สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,363.64280.0088.2 %5.0369.2958.9084.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,378.267,731.0046.2 %5.078.7344.2843.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,902.764,655.79-60.4 %0.0559.4551.7790.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี2,871.931,936.0032.6 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,309.4611,708.4049.8 %5.02,556.15195.7092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,122.801,187.0071.2 %5.0211.2047.5077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,033.03299.0090.1 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,293.71491.0085.1 %5.0169.349.8094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,949.43698.0082.3 %5.0217.0651.3076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,236.27396.0087.8 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,364.45376.0088.8 %5.0149.6828.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,234.44347.0089.3 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,394.05222.0093.5 %5.0190.5352.2572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,132.32303.0090.3 %5.0195.99102.6047.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,114.69141.0095.5 %5.0233.41155.8033.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,323.49312.0090.6 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,128.48208.0093.4 %5.0250.21129.2048.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,679.094,082.40-11.0 %0.0589.53143.7275.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี4,904.081,760.0064.1 %5.0768.64305.9060.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,051.04196.0093.6 %5.0430.45238.4544.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,538.921,300.0071.4 %5.01,225.03921.5024.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี2,957.771,049.0064.5 %5.0559.47227.0559.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,147.92694.0078.0 %5.0578.48436.0524.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,861.582,119.0056.4 %5.0787.64486.5638.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,611.963,516.332.6 %1.0548.22438.2520.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,676.443,995.3714.6 %5.01,263.06496.8560.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี2,994.401,639.5545.2 %5.0616.5095.9584.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,414.3310,241.0129.0 %5.01,282.08181.5485.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,896.862,319.2040.5 %5.0711.5835.2895.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,914.95878.0054.2 %5.038.8585.76-120.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,271.771,340.0059.0 %5.0730.6151.3093.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,560.481.00100.0 %5.0445.39294.5033.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,010.203,253.0735.1 %5.0730.61256.5064.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,793.70706.0089.6 %5.01,890.592,609.95-38.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี7,690.093,568.0053.6 %5.01,377.14527.2561.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,886.311,620.0066.8 %5.0863.72545.8236.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี8,015.217,332.428.5 %4.01,795.5195.9594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,887.643,356.0069.2 %5.0540.44288.8046.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,240.251,440.0066.0 %5.0844.71266.0068.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,008.511,160.0087.1 %5.0996.82159.6084.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,378.111,671.3061.8 %5.0865.91282.1567.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,629.591,907.6727.5 %5.0445.3744.5190.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี25,027.989,288.9962.9 %5.0481.8786.4582.1 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี67,147.8860,734.009.6 %4.5896.17519.9042.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,945.211,862.0036.8 %5.0597.48155.2974.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,253.302,958.4130.4 %5.0920.77208.8777.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,095.881,148.1062.9 %5.0654.53148.2077.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,880.225,994.8553.5 %5.01,244.04361.0071.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,707.841,222.0067.0 %5.0901.7669.7692.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,155.11612.6885.3 %5.0939.79437.0053.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี6,658.542,647.0160.2 %5.01,046.33216.6679.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 326,940.276,996.1174.0 %5.0720.71409.3943.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 173,796.448,425.2088.6 %5.0721.57427.5040.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 228,148.188,178.2270.9 %5.0850.97494.0041.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,292.402,887.7754.1 %5.0276.18369.65-33.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี29,727.9823,459.0021.1 %5.0551.70419.5524.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,461.9723,225.0072.8 %5.0696.22617.5011.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี55,668.8723,569.0057.7 %5.0581.5859.8589.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี51,867.577,633.5285.3 %5.0654.56176.7073.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,015.007,650.0057.5 %5.0581.80308.0847.0 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี96,391.7120,075.0079.2 %5.0625.10703.34-12.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,880.9813,603.54-5.6 %0.01,379.061,786.36-29.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 2,959.532,150.4027.3 %5.0559.45210.9062.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,645.90760.0071.3 %5.0350.28287.8117.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,852.4310,120.0078.4 %5.06,935.0011,600.00-67.3 %0.0
รวม 881,696 337,637 61.71 % 50,674 30,895 39.03 %