สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,652.43613.0076.9 %5.0791.40102.5587.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา45,860.1628,621.0037.6 %5.0191.26203.58-6.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,775.58730.8093.2 %5.0109.4950.5353.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,810.286,344.00-31.9 %0.01,581.16105.4593.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,262.771,366.1858.1 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,400.301,572.0064.3 %5.01,067.7240.4796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 915,184.468,107.8346.6 %5.03,267.8740.5098.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,718.3117,632.00-38.6 %0.02,887.79430.1085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,381.9940,620.00-81.5 %0.04,720.45311.3693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,266.524,283.1831.6 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3021.6693.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,693.1557.0098.5 %5.0219.251.7199.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,784.86960.0074.6 %5.0357.7340.1488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย5,007.00783.0084.4 %5.0262.6149.1481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,315.30642.0085.1 %5.0241.8175.7268.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,603.91637.0082.3 %5.0468.5832.7093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,133.86398.0090.4 %5.0259.4345.6282.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,451.30852.0075.3 %5.0412.3566.5083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,090.51704.0082.8 %5.0249.7878.1768.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,149.75595.0085.7 %5.0278.7252.5281.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,544.91417.0088.2 %5.0171.0417.2089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,319.26551.0083.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,625.60431.0088.1 %5.0420.306.7398.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,725.79710.0080.9 %5.0281.0382.0470.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ4,079.75311.0092.4 %5.0248.4515.0394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,714.47259.0093.0 %5.0278.1534.8487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,822.11606.0084.1 %5.0351.7732.7090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,595.131,165.0074.6 %5.0560.8763.4588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,691.99877.0076.2 %5.0316.0969.6078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,908.53715.0081.7 %5.0519.2620.2996.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,311.171,105.0074.4 %5.0469.1085.0281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,867.44756.0080.5 %5.0388.29102.7873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,922.01974.0075.2 %5.0403.2076.0481.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,382.20585.0082.7 %5.0344.449.7597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม4,002.93214.0094.7 %5.0314.0721.8493.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,640.73241.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 39,403.628,798.366.4 %3.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,051.205,531.8631.3 %5.02,731.03528.0080.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,666.371,634.7038.7 %5.0995.29304.0069.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,423.60599.1075.3 %5.0507.80309.2339.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,778.853,112.80-12.0 %0.0667.00304.0054.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,557.812,519.7029.2 %5.01,076.64231.8078.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,631.941,321.0049.8 %5.0390.00313.5019.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,561.311,164.0054.6 %5.0616.21296.4051.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,323.003,750.00-12.8 %0.01,019.59350.2865.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,115.174,815.005.9 %2.51,685.15605.1564.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,257.112,154.0633.9 %5.01,514.74361.2776.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,295.551.00100.0 %5.01,038.60259.3575.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 868,706.68103,608.00-50.8 %0.025,771.608,037.7068.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,724.141,825.0051.0 %5.0915.5971.6792.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,760.90851.0069.2 %5.0829.43273.6067.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,904.306,664.0055.3 %5.04,765.743,014.3136.8 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์101,483.7088,240.0013.1 %5.03,814.663,048.4020.1 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,206.624,359.0016.3 %5.01,300.86133.0089.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 314,165.6915,021.00-6.0 %0.01,697.702,545.43-49.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,669.787,016.66-162.8 %0.0731.07790.40-8.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,767.906,950.5810.5 %5.02,578.90501.3480.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,333.369,036.45-42.7 %0.02,103.50751.8964.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,813.841,907.8650.0 %5.01,346.5416.7098.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,904.4427,118.16-29.7 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 55,800.931.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,865.0033,265.44-180.4 %0.04,283.036,524.60-52.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,786.808,636.00-10.9 %0.02,669.56779.8570.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,445.663,503.0021.2 %5.0951.27157.3783.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,999.954,987.00-24.7 %0.01,304.83382.1070.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)9,129.6610,489.00-14.9 %0.02,772.281,571.1543.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 516,787.4312,303.0026.7 %5.05,281.69898.7583.