สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,937.61697.0076.3 %5.0351.0395.0072.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก13,010.285,019.4261.4 %5.0632.34117.9081.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,698.1965.0098.2 %5.0556.2350.8990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,147.8214,981.00-13.9 %0.01,666.04155.8690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,305.10684.0084.1 %5.0237.4560.9374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,224.97885.0079.1 %5.0285.105.4698.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,029.70324.0092.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.48108.9856.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,519.362,148.5639.0 %5.0689.30191.4872.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก2,905.581,322.0054.5 %5.0499.2364.4087.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,114.692,154.0047.7 %5.0917.58374.9959.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,219.951,856.0042.4 %5.0537.26332.2138.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,944.57930.0068.4 %5.0480.21186.4361.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก13,299.382,501.0081.2 %5.0955.61390.9859.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,962.284,790.00-144.1 %0.0417.316.9298.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,512.973,331.3226.2 %5.0993.64310.6968.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,841.712,244.0041.6 %5.0632.341.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,060.4012,770.89-80.9 %0.01,621.1751.8296.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก2,812.661,658.0041.1 %5.0385.13170.2655.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,775.76910.0075.9 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,853.22985.0065.5 %5.0442.18224.0649.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,481.142,552.0026.7 %5.0670.37224.0666.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,901.7715,754.00-221.4 %0.01,202.821,767.92-47.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,427.455,432.00-0.1 %0.01,354.95272.3079.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,698.162,006.0045.8 %5.0670.37250.1862.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,610.5316,025.73-66.8 %0.01,906.4134.1798.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,414.082,245.0034.2 %5.0484.14212.6056.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,474.012,831.0018.5 %5.0670.3386.0087.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,817.952,121.0044.4 %5.0670.37108.2383.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,382.602,770.0062.5 %5.0841.51200.4776.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,065.743,674.009.6 %4.5337.41103.6569.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก12,114.292,059.0083.0 %5.0537.2627.6494.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก19,680.5424,972.00-26.9 %0.0429.04566.17-32.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,531.521,495.0040.9 %5.0328.0894.1471.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,412.291,864.0045.4 %5.0556.27171.3169.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก670.621,826.00-172.3 %0.0385.13137.5564.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,890.394,940.68-1.0 %0.0879.5020.7397.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,803.461,769.0069.5 %5.0955.61352.2963.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,855.302,664.796.7 %3.0423.16340.7719.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก32,692.1014,607.5955.3 %5.01,195.11284.8076.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,595.726,332.62-76.1 %0.0115.4930.2073.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก59,061.1532,216.0045.5 %5.01,085.8238.2896.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก57,917.8512,607.0078.2 %5.0431.1226.6093.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์22,329.6510,140.0054.6 %5.0465.64419.3110.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,850.6116,976.86-91.8 %0.01,267.57564.6155.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,532.512,227.0037.0 %5.0594.31294.2250.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,462.341,130.0054.1 %5.0347.10125.7863.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,988.3212,215.5268.7 %5.03,829.486,072.38-58.6 %0.0
รวม 432,838 265,710 38.61 % 35,797 15,728 56.06 %