สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,269.28748.0067.0 %5.0467.3982.5382.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,400.413,680.0080.0 %5.071.7696.56-34.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,838.933,072.00-8.2 %0.0733.64162.5477.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,806.771,130.0059.7 %5.0638.5469.4289.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,195.926,118.4069.7 %5.01,893.59355.3081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร3,860.431,119.0071.0 %5.0314.8520.9093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,793.29425.0088.8 %5.0297.5038.4787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,212.80283.0091.2 %5.0257.7539.9084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน7,623.39895.0088.3 %5.0492.7850.0189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,254.94359.0089.0 %5.0387.4535.9690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,149.79209.0093.4 %5.0478.988.4098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,243.56454.0086.0 %5.0305.4158.7680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,467.69478.0086.2 %5.0322.0963.4080.3 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,230.006,674.00-106.6 %0.0752.8888.2588.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร12,131.906,067.5050.0 %5.01,113.94652.6241.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,941.511,547.0020.3 %5.01,037.87709.1231.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,748.55846.0069.2 %5.0657.55216.8867.0 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1426,053.776,304.2975.8 %5.08,970.274,085.0054.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,868.961,910.0033.4 %5.0657.55413.3637.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,838.873,337.20-81.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,254.092,294.0046.1 %5.01,132.98366.4967.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,749.512,673.0028.7 %5.0796.04220.7872.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร4,764.0810,205.56-114.2 %0.01,266.06516.3359.2 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร60,835.6645,327.0025.5 %5.0586.58178.5069.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,414.111,589.0053.5 %5.0790.66123.2984.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,594.666,070.00-32.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7055.5112.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,072.78841.0072.6 %5.0790.6664.4691.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,485.71565.0077.3 %5.0600.53243.7759.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,046.433,233.00-6.1 %0.0847.71148.4982.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร37,630.7944,743.29-18.9 %0.03,167.69964.1269.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,378.482,010.9068.5 %5.01,437.23936.6034.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,232.171,659.0048.7 %5.0809.68112.5786.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,676.5411,820.58-108.2 %0.01,418.1968.9295.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,446.162,713.00-87.6 %0.0752.63382.9849.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,418.612,307.7032.5 %5.0790.69194.9775.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,119.291,532.0050.9 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,751.791,731.0053.9 %5.0455.56169.7462.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,016.562,211.0026.7 %5.0619.5234.9794.4 %5.0
สพ.ชุมพร11,104.452,694.0075.7 %5.0752.63279.9962.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 39,697.7128,924.0027.1 %5.0841.96245.6470.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,263.21444.0080.4 %5.0467.3961.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,257.263,748.00-15.1 %0.0511.71154.8569.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร2,873.461,188.0058.7 %5.0695.610.9599.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,218.495,104.00-21.0 %0.0991.29264.1073.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร2,696.581,270.0052.9 %5.0638.56279.9756.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,182.454,148.1320.0 %5.01,196.30246.4579.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,182.76797.5388.9 %5.0783.22133.0083.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,129.396,060.0083.7 %5.01,984.90128.5293.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 28,445.638,804.96-4.3 %0.01,371.62130.1590.5 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,876.6911,807.7180.9 %5.0238.86197.6817.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร160,107.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,504.8711,742.6924.3 %5.0703.73387.3745.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน16,330.6012,104.0025.9 %5.0814.28183.6077.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร18,857.7423,254.00-23.3 %0.02,623.31394.0085.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,072.522,173.0057.2 %5.0790.66108.9486.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,439.11638.0073.8 %5.0486.43109.9577.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,474.2410,136.0058.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 555,425 324,220 41.63 % 57,034 19,182 66.37 %