สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์4,027.72800.0080.1 %5.0584.36203.3365.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,876.6811,151.5037.6 %5.076.93199.60-159.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,163.331,117.0064.7 %5.0928.6834.2996.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์23,026.579,864.0057.2 %5.02,523.9799.7596.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.0545.5885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,207.72516.0087.7 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,681.73484.0086.9 %5.0237.1818.8492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,687.83590.0084.0 %5.0404.7220.0695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,118.82522.0087.3 %5.0384.4417.2095.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,322.90338.0089.8 %5.0437.8834.1592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,355.02930.0072.3 %5.0310.3450.5883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,860.76490.0087.3 %5.0323.0334.7789.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,801.32514.0086.5 %5.0312.5718.5794.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,205.51701.0083.3 %5.0327.0940.5387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,712.49579.0084.4 %5.0350.6852.9284.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,471.94493.0085.8 %5.0353.520.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,442.32443.0087.1 %5.0306.2617.0194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,798.21426.0088.8 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,646.17370.0089.9 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,809.11242.0093.6 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,796.39262.0093.1 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,251.78374.0091.2 %5.0376.9032.8991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,316.08487.0085.3 %5.0308.437.1497.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,797.823,030.9320.2 %5.0945.661,178.00-24.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,549.682,020.6220.8 %5.0447.71169.1062.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,859.17854.0070.1 %5.0561.98279.3050.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง3,039.401,501.0050.6 %5.0520.87196.6562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,593.19924.0064.4 %5.0520.18193.8062.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,923.962,988.0023.9 %5.01,173.86429.8663.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,281.14754.0082.4 %5.0850.58337.4060.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,073.66845.0072.5 %5.0793.52246.3869.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,387.663,975.6026.2 %5.01,325.982,443.98-84.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,719.233,280.50-20.6 %0.0669.63160.8976.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,708.185,555.0017.2 %5.02,067.59642.6768.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,966.844,620.007.0 %3.51,440.08261.8081.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์7,067.5012,456.00-76.2 %0.01,972.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,195,607.5053,301.6395.5 %5.08,422.96383.2095.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,591.081,221.0066.0 %5.0869.5874.8391.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,675.511,170.0079.4 %5.0106.6549.3553.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,244.51718.0068.0 %5.083.1850.2439.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์4,203.241,207.3371.3 %5.01,268.9438.2997.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,103.70898.0071.1 %5.0679.44160.8876.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,528.143,137.0011.1 %5.0983.6884.7391.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,808.401,642.0065.9 %5.01,478.112,210.68-49.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,730.964,078.9339.4 %5.02,005.26340.5983.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,707.231,500.0044.6 %5.0527.31369.5529.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,606.7811,714.57-224.8 %0.01,070.65214.0780.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,949.163,016.3774.8 %5.0907.63498.7545.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,652.861,876.0059.7 %5.0983.70114.6488.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,506.004,689.0050.7 %5.01,877.43848.6454.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,900.115,123.00-31.4 %0.01,040.74197.6081.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,127.943,627.00-16.0 %0.0755.5034.0495.5 %5.0
สพ.บุรีรัมย์46,714.6310,643.0077.2 %5.0729.07392.3746.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 11,452.0614,067.48-22.8 %0.0593.51584.671.5 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,613.371,380.0047.2 %5.0622.39100.6183.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,807.772,038.0027.4 %5.0698.46255.2263.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,553.8811,645.14-36.1 %0.01,230.88307.4875.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,662.729,806.48-268.3 %0.01,059.76382.0364.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 170,601.3411,835.0083.2 %5.01,115.34126.0088.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 218,207.6011,972.0034.2 %5.01,416.19145.7989.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 36,228.9411,764.80-88.9 %0.01,611.13182.2988.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 424,003.699,353.4061.0 %5.02,653.75252.3590.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์13,321.5611,510.5113.6 %5.02,506.82100.8596.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,112.985,651.70-167.5 %0.0206.5263.1469.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง24,637.6817,856.0027.5 %5.0988.11206.1979.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์18,417.1759,343.00-222.2 %0.0747.28630.9215.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,160.8119,474.6335.4 %5.01,047.00766.0226.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก74,517.3317,984.0075.9 %5.0934.31188.8079.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์19,484.8234,011.00-74.6 %0.02,293.251,566.5531.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,802.103,317.0012.8 %5.0907.65237.3673.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,117.10168.9694.6 %5.0622.39135.9378.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,820,909 437,240 75.99 % 66,299 19,767 70.18 %