สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,694.05541.0079.9 %5.0221.66145.4934.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,611.777,034.6051.9 %5.0123.9963.5448.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,067.582,691.0012.3 %5.0563.42129.8876.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,173.871,620.0049.0 %5.0601.4192.6084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,342.9010,378.00-0.3 %0.02,255.81129.2294.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,444.28523.0084.8 %5.0206.02116.0443.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,199.28610.0085.5 %5.0190.8799.0348.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,419.19503.0085.3 %5.0172.7367.3061.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,922.30670.0086.4 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,547.59960.0072.9 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,281.96170.0086.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท3,739.074,069.00-8.8 %0.0811.88474.2741.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,181.10509.0076.7 %5.0335.6495.4871.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,855.621,519.0060.6 %5.0905.71222.7575.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,439.324,392.96-27.7 %0.0787.92250.3668.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1246,434.2017,702.0061.9 %5.017,542.653,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท2,670.542,443.008.5 %4.0506.34290.7042.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,497.543,551.0035.4 %5.01,438.15890.5038.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,168.3511,405.0263.4 %5.01,526.8823.6498.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท6,703.344,422.6334.0 %5.01,370.7785.7693.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,140.404,492.00-109.9 %0.0429.38120.7571.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,269.553,430.0019.7 %5.01,206.25640.3246.9 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,970.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 72,176.962,199.37-1.0 %0.0799.96465.1741.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,084.6413,542.09-166.3 %0.0981.77228.2576.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,633.38380.0089.5 %5.0829.56127.0084.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,120.191,012.0067.6 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,593.86899.0065.3 %5.0430.3197.3777.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,544.943,252.108.3 %4.0753.58226.9869.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,133.443,090.0039.8 %5.01,152.91227.8780.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,484.173,454.0074.4 %5.01,343.08875.6734.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท4,867.739,177.37-88.5 %0.01,114.8898.3291.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท11,740.414,146.0064.7 %5.0658.50463.6029.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,484.013,405.9924.0 %5.0753.55250.0966.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท3,725.533,576.004.0 %2.0810.60670.6617.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,020.492,800.007.3 %3.5487.3637.1492.4 %5.0
สพ.ชัยนาท11,394.26999.0091.2 %5.0544.40115.9278.7 %5.0
รจจ.ชัยนาท 33,604.0342,665.89-27.0 %0.0506.02384.5724.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท2,787.623,224.90-15.7 %0.0468.3470.5084.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,214.002,638.0017.9 %5.0611.3098.9383.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,660.842,160.0018.8 %5.0449.32228.2949.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท3,803.615,275.95-38.7 %0.0848.66253.8170.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท2,933.741,299.0055.7 %5.0563.42148.8973.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,288.183,740.25-13.7 %0.0487.35152.7168.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท289,581.035,993.6597.9 %5.01,264.08231.9081.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท74,324.1854,756.0026.3 %5.01,294.55116.9091.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท181,318.7313,917.0092.3 %5.03,348.32221.7093.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,470.841,485.0084.3 %5.01,546.94616.4060.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,715.80820.6677.9 %5.0620.47267.1856.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,116.471,009.0075.5 %5.0315.51229.0327.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,285.505,846.1789.0 %5.02,922.153,440.58-17.7 %0.0
รวม 912,912 280,401 69.29 % 58,302 17,326 70.28 %