0743.86317.9657.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต3,585.402,866.0020.1 %5.0724.84283.2860.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,491.8816,362.7020.2 %5.0242.85183.2224.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,725.02324.0081.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,308.961,189.0064.1 %5.0629.7659.8690.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,762.22308.7088.8 %5.0401.57134.0566.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,848.333,561.007.5 %3.5762.87100.9186.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,408.0228,150.00-420.5 %0.01,200.241,339.89-11.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต4,946.50631.0087.2 %5.01,276.30631.9850.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,227.591,508.0064.3 %5.0991.0699.4690.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต4,958.9413,183.50-165.9 %0.01,124.1847.5595.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,262.271,985.0039.2 %5.0306.49404.36-31.9 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,714.064,623.52-24.5 %0.0610.74164.3573.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,622.491,512.0058.3 %5.0705.82208.6170.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต2,983.661,786.0040.1 %5.0496.6562.0187.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,337.504,537.00-35.9 %0.0610.7420,608.30-3,274.3 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,139.153,487.0065.6 %5.0333.2674.6477.6 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 69,695.64110,070.00-57.9 %0.0927.02701.7824.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,373.781,220.0048.6 %5.0268.4645.1683.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,488.183,009.0013.7 %5.0667.79151.6977.3 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,526.167,013.52-55.0 %0.0991.06197.1680.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,811.312,215.0041.9 %5.0819.9289.4689.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,485.98626.0074.8 %5.0258.27270.39-4.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต2,872.972,874.00-0.0 %0.0420.58377.0810.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต45,027.1614,020.0068.9 %5.0639.83175.0972.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,963.232,236.3524.5 %5.0232.38122.0047.5 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง13,094.8216,320.00-24.6 %0.0308.71380.00-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,776.0329,620.0032.3 %5.0640.1689.5286.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต94,500.8546,011.0651.3 %5.0353.1172.5879.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต18,903.3812,266.0035.1 %5.0355.680.9599.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,601.0216,416.00-30.3 %0.0956.081,074.61-12.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,528.013,969.00-12.5 %0.0477.6383.6882.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,279.15557.0075.6 %5.0230.4247.5079.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,485.9212,000.0068.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 575,344 468,541 18.56 % 34,234 32,010 6.49 %