สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,087.7337.0098.8 %5.0395.330.9599.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,535.305,258.10-15.9 %0.0681.9097.8285.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,966.431,698.0042.8 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี23,686.9421,800.628.0 %4.04,199.91452.6789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,556.472,995.2046.1 %5.0241.7051.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,227.19976.0076.9 %5.0362.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,134.591,356.0067.2 %5.0195.6362.9667.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,123.261,619.0060.7 %5.0227.2746.9779.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,078.25887.0078.3 %5.0191.2233.5782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,574.99950.0073.4 %5.0186.3634.1981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,567.06902.0074.7 %5.0297.8016.7894.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้2,594.98616.0076.3 %5.0120.3833.1472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,500.97666.0081.0 %5.0158.7233.5878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,977.49348.0095.0 %5.0191.7726.3686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,830.91484.0087.4 %5.0194.7431.6083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,834.11402.0089.5 %5.0294.6664.1178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,684.101,536.0067.2 %5.0144.1750.4265.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,447.915,140.805.6 %2.51,214.37677.7844.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,456.473,330.0025.3 %5.01,003.88165.9783.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,817.382,070.0057.0 %5.0547.5076.3786.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,958.851,020.0065.5 %5.0528.51116.5278.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,276.803,143.0026.5 %5.0832.72925.01-11.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,576.174,612.44-79.0 %0.0457.65146.1568.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,505.212,908.0047.2 %5.01,384.17449.7067.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,567.412,953.0017.2 %5.0756.74259.0865.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี11,076.4817,852.00-61.2 %0.01,365.22486.4064.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,431.438,915.4114.5 %5.02,746.85237.5091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,727.572,130.0042.9 %5.0851.73241.2071.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,597.604,405.9021.3 %5.01,421.9154.1596.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,978.733,610.6248.3 %5.02,634.77280.2589.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,343.589,028.34-8.2 %0.02,175.99161.5092.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,679.631,560.0066.7 %5.0617.1167.9289.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,201.312,027.2036.7 %5.0509.12239.1453.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,688.912,610.0029.2 %5.0775.74251.0767.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,263.876,110.4050.2 %5.01,207.25770.5036.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี10,239.26480.0095.3 %5.01,479.25223.2584.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,393.843,197.0040.7 %5.0609.49323.9546.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี13,204.1515,744.72-19.2 %0.02,107.0077.1596.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16,807.372,145.0087.2 %5.05,225.4381.4198.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,947.782,379.0039.7 %5.0813.69297.3563.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,887.382,340.0052.1 %5.0908.7761.8293.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี5,179.603,844.0025.8 %5.01,041.76225.6578.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,180.044,961.004.2 %2.0737.6234.6095.3 %5.0
สพ.สระบุรี15,370.4310,542.5031.4 %5.0593.81166.2572.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี54,144.8059,243.35-9.4 %0.0862.86167.8680.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,411.0649.0098.0 %5.0420.400.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,819.231,637.1071.9 %5.0813.69399.0051.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,127.621,980.0052.0 %5.0699.59231.2266.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,022.547,677.54-9.3 %0.01,498.30252.7083.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,303.581,270.0070.5 %5.01,022.90215.0279.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,681.513,491.5138.5 %5.0699.59540.5522.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒34,111.3511,593.7766.0 %5.01,524.77229.7584.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 117,375.3811,663.9632.9 %5.0928.88146.4384.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,717.405,316.5054.6 %5.0340.72303.7410.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี91,685.8452,932.0042.3 %5.01,447.72313.5078.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,135.8716,501.2045.2 %5.0734.65182.9575.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์50,356.0322,492.0055.3 %5.01,067.65486.5054.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี91,718.4928,491.0068.9 %5.0719.36236.6067.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,765.4517,474.0045.0 %5.0721.28183.4074.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี57,074.7214,737.0074.2 %5.0596.77259.3056.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค40,135.9812,936.0067.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,109.6016,927.106.5 %3.01,879.051,605.9614.5 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,674.5611,393.5010.1 %5.03,418.093,412.640.2 %0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี50,645.0024,240.0052.1 %5.01,613.64279.2282.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,105.2217,873.0028.8 %5.01,054.21407.8361.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,945.264,910.0029.3 %5.01,098.96509.1253.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,691.531,400.0048.0 %5.0471.41216.7154.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี42,119.0313,843.0067.1 %5.03,467.183,103.8310.5 %5.0
รวม 970,643 531,664 45.23 % 70,338 21,821 68.98 %