สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,791.51169.0096.5 %5.0216.9287.4059.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,746.1912,276.00-158.6 %0.01,725.76143.5591.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี61,234.1652,629.2614.1 %5.0242.13371.41-53.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี14,601.6915,373.44-5.3 %0.085.80144.40-68.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,843.943,140.6054.1 %5.070.7181.61-15.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,088.1414,910.00-264.7 %0.01,379.02337.2575.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 82,924.682,932.12-0.3 %0.0652.8347.6192.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,765.8090.1196.7 %5.0825.640.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,970.724,175.3970.1 %5.04,634.8858.9098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,869.2814,875.8028.7 %5.02,940.25439.9485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 213,762.897,185.2047.8 %5.01,685.190.9099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,035.061,928.0052.2 %5.0216.52122.4643.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,190.42582.0086.1 %5.0261.0256.0578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,073.60326.0089.4 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,576.61735.0086.8 %5.0378.0461.4083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,287.55267.0095.0 %5.0342.8650.1885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,347.33952.0071.6 %5.0461.330.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,918.33469.0092.1 %5.0337.310.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,685.97608.0089.3 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,365.91505.0085.0 %5.0316.790.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,828.14328.0094.4 %5.0310.2526.3291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,015.73231.0092.3 %5.0319.886.4398.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,852.37554.0090.5 %5.0243.0315.1193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,381.55591.0082.5 %5.0234.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,772.88250.0095.7 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย3,539.79725.0079.5 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,251.56740.0077.2 %5.0386.6664.4383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,668.33195.0096.6 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,377.826,689.0041.2 %5.0730.29243.2066.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,269.031.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 83,786.7210,656.96-181.4 %0.01,592.32758.1052.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,532.939,066.6070.3 %5.09,804.97480.7095.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,348.731.00100.0 %5.0381.87131.1065.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,270.301,710.0024.7 %5.0451.27130.1571.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,718.691,034.0062.0 %5.0627.75403.7535.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,460.52873.0074.8 %5.0521.66228.0056.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,085.651,595.0048.3 %5.0386.95243.2037.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,896.773,439.4541.7 %5.01,339.05937.6530.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,033.732,567.2015.4 %5.08,035.979.0099.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,855.371,538.0046.1 %5.0897.36232.7574.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,851.60914.0067.9 %5.0891.60261.7770.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,564.833,853.56-8.1 %0.01,072.82712.5033.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,216.514,708.84-11.7 %0.01,717.57392.0577.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,546.574,819.00-6.0 %0.01,962.55911.2253.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี38,760.777,470.0080.7 %5.01,779.891,392.7021.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,567.205,633.20-119.4 %0.0627.68304.0051.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,739.412,443.0048.5 %5.01,643.30543.8866.9 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,640.643,542.0023.7 %5.01,374.03411.8370.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,481.492,678.1223.1 %5.01,533.51847.7444.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,990.8322,144.00-269.6 %0.01,624.29372.4077.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี221,321.61321,277.78-45.2 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,412.668,746.32-4.0 %0.02,633.2794.0596.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,350.152,082.0037.9 %5.01,038.15268.8574.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,534.163,243.008.2 %4.01,360.66136.4690.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)10,663.909,162.8414.1 %5.04,148.02683.1983.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,447.846,399.6924.2 %5.03,387.981,914.2043.5 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,032.634,792.0031.9 %5.0110.560.9599.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,861.01806.0056.7 %5.081.160.9598.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,861.01999.0046.3 %5.089.6173.9017.5 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,041.671,202.0060.5 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,691.331,319.0064.3 %5.01,224.940.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,770.35752.0072.9 %5.0787.57210.9073.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,593.893,036.0015.5 %5.0739.24436.0541.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,625.0244,149.00-358.7 %0.02,502.381,697.4032.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,955.301,449.0081.8 %5.01,320.03778.0541.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,919.073,574.00-22.4 %0.0901.69215.6576.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,277.8712,857.80-104.8 %0.01,529.2246.4097.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,859.2814,769.01-6.6 %0.02,377.412,615.35-10.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,051.173,487.0071.1 %5.01,434.131,981.70-38.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,558.255,018.00-41.0 %0.01,148.90316.3572.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,756.822,352.0037.4 %5.01,205.94222.3081.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,414.253,197.0027.6 %5.01,415.14271.7080.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,761.744,373.968.1 %4.0920.72139.6584.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 25,944.4418,868.0027.3 %5.0838.80209.7475.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,832.3010,956.00-24.0 %0.0608.35133.0078.1 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,495.3762,734.5312.3 %5.01,476.761,014.9531.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,926.8411,640.0016.4 %5.02,429.03837.3065.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,024.324,324.0028.2 %5.0730.5497.3486.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,022.473,901.0035.2 %5.01,905.21442.7076.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,346.6815,730.99-9.6 %0.0833.92247.2370.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,612.292,830.0021.7 %5.0681.03117.8882.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,491.619,806.28-180.9 %0.01,643.31148.2091.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,036.536,199.00-53.6 %0.0958.74604.2037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,591.014,690.56-30.6 %0.0681.01349.0048.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)51,787.789,216.7282.2 %5.04,195.24324.2892.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 116,999.2810,154.1040.3 %5.01,144.5957.9594.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 228,621.5110,162.9464.5 %5.02,168.03303.5486.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 319,974.4514,860.2925.6 %5.01,659.01110.8493.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,952.316,953.7441.8 %5.0224.10258.00-15.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,451.582,680.2939.8 %5.0319.7538.0088.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี209,802.9159,919.9971.4 %5.01,254.25302.7975.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ15,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ195.30ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี37,230.339,423.2274.7 %5.01,111.22229.9079.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี16,622.1020,849.00-25.4 %0.0989.401,194.00-20.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี30,996.7017,586.0043.3 %5.0822.24172.9079.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,491.9215,485.0016.3 %5.01,015.02196.1180.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ45,301.739,144.0079.8 %5.01,000.42116.5088.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี53,193.9123,105.8656.6 %5.019,065.082,495.2686.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี31,981.0122,635.0029.2 %5.01,140.00140.5387.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 112,981.051.00100.0 %5.01,266.29112.9291.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,699.902,730.0026.2 %5.0744.55430.3542.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,091.536,701.00-31.6 %0.01,541.31566.2463.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,234.011,217.0045.5 %5.0429.970.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,292.22748.0067.4 %5.0695.8691.6886.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,248.4721,198.0012.6 %5.07,438.683,055.7758.9 %5.0
รวม 1,510,426 1,110,616 26.47 % 152,512 39,530 74.08 %