สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,427.641.00100.0 %5.0456.8954.1588.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 785,772.1433,564.0060.9 %5.0325.63347.37-6.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี12,344.098,596.4030.4 %5.079.3069.0412.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54308.35-59.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,955.162,185.0026.1 %5.0666.071.8599.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,962.951,769.0040.3 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี31,119.2714,428.0053.6 %5.02,814.88299.7389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,133.641,373.0066.8 %5.0280.6550.9581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,740.34586.0084.3 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,599.57556.0084.6 %5.0286.9034.5688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,506.01738.0079.0 %5.0189.4651.6972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,479.28334.0090.4 %5.0176.6551.5270.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,505.84420.0088.0 %5.0306.6167.7777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,073.74452.0088.9 %5.0350.1768.6580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,385.75453.0086.6 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,506.62757.0078.4 %5.0234.2150.4978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,688.41346.0090.6 %5.0215.6852.3075.8 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,529.096,417.4014.8 %5.01,152.94244.0478.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,932.613,348.1514.9 %5.01,027.37494.4551.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม3,120.871,241.0060.2 %5.0467.73232.6150.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,692.121,377.3048.8 %5.0363.66266.1926.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,949.842,443.0038.1 %5.01,008.36272.7573.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,884.451,494.0048.2 %5.0685.0887.6187.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,015.941,734.0042.5 %5.0551.90123.1677.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,136.963,650.0011.8 %5.01,122.451,037.717.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,794.253,782.000.3 %0.5989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,162.372,945.0043.0 %5.01,438.55114.9592.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,055.512,566.0036.7 %5.0818.20103.9987.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,135.5111,559.86-26.5 %0.01,559.82652.8658.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,328.461,484.0055.4 %5.0799.18299.4962.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,180.06951.0070.1 %5.0894.260.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,795.25593.0078.8 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,757.405,338.40-42.1 %0.0951.31247.7274.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,851.8229,746.00-87.7 %0.02,225.38956.5957.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,800.616,035.00-25.7 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,291.571,478.0065.6 %5.0761.15405.3046.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,635.4211,088.154.7 %2.01,160.48174.8484.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,767.532,465.0010.9 %5.0590.00177.6269.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,732.333,203.0014.2 %5.0951.31136.7985.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,771.291,486.0074.3 %5.0780.16131.5483.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,585.052,689.0025.0 %5.0913.28190.3079.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,889.722,560.0011.4 %5.0628.040.9599.8 %5.0
สพ.จันทบุรี11,396.265,946.0047.8 %5.0391.50102.2273.9 %5.0
รจจ.จันทบุรี 48,036.7681,982.99-70.7 %0.0796.64220.5672.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 9,893.4414,927.21-50.9 %0.0453.30312.3631.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,351.823,189.004.9 %2.0532.9653.4390.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี3,971.292,648.0033.3 %5.0766.73100.0287.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,320.282,314.0030.3 %5.0666.0772.1489.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,150.033,777.0026.7 %5.01,084.42151.1586.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,785.50560.0088.3 %5.01,198.5268.7194.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,200.472,218.5030.7 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,284.7513,045.56-15.6 %0.01,271.43103.5591.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 218,327.1810,388.7043.3 %5.01,516.8388.5794.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด7,142.805,834.4018.3 %5.01,954.88334.2382.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,435.995,687.41-28.2 %0.0335.65334.640.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี72,905.0241,644.0042.9 %5.01,452.06113.2992.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี24,008.9810,016.0058.3 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,254.9612,080.0054.0 %5.0680.63130.6180.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,413.0510,725.3047.5 %5.0737.97152.9179.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,338.0826,833.0042.1 %5.01,714.131,089.6536.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,999.831,144.0061.9 %5.0723.124.2499.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,653.93876.0067.0 %5.0551.97180.5567.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี111,455.4117,096.7884.7 %5.043,513.225,463.4787.4 %5.0
รวม 737,322 451,167 38.81 % 93,104 17,395 81.32 %