สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,757.001,026.0062.8 %5.0481.24184.3961.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,901.5420,947.12-76.0 %0.066.1943.8833.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,258.058,018.6050.7 %5.098.13366.65-273.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,582.994,085.10-14.0 %0.0462.24202.3556.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,776.881,356.0051.2 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,064.1410,488.00-4.2 %0.02,611.03509.2080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,312.43671.0079.7 %5.0205.65120.6141.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,767.13241.0093.6 %5.0181.4197.3746.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,578.8413.0099.6 %5.0160.3834.9578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,091.59339.0091.7 %5.0201.2222.7888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,322.40383.0088.5 %5.0286.0484.3670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,903.93472.0087.9 %5.0313.1692.8670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,752.12338.0091.0 %5.0343.740.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,192.8724.0099.2 %5.0342.5538.4288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,053.27734.0081.9 %5.0406.6384.4479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,177.05351.0089.0 %5.0252.0080.6568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,005.1013.0098.7 %5.0222.4961.7572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,541.85249.0093.0 %5.0187.7086.7553.8 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,699.6021,981.95-126.6 %0.01,177.74436.6562.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,022.6910,518.00-4.9 %0.0739.10135.4081.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,349.265,490.66-63.9 %0.0842.54349.6058.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,399.071,152.0052.0 %5.0440.77166.2562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,770.11851.0069.3 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,424.501.00100.0 %5.0333.22130.3260.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,675.361,414.6047.1 %5.0519.2265.2987.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,000.20572.0080.9 %5.0709.43148.0579.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ415.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,974.772,401.0039.6 %5.01,051.721,078.70-2.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,193.172,713.26-23.7 %0.0512.86172.5866.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,391.762,109.0052.0 %5.01,127.80717.0436.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,203.431,018.8068.2 %5.0747.46147.4480.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ8,925.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.27ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส85,992.58105,826.00-23.1 %0.0644.29424.1034.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,142.761,334.0057.6 %5.0633.3753.0991.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,293.734,812.0053.3 %5.0257.9970.8272.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,296.47473.0085.7 %5.0785.5034.4595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,707.471,005.0062.9 %5.0595.34173.9770.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,444.802,571.6189.0 %5.08,867.3045.2299.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,814.7124,091.00-52.3 %0.03,504.782,687.3623.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,016.795,297.00-5.6 %0.01,508.101,805.00-19.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,203.281,736.0066.6 %5.0842.56168.3380.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,911.537,775.00-58.3 %0.01,288.8872.9294.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,779.271,534.0080.3 %5.0709.43212.8070.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,631.153,840.00-5.8 %0.0956.64367.6561.6 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,651.041,622.0055.6 %5.0766.48522.4831.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,346.632,114.0051.4 %5.01,222.8666.7194.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,592.682,196.0015.3 %5.0538.2962.1388.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,020.427,284.0044.1 %5.0552.15223.6359.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,842.311,152.0059.5 %5.0595.34174.8470.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,217.723,643.0013.6 %5.01,127.78301.1573.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,727.362,724.000.1 %0.5595.3486.4585.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,141.694,038.8034.2 %5.01,298.90259.3580.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,404.722,238.0049.2 %5.01,260.90158.6887.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,839.215,203.63-7.5 %0.0975.66419.7057.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส66,555.105,788.8191.3 %5.02,574.08119.6795.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1100,803.8710,020.4990.1 %5.01,200.49174.8085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 216,632.149,346.3643.8 %5.01,853.49551.0070.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,385.932,502.00-80.5 %0.0291.90114.2560.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,411.087,338.0074.2 %5.0776.27315.0059.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก101,202.7712,657.0087.5 %5.0864.72548.0836.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,308.5217,788.91-44.5 %0.01,907.181,804.765.4 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,033.191,844.4039.2 %5.0709.43185.5673.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,555.602,010.0021.3 %5.0481.25174.9563.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,397.5415,084.0073.7 %5.06,591.136,094.257.5 %3.5
รวม 748,447 376,862 49.65 % 62,672 24,400 61.07 %