สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,917.06322.0089.0 %5.0399.96104.7273.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,977.727,636.3052.2 %5.098.07104.12-6.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,385.49416.0087.7 %5.0571.1025.4195.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,574.811.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ16,830.2111,120.0033.9 %5.01,293.71541.8358.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,317.82307.0092.9 %5.0338.9246.9986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,352.63550.0087.4 %5.0220.7661.3172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,570.601.00100.0 %5.0418.9769.4983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,368.03453.0089.6 %5.0251.3154.5078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,358.40500.0088.5 %5.0393.05116.3170.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,551.13639.0086.0 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,383.31848.0080.7 %5.0258.080.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,844.499,509.12-7.5 %0.0875.36184.3078.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,113.734,920.993.8 %1.5875.36825.555.7 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,987.69844.0071.8 %5.0418.9795.3477.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,672.821,984.0046.0 %5.0856.34245.1071.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ2,763.82947.0065.7 %5.0571.10298.6447.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,577.25982.0061.9 %5.0495.04263.5646.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,657.51714.0087.4 %5.01,407.81999.4029.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,668.781,444.5013.4 %5.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,773.923,684.6022.8 %5.01,084.53759.9329.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,704.811,758.0052.5 %5.0685.2036.7194.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,289.739,006.00-109.9 %0.0856.34236.2772.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,015.461,109.0063.2 %5.0666.1833.2595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,735.93588.0078.5 %5.0514.05309.7439.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,620.173,500.003.3 %1.5647.17188.7170.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,146.331.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,836.591.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,990.072,910.0051.4 %5.01,521.90336.3077.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,807.341.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,384.45488.0088.9 %5.0514.05156.1169.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,601.952,524.0029.9 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,097.672,635.0048.3 %5.0837.33335.2060.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ3,955.261.00100.0 %5.0780.280.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,145.651,159.0063.2 %5.0476.0252.2289.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,506.252,283.0080.2 %5.0685.20186.3172.8 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 35,371.8032,741.037.4 %3.5713.70455.8636.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,042.27884.0070.9 %5.0437.9962.4285.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ4,033.752,916.1827.7 %5.0609.13101.9883.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,774.46749.4287.0 %5.01,407.81126.4991.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,548.563,072.0013.4 %5.0628.15202.5667.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,318.932,158.3350.0 %5.0913.39243.2073.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,586.352,698.9224.7 %5.0647.17242.2562.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ67,065.989,193.4486.3 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,905.144,741.1640.0 %5.0296.75144.4051.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ1,807.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ10,122.1117,034.00-68.3 %0.01,513.090.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,871.421,629.0057.9 %5.0628.15305.5451.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,046.73694.0077.2 %5.0437.9978.7382.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,390.5812,263.0029.5 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 360,563 166,562 53.81 % 41,564 12,305 70.40 %