สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,142.03651.0087.3 %5.0351.7550.8485.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด10,502.875,679.2045.9 %5.058.3737.7535.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,987.837,705.50-54.5 %0.069.3227.0661.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,714.282,523.007.0 %3.5539.21172.2968.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,721.721,076.0577.2 %5.0513.550.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,179.9913,188.0013.1 %5.01,813.28219.7087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,428.681.00100.0 %5.0219.688.7196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,636.13644.0082.3 %5.0311.9350.5483.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,395.43447.0086.8 %5.0222.7143.5980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,388.71449.0086.8 %5.0150.7269.0954.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,382.89402.0088.1 %5.0312.2459.7680.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,016.73377.0090.6 %5.0272.51103.5562.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,408.6416,000.00-70.1 %0.0955.43380.0460.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,020.074,079.95-1.5 %0.01,036.17677.3534.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,497.11576.0076.9 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,602.751,827.0049.3 %5.0425.1157.0186.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,390.041,810.0046.6 %5.0881.49128.8785.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,915.161,018.0065.1 %5.0577.24160.4772.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,888.131,141.0060.5 %5.0653.30186.5171.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,670.421,988.0064.9 %5.01,090.67304.2272.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,733.063,859.00-122.7 %0.0403.12144.0364.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,252.64969.0077.2 %5.0976.57386.1360.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,208.592,867.7010.6 %5.0506.33102.1579.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,490.049,818.3036.6 %5.01,033.62205.5780.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,144.371,393.0055.7 %5.0805.43189.8176.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,263.44669.0079.5 %5.0672.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,950.83789.0073.3 %5.0482.16139.9571.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,616.082,659.8426.4 %5.0710.3581.5288.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,392.5521,724.00-394.6 %0.01,014.61908.7110.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,592.396,750.00-2.4 %0.0629.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,209.131,905.0040.6 %5.0691.33151.0978.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,361.176,887.94-57.9 %0.0869.5161.0193.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,222.211,511.0053.1 %5.0520.19360.7930.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,601.322,709.6024.8 %5.0704.05454.9535.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,056.661,430.0053.2 %5.0634.2934.1394.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,255.631.00100.0 %5.0526.25144.7672.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด440.643,387.00-668.7 %0.0222.400.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,167.331.00100.0 %5.0471.11119.2874.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 548,707.8840,326.3692.7 %5.0505.81790.96-56.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,705.515,774.00-55.8 %0.0170.7136.1078.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,542.42650.0074.4 %5.0387.0859.0384.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,044.502,694.0046.6 %5.01,128.70123.5089.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,962.421,486.0049.8 %5.0596.2586.6085.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,822.962,600.0046.1 %5.0783.75142.5281.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,722.482,038.0045.3 %5.0938.54159.2083.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,343.343,803.6712.4 %5.0380.7387.6577.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,052.24132.0098.9 %5.01,337.97404.7269.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,854.1220,020.1584.2 %5.0917.35653.7428.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,780.2916,591.1120.2 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,038.656,049.0072.6 %5.0553.5059.3489.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,991.0219,619.90-180.6 %0.01,314.02532.5259.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,116.512,174.0030.2 %5.0596.25191.8767.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,297.10768.0066.6 %5.0205.78131.8735.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 11,071.1112,905.00-16.6 %0.02,972.514,327.41-45.6 %0.0
รวม 952,900 268,545 71.82 % 36,063 14,014 61.14 %