สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ884.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,914.156,141.00-56.9 %0.0833.64115.1686.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,048.751,626.0046.7 %5.0719.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี10,352.4611,505.00-11.1 %0.02,993.69302.1089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี4,298.282,351.0045.3 %5.0283.9674.4273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,925.58925.0081.2 %5.0505.3775.7485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง3,473.32662.0080.9 %5.0311.4951.8883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่3,599.54602.0083.3 %5.0312.8547.4184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,605.54560.0087.8 %5.0255.1130.8487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,325.53765.0077.0 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,428.99564.0083.6 %5.0400.4037.5990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง3,497.03357.0089.8 %5.0299.1234.7388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ9,486.60519.0094.5 %5.0275.714.9298.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,586.79479.0089.6 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ3,678.46175.0095.2 %5.0410.707.3798.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 2,628.595,682.60-116.2 %0.0605.45402.3433.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,728.571,626.0056.4 %5.01,042.84270.1474.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,578.993,705.70-3.5 %0.01,236.67154.5387.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,366.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ310.99ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1034,139.1930,891.009.5 %4.512,237.462,894.5076.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,336.70338.0092.2 %5.0928.75130.5885.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,402.572,269.805.5 %2.5554.8770.8187.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี14,989.1711,491.8023.3 %5.01,309.04564.3956.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1111,923.5017,966.00-50.7 %0.03,981.844,323.45-8.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,314.01937.0059.5 %5.0453.3447.0989.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,663.311,031.0061.3 %5.0586.43202.1965.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี3,546.364,296.54-21.2 %0.0890.71351.3360.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,119.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,423.1421,527.75-1,412.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,286.882,942.0031.4 %5.01,213.99435.2064.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,120.546,298.5858.3 %5.01,822.49106.5594.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,344.873,085.007.8 %3.5852.68341.3360.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,141.233,713.00-18.2 %0.0776.62123.0984.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,624.583,617.9435.7 %5.01,099.89279.0874.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,321.304,620.1013.2 %5.0757.6029.8696.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,387.442,286.8579.9 %5.0719.57190.0073.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,847.5418,683.0010.4 %5.01,829.51258.1385.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 59,933.6651,134.0014.7 %5.0992.52473.6352.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,503.741,296.0048.2 %5.0529.4195.9781.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,214.431,340.9158.3 %5.0757.60273.7163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,013.211,270.0057.9 %5.0681.54160.9176.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,628.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.74ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,013.137,068.40-76.1 %0.01,501.53697.0053.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,240.757,558.42-78.2 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 123,912.0017,002.0628.9 %5.01,246.05311.3575.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 236,048.6112,456.0065.4 %5.03,229.79454.4285.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,702.048,644.80-407.9 %0.0441.95608.02-37.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี128,506.40107,100.0016.7 %5.02,036.451,013.0250.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี13,574.378,162.0039.9 %5.0577.79230.5060.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ9,049.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ620.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง19,141.6121,362.00-11.6 %0.0740.531,320.69-78.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ84,677.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.20ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 3,143.641,796.2242.9 %5.01,186.39244.3179.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ24,415.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,406.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,503.923,138.0010.4 %5.0871.69193.7577.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี2,762.822,115.5223.4 %5.0627.06168.3373.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,077.3432,490.74-47.2 %0.03,637.0910,998.67-202.4 %0.0
รวม 552,838 436,648 0.00 % 60,542 50,734 0.00 %