สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,788.351,207.0056.7 %5.0161.2940.0475.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง799,913.563,854.0099.5 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,115.6011,011.63-80.1 %0.0129.8831.9675.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,563.474,225.347.4 %3.5848.81157.1281.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,604.942,885.0037.3 %5.0679.7695.1986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง44,174.0632,408.0026.6 %5.03,817.401,189.1868.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 24,700.980.00100.0 %5.0263.4032.3587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,935.98794.0079.8 %5.0244.3363.9173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,394.451,265.0071.2 %5.0233.9454.2676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,987.261,338.0066.4 %5.0366.7457.0784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,755.07453.0090.5 %5.0137.8856.4759.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,810.81553.0085.5 %5.0223.1034.6984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,826.22914.1876.1 %5.0332.0978.4176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,748.75129.0092.6 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,957.82729.0081.6 %5.0158.8356.1764.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,514.828,131.9514.5 %5.01,459.4199.8093.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,018.862,380.0052.6 %5.02,043.99495.0075.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,729.922,826.0024.2 %5.0708.14528.2525.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,764.711,971.0047.6 %5.0463.67192.1458.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,455.263,190.0028.4 %5.0925.18346.5762.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,034.421,200.0070.3 %5.0603.62139.5376.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,147.641,498.0052.4 %5.0565.66281.2550.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,709.134,669.4418.2 %5.01,190.75800.1932.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,337.722,173.0049.9 %5.0799.43272.7065.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,842.556,134.00-26.7 %0.01,572.7634.8597.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,222.782,373.0043.8 %5.0850.90477.2743.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,154.771,534.0063.1 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง14,479.5815,311.00-5.7 %0.02,429.23442.5181.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,851.303,104.0019.4 %5.0736.80295.1159.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,037.751,641.0059.4 %5.0850.9039.2595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,054.58268.0091.2 %5.0603.69160.9973.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,564.863,696.0019.0 %5.0793.85118.2485.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,967.293,058.0022.9 %5.0554.16133.0976.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,999.4014,365.97-139.5 %0.01,477.53103.1193.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,930.994,114.0016.6 %5.0888.93157.7582.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,814.443,212.0044.8 %5.0907.95228.5274.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,846.614,798.0038.9 %5.01,155.16398.8565.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,736.753,771.9120.4 %5.0888.931.0099.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง63,820.9421,000.0067.1 %5.0792.34111.0086.0 %5.0
สพ.ระยอง115,885.1214,633.8087.4 %5.0366.71178.6451.3 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 345,523.6317,454.9994.9 %5.0312.26478.76-53.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,497.771,668.0033.2 %5.0394.48112.0671.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,369.595,760.149.6 %4.51,193.19525.6455.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,875.493,398.0012.3 %5.0907.95222.4375.5 %5.0
สปส.จ.ระยอง12,022.4016,032.00-33.4 %0.01,516.46658.6256.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง6,028.441,590.0073.6 %5.0546.64152.8772.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,123.716,786.44-117.3 %0.0484.25123.6874.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,914.253,862.41-32.5 %0.0455.4842.3790.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 18,664.2112,452.97-43.7 %0.01,533.85149.7690.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 231,373.309,682.0069.1 %5.01,115.41282.7474.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง227,294.9574,260.0067.3 %5.01,205.641,639.46-36.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด62,979.2419,527.0069.0 %5.0563.46166.2070.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย42,437.0528,816.0032.1 %5.0894.72137.8084.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง25,949.3433,780.00-30.2 %0.0679.4936.1594.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง34,111.859,008.0073.6 %5.0582.76353.3139.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,490.4726,490.54-253.7 %0.01,571.72941.0340.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,109.364,949.00-20.4 %0.01,041.06387.6562.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง603.64772.20-27.9 %0.0394.52135.0265.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง55,092.252,336.2495.8 %5.07,763.648,592.53-10.7 %0.0
รวม 2,074,960 471,446 77.28 % 55,388 23,124 58.25 %