สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา907.83837.007.8 %3.5563.73202.3364.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,065.402,951.103.7 %1.5452.2460.5886.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,629.663,717.90-2.4 %0.0658.810.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,406.101,422.0058.3 %5.0620.7829.2295.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,523.0821,703.64-5.8 %0.04,481.02472.3689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,466.991,673.0062.5 %5.0368.7751.6586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,813.42923.0075.8 %5.0196.070.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม3,948.70763.0080.7 %5.0330.7160.2581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,702.01561.0084.8 %5.0369.1238.0489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,004.581,128.0071.8 %5.0257.9119.0492.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,886.141,128.0071.0 %5.0190.6562.3467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,394.941,032.0076.5 %5.0265.6468.2374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,577.37743.0079.2 %5.0219.7848.0478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน492.97220.0055.4 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ781.4299.0087.3 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,997.523,802.004.9 %2.0963.06593.1538.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,057.992,847.0029.8 %5.01,134.21483.3157.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,455.052,634.0023.8 %5.0677.82118.7482.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,605.501,072.0058.9 %5.0506.68150.5270.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,451.093,658.0017.8 %5.0867.98431.3050.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,844.604,626.724.5 %2.01,757.46212.7287.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,224.393,089.00-38.9 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,491.793,508.0021.9 %5.01,153.25380.7067.0 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,415.256,260.25-41.8 %0.01,115.72125.3088.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,384.872,211.9073.6 %5.01,575.52636.0359.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,331.822,051.00-54.0 %0.0422.42138.9967.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,009.621,018.0074.6 %5.0848.9751.0794.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,309.021,879.0043.2 %5.0582.7457.2790.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,788.034,964.00-31.0 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,297.390.00100.0 %5.01,438.46190.5786.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,121.175,074.0017.1 %5.01,077.16234.5478.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,454.061,903.0044.9 %5.0772.90126.2183.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,586.8516,793.28-200.6 %0.01,476.500.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,612.773,385.00-109.9 %0.0754.4147.1193.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,416.983,202.0040.9 %5.0906.02301.7166.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,454.881,409.0059.2 %5.0772.9056.5292.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,973.092,739.0044.9 %5.01,116.47188.3083.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,347.533,478.00-3.9 %0.0677.820.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา12,339.292,929.0076.3 %5.0715.8695.0086.7 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,926.7672,969.74-2.9 %0.01,067.79537.1549.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,739.841,091.0070.8 %5.0468.8837.0692.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,555.755,777.9023.5 %5.01,149.00211.5681.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,708.051,856.0049.9 %5.0772.90251.7567.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,804.2822,330.07-127.8 %0.01,704.22631.0863.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,498.842,513.0028.2 %5.0507.28155.0769.4 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา483.8710,023.11-1,971.4 %0.0122.36522.72-327.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 124,419.1218,564.1324.0 %5.0990.39172.0582.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,795.298,041.0461.3 %5.01,646.22138.9591.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา11,713.946,190.3847.2 %5.01,801.191.8599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,716.272,880.0622.5 %5.0311.92165.0747.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 29,708.1116,804.0043.4 %5.0822.94104.1087.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา63,660.1136,288.0143.0 %5.01,314.25265.2279.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา30,479.1724,960.0018.1 %5.0764.41176.8076.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา22,384.8314,659.6234.5 %5.0673.13388.8942.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,456.5012,884.0026.2 %5.0638.6196.4584.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง46,108.4518,212.9360.5 %5.0655.58375.2542.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม20,617.6018,937.008.2 %4.0744.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา11,094.9822,912.00-106.5 %0.01,740.231,056.8839.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,568.124,391.00-23.1 %0.0820.03337.5758.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,855.27930.0067.4 %5.0506.68306.6439.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,710.0813,076.0016.8 %5.03,351.976,452.81-92.5 %0.0
รวม 590,279 459,726 22.12 % 54,609 18,125 66.81 %