สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0202.92109.5046.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์36,995.006,970.5181.2 %5.0116.99135.29-15.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์9,321.266,273.0032.7 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,649.305,067.36-38.9 %0.0920.06336.3263.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,045.321,359.0055.4 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์23,751.637,388.8068.9 %5.02,192.51521.5576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์10,413.441,348.0087.1 %5.0274.682.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท9,637.10909.0090.6 %5.01,334.660.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,605.54628.0082.6 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,644.34348.0090.5 %5.0246.3811.4495.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,528.07218.0093.8 %5.0223.0313.9393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,535.71441.0087.5 %5.0195.1810.4594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,605.54574.0084.1 %5.0311.3252.3783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,528.07522.0085.2 %5.0364.5512.7196.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,605.54614.0083.0 %5.0350.2680.8176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,528.07511.0085.5 %5.0172.1213.8592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,597.90852.0076.3 %5.0310.7451.1683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,539.16585.0083.5 %5.0302.0314.1995.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,970.528,086.01-16.0 %0.0903.02155.8782.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,065.645,854.38-44.0 %0.0918.04484.5047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.1061.7587.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,378.57900.0073.4 %5.0602.94190.0068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,223.02942.0070.8 %5.0546.6994.0482.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,697.595,881.00-25.2 %0.0792.52985.30-24.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,474.711,465.6057.8 %5.0784.92243.4669.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,051.43517.0083.1 %5.0651.81495.3924.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์10,225.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,063.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,014.054,348.40-44.3 %0.0692.59455.2134.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,838.274,730.7619.0 %5.01,773.76858.3951.6 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,797.824,096.3214.6 %5.01,355.4082.5593.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,755.5014,639.44-207.8 %0.0986.94333.4066.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,875.942,489.3435.8 %5.0880.00192.1378.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4553.0421.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1050.7119.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8930.4557.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์4,675.031,291.0072.4 %5.0865.7566.5092.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,844.32601.0078.9 %5.0496.97137.5572.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,896.974,034.61-3.5 %0.0899.02216.9775.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,438.785,209.0038.3 %5.07,686.462,678.5065.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์4,102.756,338.60-54.5 %0.0570.48190.0066.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์13,213.7114,282.45-8.1 %0.03,694.37166.2195.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,724.1910.0099.9 %5.01,577.5514.2599.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,544.621,701.0069.3 %5.0956.07393.9358.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,362.341,565.0064.1 %5.0845.21475.0043.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,108.027,913.00-54.9 %0.01,355.40482.5464.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,143.783,600.0030.0 %5.0624.9947.7592.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์12,109.233,942.0067.4 %5.0822.96242.3370.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์55,934.6534,413.7738.5 %5.0976.04589.1639.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์631.091,449.00-129.6 %0.0200.47189.285.6 %2.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,655.873,101.3115.2 %5.0880.00168.6880.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,720.321,048.0071.8 %5.0291.76102.2465.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,700.635,389.275.5 %2.5766.03191.1975.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์5,002.345,505.22-10.1 %0.0988.83598.8739.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์7,297.067,269.000.4 %0.51,051.15134.8287.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,600.582,544.0076.0 %5.01,373.50424.6569.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 137,059.8215,422.0158.4 %5.01,335.78168.6687.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 218,471.958,851.8152.1 %5.01,250.54230.7581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,848.405,586.0018.4 %5.01,600.90247.9184.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์6,217.5910,240.80-64.7 %0.01,088.62478.3256.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,858.404.87100.0 %5.0427.6283.7280.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,994.454,264.2239.0 %5.0379.09214.0943.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์111,168.9739,244.9964.7 %5.01,759.9650.1897.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์46,962.445,000.0089.4 %5.0958.91475.0050.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์56,951.2216,538.0071.0 %5.0699.12222.0268.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม88,637.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท67,666.2116,935.0175.0 %5.0821.73172.7779.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ20,415.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0895.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,044.1634,353.26-144.6 %0.02,558.641,565.6838.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,792.472,762.2627.2 %5.0803.94268.0466.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,889.842,184.0024.4 %5.0613.80170.7172.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์35,696.129,904.0072.3 %5.09,120.415,470.7940.0 %5.0
รวม 785,002 371,057 52.73 % 70,491 23,465 66.71 %