สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,470.37799.0067.7 %5.0478.09205.6457.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,723.005,386.0049.8 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ391.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,192.831,467.0054.1 %5.0744.32164.4377.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,231.351,650.0048.9 %5.0668.2582.6887.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,613.134,681.3062.9 %5.01,790.19392.1878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,215.53854.0079.7 %5.0288.1722.0792.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,669.10339.0090.8 %5.0305.2685.6571.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,584.57611.0083.0 %5.0444.9354.4287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,311.60900.0079.1 %5.0276.3957.9979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,438.40802.0076.7 %5.0333.2661.2881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,947.801,000.0074.7 %5.0424.9457.2286.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,699.23163.0090.4 %5.0239.1146.0580.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,965.6729,423.80-13.3 %0.01,660.271,306.7921.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,254.772,613.0050.3 %5.01,162.661,370.00-17.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,643.771,132.0068.9 %5.0478.0961.9687.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,979.752,156.0069.1 %5.0604.74108.2782.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,955.801,670.0057.8 %5.01,029.55697.5132.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,024.901,121.0062.9 %5.0687.27303.8255.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,655.501,501.2043.5 %5.0419.52426.02-1.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,485.451,000.0077.7 %5.01,105.622,339.40-111.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,906.97536.0071.9 %5.0522.551,010.73-93.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,256.741,098.0074.2 %5.0953.49413.5656.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,699.935,350.51-13.8 %0.01,259.3738.4696.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,659.978,793.65-1.5 %0.01,371.84208.3884.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,097.731,062.0079.2 %5.0725.30462.9236.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,254.751,001.0076.5 %5.0801.36113.0685.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,347.13518.0084.5 %5.0611.20380.8937.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,024.073,633.439.7 %4.5915.46128.8185.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,275.5359,991.22-856.0 %0.01,371.841,738.55-26.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,062.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,109.238,957.50-118.0 %0.01,086.60103.4290.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,132.331,049.0090.6 %5.0374.97151.9859.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,813.573,208.2015.9 %5.0782.34307.3560.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,726.571,838.00-6.5 %0.0915.46314.9765.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,840.431,171.0069.5 %5.0972.50338.2065.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,453.002,194.0036.5 %5.0611.2034.4294.4 %5.0
สพ. สระแก้ว11,513.032,659.0076.9 %5.0706.28267.7462.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 36,919.5638,154.00-3.3 %0.0765.71379.4750.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,577.90955.0063.0 %5.0516.7156.8789.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,116.001,583.0061.5 %5.0877.43541.6038.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,271.901,138.0065.2 %5.0554.15226.1559.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,096.075,966.34-45.7 %0.0991.52293.6270.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,649.171,800.0050.7 %5.0668.25506.7624.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,590.3721,815.20-88.2 %0.03,520.65534.4184.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,325.204,687.0162.0 %5.0861.481,670.24-93.9 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว15,321.175,672.0063.0 %5.0988.4770.7992.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,850.4416,262.408.9 %4.01,491.17294.8680.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 210,002.9014,380.19-43.8 %0.01,547.99634.3859.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว33,064.454,592.7786.1 %5.0306.49116.1462.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว61,685.2444,340.0028.1 %5.01,306.69436.6566.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว23,532.9716,181.0031.2 %5.0874.37930.00-6.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น100,417.5711,250.0588.8 %5.0870.06593.7531.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,487.5322,151.90-161.0 %0.01,870.791,265.0832.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,878.432,803.0027.7 %5.0858.41353.8858.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,735.471,113.0059.3 %5.0362.4795.0073.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว81,246.3411,428.9085.9 %5.035,397.206,944.4480.4 %5.0
รวม 631,942 388,604 38.51 % 81,822 29,802 63.58 %