สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,653.071,226.0066.4 %5.0525.76114.1778.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ31,554.905,950.4081.1 %5.0245.87176.1128.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,616.063,190.1711.8 %5.0895.8291.0789.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,644.421,749.0052.0 %5.0800.7460.1392.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,979.717,385.5147.2 %5.03,158.72273.4691.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,396.312,290.0047.9 %5.0268.7848.6181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,072.25922.0077.4 %5.0397.1938.3090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,044.15580.0085.7 %5.0323.5549.0184.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,111.63620.0084.9 %5.0356.900.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,930.25228.0094.2 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,886.54281.0092.8 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,819.05299.0092.2 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,976.66324.0091.9 %5.0278.220.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,819.05414.0089.2 %5.0152.460.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,858.44196.0094.9 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,882.08517.0086.7 %5.0252.8938.2584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,847.15347.0091.0 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,996.86700.0082.5 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,795.41337.0091.1 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,842.70210.0094.5 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,870.80436.0088.7 %5.0188.788.6995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,988.95880.0077.9 %5.0256.9122.6991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,119.54445.0089.2 %5.0246.950.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,971.964,035.33-1.6 %0.01,047.94326.8068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,964.301,150.1161.2 %5.0360.64125.4065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,486.28930.0062.6 %5.0520.72213.7559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,854.531,016.0064.4 %5.0524.96167.2068.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,925.561,215.0058.5 %5.0339.15118.7565.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,366.004,525.8828.9 %5.01,352.20557.5858.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,949.361,381.0072.1 %5.0440.01261.2540.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,248.341,134.9065.1 %5.0724.67218.5569.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,766.475,557.1243.1 %5.03,177.741,618.5649.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,715.438,083.20-197.7 %0.0602.85498.7517.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,944.157,439.69-25.2 %0.01,561.40994.3936.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ8,152.605,060.6337.9 %5.01,371.22128.4790.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,770.1711,942.9824.3 %5.01,599.41475.8870.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,654.222,548.0030.3 %5.0914.83580.9736.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,856.60546.0070.6 %5.065.2767.27-3.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,215.871,228.0070.9 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,450.401,934.1043.9 %5.0762.70243.4568.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ5,235.834,406.3215.8 %5.0990.90112.4888.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,261.083,094.6141.2 %5.01,400.50560.2260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ2,718.714,947.00-82.0 %0.01,333.2127.6997.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,729.572,503.0032.9 %5.01,047.94250.7776.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ32,073.2817,702.3444.8 %5.011,069.38162.0098.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,461.542,193.0050.8 %5.0705.66647.628.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,675.083,863.0142.1 %5.0838.77316.1162.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,858.706,619.64-36.2 %0.01,238.10282.3977.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,332.633,275.0860.7 %5.0421.06292.6030.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,377.414,639.70-37.4 %0.0819.7740.7095.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ12,464.002,882.8376.9 %5.0876.80130.6485.1 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 44,203.4829,774.1732.6 %5.0996.04417.3558.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,694.451,145.0057.5 %5.0572.54140.8975.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,322.652,921.2812.1 %5.0834.42232.7572.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,850.341,156.0059.4 %5.0629.59259.7758.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,254.464,724.1310.1 %5.01,352.18237.9882.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,305.864,985.006.0 %3.01,504.35343.0677.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,516.855,792.63-130.2 %0.01,219.09149.3987.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 112,417.5414,997.37-20.8 %0.02,297.2545.0098.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 249,195.2716,111.1167.3 %5.01,093.94231.9878.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3112,539.34290.5099.7 %5.01,839.75116.6593.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,520.8510,897.6934.0 %5.01,476.68104.3192.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร49,190.9611,056.1077.5 %5.02,796.3732.7498.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,249.243,989.21-22.8 %0.0139.11380.00-173.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ202,384.1663,200.0068.8 %5.01,990.03102.0094.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ48,367.2781,450.00-68.4 %0.01,243.272,459.50-97.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ30,522.1214,078.0053.9 %5.0933.3989.4790.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์111,022.57100.2699.9 %5.01,027.3874.6092.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ53,352.3311,775.0077.9 %5.0888.83292.2767.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ32,233.0424,240.7524.8 %5.0855.87237.8772.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,246.6037,407.00-84.8 %0.02,275.591,824.5619.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,189.102,521.0020.9 %5.0762.70152.5380.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,403.011,328.0061.0 %5.0705.66224.6868.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ37,552.4113,620.0063.7 %5.010,134.313,164.1268.8 %5.0
รวม 1,153,720 502,942 56.41 % 84,807 21,665 74.45 %