สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,365.76142.0096.7 %5.0482.63232.7551.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,889.529,359.7984.4 %5.01,003.63636.2336.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา71,268.1834,645.6251.4 %5.01,044.04381.3063.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,499.266,426.7172.7 %5.0403.95143.4364.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,995.071,519.0049.3 %5.0596.73168.5271.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา2,613.74840.0067.9 %5.0451.3365.0785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,271.5210,345.3055.5 %5.01,548.5851.8196.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,184.34458.0085.6 %5.0172.9256.0567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,191.94544.0083.0 %5.0201.3557.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,148.08234.0092.6 %5.0245.0657.9576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,145.89455.0085.5 %5.0258.15101.6560.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,115.87219.0093.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,337.41541.0083.8 %5.0262.3031.3588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0489.6064.6086.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง8,988.786,448.4028.3 %5.0941.32382.8659.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา2,854.562,364.5017.2 %5.0610.14369.5539.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1377.9075.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา4,784.331,767.0063.1 %5.01,510.56372.5175.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา2,899.02851.0070.6 %5.0614.3567.4589.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,639.65451.0082.9 %5.0558.70214.5461.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,843.542,625.0045.8 %5.0994.41821.7517.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,728.856,189.008.0 %4.01,456.91209.9385.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,722.282,763.1841.5 %5.01,262.29624.1550.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,752.362,079.5024.4 %5.0653.7852.7591.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา14,260.9611,849.7216.9 %5.01,376.39420.5369.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา3,734.512,284.0038.8 %5.0996.07221.1777.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.050.39104.45-107.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,594.51571.0078.0 %5.0463.624.7599.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,891.80566.0080.4 %5.0577.71361.0537.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,427.892,864.0016.5 %5.0862.95289.6066.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา4,747.5313,753.60-189.7 %0.01,224.26733.2040.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,584.644,053.4965.0 %5.02,555.38582.6877.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,540.337,411.44-109.3 %0.0881.974,750.00-438.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,358.767,387.86-37.9 %0.01,189.1334.4497.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,054.161,046.0090.5 %5.0672.7996.0285.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,634.163,476.964.3 %2.0862.95297.0665.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,275.381,406.0067.1 %5.0767.92200.2373.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,348.252,517.1642.1 %5.0977.05216.4077.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,814.573,166.18-12.5 %0.0520.6752.7989.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา9,907.422,856.0071.2 %5.0541.0195.0082.4 %5.0
รจก.ยะลา 46,044.6047,694.69-3.6 %0.0938.83203.5078.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา2,967.674,191.00-41.2 %0.0615.7562.7089.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,207.172,168.0032.4 %5.0599.90276.7353.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,661.271,614.0039.4 %5.0459.2325.6594.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา3,722.134,890.80-31.4 %0.0939.02189.2579.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,382.511,138.0074.0 %5.01,212.01272.4077.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา4,329.537,439.00-71.8 %0.01,072.131,021.774.7 %2.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา12,400.533,683.9370.3 %5.0439.5317.1096.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต315,962.032,496.5984.4 %5.01,656.83422.4574.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 139,007.1817,345.5555.5 %5.0995.32249.8574.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,728.249,026.4058.5 %5.01,139.25138.6087.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 293,437.585,608.1494.0 %5.0413.14258.4037.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา63,769.8745,140.0029.2 %5.01,265.88294.5076.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,630.5819,486.0029.5 %5.0651.42128.0580.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,333.0312,172.9940.1 %5.0613.470.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน42,449.1113,560.0068.1 %5.0649.55253.6560.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง37,979.7165,687.10-73.0 %0.0963.79105.8689.0 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา16,483.3622,278.00-35.2 %0.02,229.591,124.0049.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,545.0936,956.96-7.0 %0.0948.01251.8173.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,544.451,513.0057.3 %5.0748.86333.0255.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,438.37154.0093.7 %5.0444.60148.2066.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา87,259.4016,818.0080.7 %5.020,115.229,408.0853.2 %5.0
รวม 922,698 497,540 46.08 % 69,713 28,887 58.56 %