สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,061.052,691.1112.1 %5.01,488.45259.2882.6 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 663,871.826,564.0089.7 %5.0225.59261.25-15.8 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,782.28579.0084.7 %5.0604.52345.4242.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา62,273.5526,023.0158.2 %5.0204.29339.03-66.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,316.378,168.2167.7 %5.091.41140.83-54.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,417.7310,284.00-89.8 %0.01,365.1987.8493.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา2,745.282,145.8821.8 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,165.1638,784.60-33.0 %0.08,271.78168.1598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,470.1424,664.94-33.5 %0.04,028.78442.3389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43199.5096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1360.1579.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา3,776.70855.0077.4 %5.0525.2634.5593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,415.87625.0081.7 %5.0432.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,264.47314.0090.4 %5.0388.7469.9782.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,567.47503.0085.9 %5.0278.900.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,390.36452.0086.7 %5.0246.3842.7582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,372.76432.0087.2 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,285.00429.0086.9 %5.0460.0134.9892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,353.44698.0079.2 %5.0283.0223.8991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 14,640.601,103.0076.2 %5.0420.4680.7580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5326.6094.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,330.00594.0082.2 %5.0201.5733.2583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,291.86610.0081.5 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,217.08256.0092.0 %5.0223.3857.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,220.78332.0089.7 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,229.45342.0089.4 %5.0194.4946.5576.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,779.2413,804.92-57.2 %0.01,638.12903.2044.9 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์12,023.0216,570.50-37.8 %0.02,171.17264.1087.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,909.7854,656.98-591.0 %0.02,058.45184.8991.0 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,518.5516,944.64-78.0 %0.01,441.87114.0092.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,786.707,089.42-296.8 %0.0844.59239.4071.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,771.869,567.16-65.8 %0.02,069.651,318.9336.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,248.2512,550.00-73.1 %0.02,026.681,390.8031.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,580.721,666.2070.1 %5.01,213.06493.0659.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,429.624,165.006.0 %3.0729.40696.354.5 %2.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,959.654,296.2127.9 %5.01,545.11275.9582.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,263.643,463.2934.2 %5.0965.97456.7552.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1627,618.5850,301.46-82.1 %0.08,606.324,051.7552.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,699.211,343.0063.7 %5.01,291.52120.7290.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,130.792,416.0022.8 %5.0813.70399.0051.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,787.54955.0074.8 %5.01,175.002,267.65-93.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,449.903,399.0023.6 %5.01,583.13412.3074.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,840.163,094.0036.1 %5.01,842.972,103.84-14.2 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา12,430.199,614.0122.7 %5.01,605.91139.6591.3 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,127.063,630.2112.0 %5.01,963.86248.6587.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,342.493,059.00-30.6 %0.0572.41222.5861.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,437.763,255.3340.1 %5.01,726.49779.2454.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา3,808.272,736.5628.1 %5.01,042.47211.6679.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,842.901,596.2058.5 %5.01,406.57580.1758.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,803.6622,976.94-29.1 %0.02,721.55708.7074.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,402.9610,594.847.1 %3.54,101.672,152.3547.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,129.849,806.67-60.0 %0.02,125.10741.0065.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,636.912,133.0041.4 %5.01,060.93407.6861.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)2,938.374,420.99-50.5 %0.0949.76229.4875.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,516.8711,509.0014.9 %5.04,745.071,348.1771.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,070.9011,253.006.8 %3.03,912.302,611.9833.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,829.1828,826.9127.6 %5.0492.19234.3552.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2036.8243.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,935.18704.0063.6 %5.072.6371.042.2 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,991.851,575.0060.5 %5.0927.770.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา2,890.921,388.0052.0 %5.0737.66126.6182.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,346.683,191.504.6 %2.01,038.42486.5753.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,017.538,394.73-19.6 %0.02,277.95850.8562.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,256.051,635.1161.6 %5.0585.87179.2769.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,526.4911,604.37-10.2 %0.03,171.71181.7494.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,622.8116,231.0031.3 %5.02,649.421,039.7560.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,196.773,107.602.8 %1.0908.78298.0867.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,954.802,267.8042.7 %5.01,156.0152.2595.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,478.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,251.782,803.0034.1 %5.01,213.03171.9585.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,288.7111,268.00-113.1 %0.01,060.9135.3996.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา60,706.5825,004.0158.8 %5.0729.07109.1285.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา43,619.1320,373.0153.3 %5.0742.20260.8564.9 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา83,009.0864,521.0022.3 %5.01,353.45764.3843.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 43,653.04183,037.47-319.3 %0.0941.04434.3153.8 %5.0
ทสญ.สงขลา 31,728.8117,828.2843.8 %5.0772.94320.5258.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา66,069.1878,641.99-19.0 %0.01,300.21519.1060.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,825.7214,063.765.1 %2.51,938.651,017.6547.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,601.80999.0061.6 %5.0623.5642.1593.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,365.432,096.0037.7 %5.0927.79368.6660.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา25,784.7919,932.0022.7 %5.01,713.18199.5088.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา3,808.151,907.0049.9 %5.011,808.11254.7697.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,023.786,728.43-11.7 %0.01,669.35451.2573.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,419.263,408.3322.9 %5.01,327.13221.3583.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,134.473,741.129.5 %4.5922.98597.3035.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา5,093.619,810.23-92.6 %0.01,003.881,663.30-65.7 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,093.362,379.0053.3 %5.01,003.88130.0087.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 131,209.648,858.4571.6 %5.01,009.18195.7080.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 233,822.699,076.5073.2 %5.01,228.6377.0493.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 389,776.198,067.0391.0 %5.01,665.33465.1072.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)17,958.997,686.6457.2 %5.064,790.47185.8099.7 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,233.148,537.8450.5 %5.0123.69212.60-71.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา12,007.1610,002.0016.7 %5.0318.36198.2937.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา16,133.418,146.3549.5 %5.0236.16123.0047.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,828.1732,250.0719.0 %5.0944.03929.401.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,591.0614,568.0055.3 %5.0877.72580.3633.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,182.7513,109.0059.3 %5.0918.79527.9542.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ4,353.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ224.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร20,095.6931,405.00-56.3 %0.0752.10327.7556.4 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา28,100.0522,267.0020.8 %5.0918.43278.3569.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ15,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ314.27ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ29,759.609,984.0066.5 %5.0767.32116.2884.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,505.481,551.5538.1 %5.01,356.7542.5096.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,916.8712,521.00-26.3 %0.02,869.831,388.2451.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา61,439.7330,470.9550.4 %5.01,045.91418.4760.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,673.57911.0075.2 %5.01,191.75117.8090.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,511.513,249.447.5 %3.5664.14319.7151.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,261.166,762.00-28.5 %0.01,793.70108.3094.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,657.665,265.67-44.0 %0.01,420.26124.4091.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,453.371,260.0048.6 %5.0466.3726.3294.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,665.88710.0073.4 %5.0604.54142.5076.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 949,545.3242,682.5013.9 %5.09,181.468,803.904.1 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา25,111.105,091.1379.7 %5.03,239.735,178.72-59.9 %0.0
รวม 1,572,230 1,272,219 19.08 % 230,899 61,048 73.56 %