สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี602.37685.00-13.7 %0.0180.8959.4067.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,007.223,725.007.0 %3.5439.8847.5089.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี2,975.671,054.0064.6 %5.0496.9642.6491.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,027.585,470.7822.2 %5.01,561.85320.9979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี3,629.20937.0074.2 %5.0195.2432.3083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี3,543.16930.0073.8 %5.0196.5141.8078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,394.95486.0085.7 %5.0153.5743.7071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,387.60729.0078.5 %5.0176.6341.7076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,337.16641.0080.8 %5.0154.9652.2566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,388.61543.0084.0 %5.0145.6440.8572.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,089.652,120.0031.4 %5.0558.18496.0211.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี3,856.171,889.0051.0 %5.0740.80351.8952.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี2,911.311,344.0053.8 %5.0477.94214.6155.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,503.54925.0063.1 %5.0325.81271.1616.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,042.962,477.9938.7 %5.0798.67573.4528.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,780.792,973.24-67.0 %0.0360.72168.8053.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,858.002,808.0027.2 %5.0839.21304.9563.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,020.039,604.0120.1 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,097.031,570.0049.3 %5.0554.01247.0055.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,754.22971.0064.7 %5.0477.940.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,605.90819.0068.6 %5.0363.85112.6869.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,187.842,719.0014.7 %5.0530.57110.1279.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,229.745,477.44-4.7 %0.01,105.441,964.79-77.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,241.783,752.0039.9 %5.01,428.74165.3288.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,783.002,492.0034.1 %5.0570.48139.3675.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,715.626,887.5210.7 %5.01,200.55104.1891.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,577.791,554.0086.6 %5.0386.84246.1236.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,303.612,969.4910.1 %5.0630.07342.3945.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,528.082,183.00-42.9 %0.0582.59266.0054.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,429.201,266.2311.4 %5.0592.04156.7473.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,612.773,111.7113.9 %5.0401.8451.6487.1 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,015.171,895.0037.2 %5.0515.9719.0096.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 45,956.9645,459.981.1 %0.5602.99625.18-3.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,358.93953.0059.6 %5.0268.7779.5370.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,264.091,509.0053.8 %5.0496.96106.5278.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,642.111,038.0060.7 %5.0297.0234.8188.3 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,302.823,496.6618.7 %5.0706.13142.5079.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,774.793,724.6422.0 %5.0611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,101.013,422.0057.8 %5.02,265.45194.3291.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี9,017.557,220.7819.9 %5.0720.28239.2166.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)28,060.035,402.4380.7 %5.0841.03215.1074.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,842.002,954.00-3.9 %0.068.36174.48-155.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี32,004.8426,645.3316.7 %5.0567.15112.1080.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 233,526.8810,376.0069.1 %5.0468.14235.8649.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี77,233.8717,440.0177.4 %5.0416.83181.9856.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี17,766.6916,232.008.6 %4.0363.95981.52-169.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี15,350.868,373.0045.5 %5.0346.67235.1932.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,647.0912,226.99-5.0 %0.01,025.17672.5934.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 2,887.671,955.0032.3 %5.0463.07267.4142.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี681.95748.00-9.7 %0.0306.80156.1949.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี38,430.736,972.8281.9 %5.02,555.584,368.05-70.9 %0.0
รวม 469,289 253,159 46.05 % 31,793 16,163 49.16 %