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,036.471.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,471.93642.0081.5 %5.0105.6049.0553.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,845.45624.0066.2 %5.051.1264.24-25.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,699.76600.0064.7 %5.030.560.9596.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,981.781.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,032.711,237.0059.2 %5.0930.94246.6473.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,280.444,105.004.1 %2.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,335.028,710.00-37.5 %0.01,913.342,906.69-51.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา6,066.251.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,232.853,054.0041.6 %5.01,247.78254.6979.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา11,259.2318,785.00-66.8 %0.03,244.46266.0091.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,125.113,238.0054.6 %5.02,931.60348.6588.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา12,142.372,457.0079.8 %5.01,209.75274.5577.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,928.433,256.0017.1 %5.01,266.80508.9559.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,108.583.0099.9 %5.01,723.18223.8087.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,129.01843.2083.6 %5.01,324.48265.0580.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,748.257,030.00-22.3 %0.01,086.6564,846.05-5,867.5 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา44,684.8614,695.0067.1 %5.0927.51401.5856.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา96,016.5525,763.0073.2 %5.0912.00267.4770.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,370.2469,149.00-12.7 %0.01,632.62572.1165.0 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 94,500.351.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 47,560.80119,587.33-151.4 %0.01,538.15820.0046.7 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา60,226.9348,442.0019.6 %5.01,744.54390.4577.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,124.4721,416.00-92.5 %0.02,795.03597.8878.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,666.741.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,877.816,640.003.5 %1.51,592.22266.0083.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา353,536.4138,215.8489.2 %5.016,281.06298.0598.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,889.361.00100.0 %5.01,114.670.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,389.3111,802.99-59.7 %0.02,426.79238.2890.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,084.822,909.0428.8 %5.01,323.84224.3983.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,325.376,263.001.0 %0.52,485.511,205.7351.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,307.941.00100.0 %5.01,437.940.9599.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,681.891,905.8048.2 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,252.636,040.0050.7 %5.02,292.74210.9090.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 137,753.6216,179.0057.1 %5.0999.50270.2873.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 223,384.9411,464.8051.0 %5.0640.22166.4974.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,125.705,840.1255.5 %5.01,987.64247.0087.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 422,766.9611,312.0050.3 %5.01,673.64101.8193.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 542,204.8210,254.6075.7 %5.01,594.23292.7181.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 652,008.8012,127.8076.7 %5.01,298.80181.5186.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 712,268.3412,941.05-5.5 %0.01,584.97149.8890.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา14,651.7312,959.6111.5 %5.01,050.93219.3979.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,217.811.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา117,466.241.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย29,327.041.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,971.8795,785.00-95.6 %0.01,423.09571.8259.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ37,622.501.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา172,593.451.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา43,891.0010,160.0076.9 %5.01,020.25126.3487.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,356.8324,704.0047.8 %5.01,396.7694.9393.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง63,009.489,426.0685.0 %5.01,261.09179.2485.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย42,652.641.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,456.501,549.00-6.4 %0.01,746.990.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่88,899.6527,192.0069.4 %5.01,355.85298.0978.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา67,254.5935,863.0046.7 %5.01,274.111,328.25-4.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง98,021.2620,760.0078.8 %5.01,285.38190.0085.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,213.2450,821.00-44.3 %0.03,071.203,220.98-4.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,791.0014,673.3112.6 %5.05,393.672,222.2858.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา50,382.7336,419.0127.7 %5.0672.13314.2753.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6950.1896.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา46,591.8940,121.7213.9 %5.03,780.810.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,845.162,997.0022.1 %5.01,285.81565.9156.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,850.166,548.004.4 %2.02,119.68346.3783.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,024.531,212.0059.9 %5.01,461.3532.1697.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,601.442,935.5018.5 %5.01,188.23323.3572.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 351,098.1329,168.0042.9 %5.015,776.716,677.0057.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,436.431.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,879,679 1,437,460 50.08 % 243,957 129,730 46.82 %