สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,316.85678.0070.7 %5.0475.37122.9874.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,683.305,170.2040.5 %5.0125.1655.1455.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,922.199,135.0254.1 %5.071.2975.80-6.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,694.561,017.0062.3 %5.0627.49168.1573.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,889.702,177.0024.7 %5.0691.7251.7592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง12,499.315,030.8059.8 %5.02,414.98446.5081.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,171.98343.0089.2 %5.0158.803.2997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,749.721,240.0078.4 %5.0265.0435.9686.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,343.17860.0074.3 %5.0237.4784.2464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,413.96761.0077.7 %5.0334.4383.0675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,245.62589.0081.9 %5.0255.0783.6367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,155.45319.0089.9 %5.0253.0183.7766.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,186.90413.0087.0 %5.0314.7484.6873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,178.90275.0091.3 %5.0282.850.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,167.24469.0085.2 %5.0317.3674.1676.6 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,316.874,721.0058.3 %5.0770.76154.8579.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,161.384,719.89-13.4 %0.01,159.93264.1077.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,668.032,125.0020.4 %5.0608.47109.8282.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,903.951,653.0057.7 %5.01,121.89526.9353.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,287.35985.0077.0 %5.0647.20133.9579.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,322.66989.0070.2 %5.0741.58184.0075.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,092.101,869.0054.3 %5.01,159.93527.5054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,902.972,718.00-42.8 %0.0486.30228.0053.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,227.912,762.5747.2 %5.01,235.98425.6065.6 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง4,375.972,548.9841.8 %5.0817.65265.7267.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง7,191.8611,225.31-56.1 %0.01,654.35308.1081.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง112,789.30129,798.00-15.1 %0.0472.63331.0030.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง2,989.402,607.0012.8 %5.0741.58199.3873.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,889.403,210.7645.5 %5.04,454.33266.2094.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,164.784,057.0021.4 %5.078.0675.493.3 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,875.88752.0073.9 %5.0798.6270.4491.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,539.101,038.0059.1 %5.0608.47128.9278.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง2,830.812,798.001.2 %0.5798.62193.8075.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,545.0822,593.70-307.5 %0.04,221.13856.8079.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง5,008.634,138.0017.4 %5.01,350.09157.5188.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,089.131,521.0070.1 %5.0779.61123.1284.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง8,836.5612,203.28-38.1 %0.01,407.82104.5092.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,193.882,592.0038.2 %5.01,064.84517.7551.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,547.623,336.006.0 %3.0912.73233.7074.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,123.021,571.0049.7 %5.0760.58161.5078.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,831.921,844.0051.9 %5.0834.37594.0028.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,660.775,295.00-99.0 %0.0589.45105.6782.1 %5.0
สพ.ตรัง11,900.799,346.0021.5 %5.0944.84136.8085.5 %5.0
รจจ.ตรัง 146,152.3350,579.0165.4 %5.0988.29441.3055.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,431.79613.0074.8 %5.0456.3444.6590.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,504.042,625.0025.1 %5.0912.73175.7580.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,597.63711.0072.6 %5.0589.45233.7060.4 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,371.784,474.00-2.3 %0.0969.76217.5577.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,763.201,208.0056.3 %5.0431.21201.5053.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,586.235,741.62-25.2 %0.0760.58146.3080.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,692.373,214.5469.9 %5.0721.18107.7585.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่8,770.687,848.9210.5 %5.02,374.17543.8677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 17,242.7510,857.72-49.9 %0.01,230.56147.0088.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 227,283.6010,918.9060.0 %5.01,324.65123.5090.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,702.754,195.2737.4 %5.0155.86421.80-170.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,982.2136,191.0051.7 %5.01,317.61414.6568.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง20,283.8319,273.995.0 %2.5641.97262.2059.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,313.2214,664.3419.9 %5.0667.37166.4075.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง14,791.427,754.4547.6 %5.0570.9527.0095.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ10,124.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,521.035,192.9966.5 %5.0615.99182.4070.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด50,067.4817,904.0064.2 %5.0758.60182.7175.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,079.5419,660.00-95.0 %0.01,773.59599.9066.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,555.5223,253.0034.6 %5.0708.37180.1174.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,783.732,039.0046.1 %5.0874.68551.0037.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,862.16865.0069.8 %5.0475.36137.3471.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง27,356.9910,290.0062.4 %5.03,634.825,370.10-47.7 %0.0
รวม 822,582 533,569 35.13 % 61,001 19,718 67.68 %