สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,311.471,047.0054.7 %5.0397.2926.5793.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,203.311,958.0038.9 %5.0663.53121.9581.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,102.271,913.4038.3 %5.0625.4941.8193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี24,339.8518,061.9225.8 %5.02,622.16449.3582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,662.031,390.0070.2 %5.0260.1556.0578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,119.081,074.0073.9 %5.0489.7695.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ5,210.68935.0082.1 %5.0325.5757.0082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม19,491.43742.0096.2 %5.07,804.9166.5099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,872.81400.0089.7 %5.0166.1745.6072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,443.04445.0087.1 %5.0154.3933.2578.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,695.39387.0089.5 %5.0396.0185.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,337.742,576.0022.8 %5.0541.34547.33-1.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,495.641,661.7033.4 %5.0504.10270.4346.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,639.932,449.6447.2 %5.01,195.99431.6963.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,929.561,149.0060.8 %5.0625.48205.4167.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,045.13926.0069.6 %5.0606.42145.0176.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,866.972,482.0057.7 %5.01,687.741,098.7634.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,105.034,046.00-92.2 %0.0475.30151.2268.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,755.772,277.6052.1 %5.01,233.990.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,680.041,916.0047.9 %5.0796.63242.6569.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี7,088.6619,178.00-170.5 %0.01,291.05236.8781.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,356.021,747.0047.9 %5.0719.9168.9990.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,576.831.00100.0 %5.04,119.511.85100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 610,271.819,916.393.5 %1.53,614.56342.0090.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,394.501,020.0070.0 %5.0739.5860.2791.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,890.231,203.0058.4 %5.0714.28367.3748.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,745.603,430.808.4 %4.0777.61137.0982.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,059.221.00100.0 %5.01,348.100.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,459.451.00100.0 %5.0758.770.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี4,956.0019,504.00-293.5 %0.0948.9751.5494.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,084.0720,478.00-35.8 %0.01,802.10364.6579.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี12,172.001,866.0084.7 %5.0587.45146.4475.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,942.262,036.0058.8 %5.0720.56260.5463.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,543.942,741.0022.7 %5.0734.66349.7252.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,748.812,174.4054.2 %5.01,233.93390.0568.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,034.324,126.00-36.0 %0.0549.420.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี2,975.212,469.0017.0 %5.01,101.6663.9194.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 608,040.5031,543.8794.8 %5.05,226.12225.8495.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,855.4520,867.00-329.8 %0.0310.44222.7128.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,644.461,004.0062.0 %5.0454.3416.4296.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,524.392,897.0017.8 %5.0682.2958.6991.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,233.601.00100.0 %5.0663.510.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,530.884,325.464.5 %2.0986.80177.4482.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี2,947.922,794.005.2 %2.5343.69208.0439.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,813.154,016.6516.5 %5.0995.24619.8537.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,772.182,328.8438.3 %5.0682.5367.8690.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 121,371.5812,541.6741.3 %5.01,859.15125.4093.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 25,321.3611,052.72-107.7 %0.01,851.43207.7688.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก5,655.218,857.17-56.6 %0.02,902.88339.8088.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี3,066.911.00100.0 %5.0308.520.9599.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี74,011.119,186.3287.6 %5.0485.6149.5089.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี82,379.9148,374.0041.3 %5.01,480.56454.5069.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน27,452.8514,892.0045.8 %5.0668.38177.6373.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี84,046.3411,383.0186.5 %5.0657.60220.3166.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี56,958.6017,256.0069.7 %5.01,126.63166.7185.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี8,224.671.00100.0 %5.01,567.040.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,484.013,752.00-7.7 %0.0796.15650.5618.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,425.921,167.0065.9 %5.09,049.03227.6897.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี14,702.301.00100.0 %5.04,309.251.00100.0 %5.0
รวม 1,242,069 347,973 71.98 % 80,742 11,237 86.08 %