สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,156.49901.0071.5 %5.0281.0052.1381.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,543.945,182.006.5 %3.0737.3849.0193.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,178.631,497.0052.9 %5.0433.1351.1988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,425.5323,635.433.2 %1.53,418.64422.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 134,516.9437,794.06-9.5 %0.03,817.98203.3094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,874.0922,613.2621.7 %5.03,829.45189.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 14,948.633,657.0026.1 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,832.523,081.0036.2 %5.0338.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,156.332,551.0038.6 %5.0425.5969.7583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,443.572,554.0053.1 %5.0410.1961.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,156.231.00100.0 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,672.483,796.2018.8 %5.0357.0638.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง8,351.221,898.0077.3 %5.0319.03114.0064.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,190.571,480.0064.7 %5.0337.2438.0088.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,072.448,857.00-25.2 %0.01,136.72337.2870.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,416.887,595.00-40.2 %0.0837.63507.2039.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,037.104,039.0019.8 %5.0946.55494.0047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,899.932,026.0030.1 %5.0338.0574.1078.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,094.162,446.0020.9 %5.0414.11199.5051.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,805.533,636.7037.4 %5.0634.76237.5062.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,951.573,420.00-75.2 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,233.084,441.0015.1 %5.01,079.67159.6085.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ17,721.0919,562.00-10.4 %0.01,307.86317.3075.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,610.494,003.00-10.9 %0.0604.2728.5095.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,702.021,860.0060.4 %5.0889.510.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,566.801,251.0064.9 %5.0433.12159.6063.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,164.085,328.00-28.0 %0.0794.43103.5587.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,392.145,416.0015.3 %5.01,326.88328.8575.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,597.324,149.0056.8 %5.01,003.61163.4083.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,108.6217,352.00-144.1 %0.01,479.0198.8493.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,749.482,731.0076.8 %5.0471.16138.3870.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,446.853,688.00-7.0 %0.0623.29104.7883.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,732.151,215.0074.3 %5.0493.5937.7992.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,544.557,406.0049.1 %5.01,364.91530.8961.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,627.619,627.00-71.1 %0.01,307.860.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,848.6217,653.0064.6 %5.0801.84303.6762.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา29,545.5225,781.0012.7 %5.01,007.26288.0771.4 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 152,717.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,042.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,697.761,720.0036.2 %5.0319.03210.7633.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,750.6310,182.00-50.8 %0.01,421.96313.5078.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,929.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,322.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,821.9010,064.00-28.7 %0.01,079.67313.5071.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ71,519.6853,769.0024.8 %5.05,605.471,162.8179.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,197.442,100.0059.6 %5.0661.32395.4640.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,344.355,363.0035.7 %5.0642.3092.8985.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 123,207.9619,970.0014.0 %5.0839.17251.3870.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,023.509,046.00-124.8 %0.0863.0375.6091.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,183.4211,722.00-4.8 %0.0293.4348.5083.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ103,568.6661,285.0040.8 %5.01,493.33316.2878.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,654.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ95,457.8311,991.0087.4 %5.0451.7366.5085.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ38,197.3725,900.0032.2 %5.012,294.091,278.1289.6 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย312,299.41371,000.00-18.8 %0.05,571.78791.1385.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,348.025,000.00-15.0 %0.0851.48446.5647.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,721.084,288.12-15.2 %0.0300.02135.8854.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,051,654 877,524 16.56 % 67,826 11,805 82.59 %