สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,609.71869.0066.7 %5.0371.0939.6389.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,807.971,253.8085.8 %5.059.1470.44-19.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง2,979.764,201.00-41.0 %0.0634.89102.6083.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,601.831,273.0064.7 %5.0542.2744.9591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,232.806,976.6043.0 %5.02,329.76516.7477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน2,952.89407.0086.2 %5.0328.4314.0795.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,281.82416.0087.3 %5.0243.8518.5592.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,160.98354.0088.8 %5.0228.551.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,233.82372.0088.5 %5.0241.2866.1672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,248.96265.0091.8 %5.0383.9635.2790.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,149.62202.0093.6 %5.0282.4670.6675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,159.87236.0092.5 %5.0145.8432.3777.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม2,997.89491.0083.6 %5.0185.1161.9566.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,759.455,070.28-6.5 %0.0905.48412.3054.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,515.31712.0071.7 %5.0400.49375.256.3 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,545.242,071.0054.4 %5.0771.41254.2467.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,825.871,331.0052.9 %5.0484.89164.7966.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,553.151,004.0071.7 %5.0694.36249.1464.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,837.932,300.0040.1 %5.0903.56939.55-4.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,000.982,473.00-23.6 %0.0476.86174.2163.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,619.833,132.0032.2 %5.01,359.92453.1366.7 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,761.662,344.0037.7 %5.0493.62205.0058.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,559.019,414.1730.6 %5.01,207.81280.5376.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,115.852,774.1011.0 %5.0713.40275.5061.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,874.491,285.0031.4 %5.045.5486.51-90.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,253.07439.0080.5 %5.0447.1635.1592.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,162.461,143.0063.9 %5.0504.21404.7019.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,591.612,793.4222.2 %5.0713.39241.4266.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง20,545.3434,388.03-67.4 %0.01,283.885,637.08-339.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง4,886.283,226.0034.0 %5.01,436.69662.0953.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง3,164.011,818.0042.5 %5.0580.6560.2489.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง4,766.536,712.72-40.8 %0.01,207.8070.9894.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,341.03706.0078.9 %5.0580.29294.5049.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,048.832,341.0023.2 %5.0713.40418.0041.4 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,438.673,042.0011.5 %5.0525.0459.8588.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,581.691,886.0058.8 %5.0922.57151.0483.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,663.512,976.9547.4 %5.0675.3743.3893.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,916.011,568.0085.6 %5.02,843.38301.1789.4 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,559.4929,362.2543.1 %5.0846.66461.3945.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,443.9112,165.38-63.4 %0.0392.40559.45-42.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,825.65685.0075.8 %5.0390.1396.9075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,376.47584.1075.4 %5.0537.5360.3288.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,491.064,299.914.3 %2.0922.5764.5293.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,122.65700.0077.6 %5.0751.4253.4192.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 127,355.589,784.8164.2 %5.01,069.61147.5086.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 25,829.998,777.30-50.6 %0.01,173.09285.5075.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง63,823.383,015.7095.3 %5.0297.05161.4345.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,658.3267,212.0022.4 %5.01,542.12394.5374.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,256.2012,816.0053.0 %5.0699.4686.4887.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง171,317.7813,071.6092.4 %5.03,376.00388.9088.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง15,669.535,784.0063.1 %5.0576.92193.8066.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน8,347.012,252.4073.0 %5.0492.91253.6248.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 34,691.3512,497.0164.0 %5.0525.74215.0259.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,799.8717,454.00-61.6 %0.01,794.721,273.8729.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,068.902,231.7027.3 %5.0668.2961.8690.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,569.86826.0067.9 %5.0481.79135.2471.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,943.2519,926.264.9 %2.05,292.441,687.8668.1 %5.0
รวม 729,896 337,713 53.73 % 48,699 19,907 59.12 %