สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,144.49815.6062.0 %5.0347.6664.0281.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง103,568.1735,843.7365.4 %5.0678.44103.2784.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,721.971,482.9045.5 %5.0537.8261.2288.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,646.441,392.3047.4 %5.0537.822.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,724.519,636.0024.3 %5.01,945.00325.1183.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,083.83570.0086.0 %5.0260.7859.4677.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,436.19265.0092.3 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,405.36376.0089.0 %5.0321.1438.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,307.11283.0091.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง9,785.1610,322.90-5.5 %0.01,241.41217.4482.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,139.734,204.54-33.9 %0.0766.01366.3352.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,236.27420.0081.2 %5.0458.67153.9066.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,839.921,719.2055.2 %5.0747.01397.1746.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,913.181,424.7051.1 %5.0613.92243.5360.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,707.29966.3064.3 %5.0575.86168.7970.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง2,998.021,300.0056.6 %5.0556.83729.76-31.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,384.321,920.0019.5 %5.0442.8186.6180.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,552.76814.0077.1 %5.0918.17300.6067.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,809.83236.4091.6 %5.0613.906.7098.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,383.476,734.8445.6 %5.01,033.46192.2281.4 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง50,754.1158,114.60-14.5 %0.0362.76671.50-85.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,160.921,500.0052.5 %5.0472.59279.7040.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,869.133,367.9913.0 %5.062.3254.4212.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,851.361,104.4061.3 %5.0632.9063.9289.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,474.39892.0064.0 %5.0480.77169.5364.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,322.542,345.0029.4 %5.0651.91214.7067.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,513.2128,220.30-275.6 %0.01,304.671,066.0318.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,745.474,987.60-33.2 %0.0937.15469.0250.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,198.601,213.7062.1 %5.0727.98100.4186.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,550.006,274.75-76.8 %0.0861.09124.4585.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,839.322,065.8027.2 %5.0575.85646.95-12.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,579.983,950.20-53.1 %0.0499.78447.5610.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,803.862,210.8021.2 %5.0461.66369.1120.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,559.122,857.0037.3 %5.0746.99171.1577.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,429.901,187.7051.1 %5.0461.7544.6690.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,984.592,683.0093.1 %5.012,023.48259.8297.8 %5.0
รจจ.ระนอง 1,006,014.5022,292.4497.8 %5.09,248.95186.2098.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,192.06554.2074.7 %5.0366.67102.6072.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง8,094.404,025.0050.3 %5.01,393.54363.0973.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง2,952.661,346.0054.4 %5.0670.9568.8189.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,055.364,241.16-38.8 %0.0689.95252.1463.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,177.721,820.7042.7 %5.0451.10379.4515.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,802.744,129.13-47.3 %0.0575.85325.8543.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง16,285.0213,306.0018.3 %5.02,580.91201.6592.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง4,038.603,208.0020.6 %5.0114.8582.9627.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี9,719.787,125.0226.7 %5.0582.00177.3569.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,551.324,389.7986.1 %5.0885.77119.1586.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,652.729,660.4829.2 %5.0484.45441.258.9 %4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง3,398.9114,638.08-330.7 %0.01,465.131,357.557.3 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,144.312,261.0028.1 %5.0746.99320.7057.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,899.491,587.0045.3 %5.0423.72146.3465.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,055.388,560.4143.1 %5.03,091.431,803.8541.6 %5.0
รวม 1,453,460 306,847 78.89 % 58,209 15,047 74.15 %