สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,246.98855.0079.9 %5.0757.53102.3486.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 274,957.4525,109.0066.5 %5.0435.32207.9052.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี63,029.1311,995.4081.0 %5.0210.41397.28-88.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,649.223,074.0015.8 %5.0928.68132.0885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี37,024.1626,676.0027.9 %5.03,647.96603.5583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,535.982,472.5045.5 %5.0291.1294.0267.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,070.38867.0082.9 %5.0294.6039.0486.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,069.011.00100.0 %5.0422.1431.8492.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,519.95377.0089.3 %5.0344.82300.0013.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,222.66596.0085.9 %5.0449.47103.8076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,608.92600.0083.4 %5.0266.6049.7581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,976.21324.0093.5 %5.0354.9357.7983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,633.51549.0084.9 %5.0373.5060.5883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,691.03627.0083.0 %5.0305.4366.8278.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,813.11927.0075.7 %5.0388.1265.6783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,549.03556.0084.3 %5.0415.1562.4585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,677.66399.0089.2 %5.0498.3388.6782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,889.98577.0085.2 %5.0303.9028.8790.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,851.34592.0084.6 %5.0415.0010.4597.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,899.24403.0089.7 %5.0190.029.6394.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,552.54446.0087.4 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,714.17523.0085.9 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,381.73843.0075.1 %5.0338.5658.7082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,951.20461.0088.3 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์405.57325.0019.9 %5.0148.400.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,811.75692.0081.8 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,834.2230,985.01-295.5 %0.02,225.64254.8488.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,103.392,040.0650.3 %5.01,081.69895.6317.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,870.982,040.0665.3 %5.01,651.7567.9195.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,055.102,223.5027.2 %5.0687.02109.2484.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,444.861,400.0059.4 %5.0540.34240.9655.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,206.521,882.0041.3 %5.0594.48190.0068.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม3,071.581,552.3149.5 %5.0603.8595.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,883.851,644.0043.0 %5.0477.39169.1264.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,306.193,461.7719.6 %5.0781.63242.2169.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,914.182,249.0422.8 %5.01,366.04748.6045.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,456.652,746.6020.5 %5.0947.69550.2541.9 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 715,534.6414,682.015.5 %2.54,702.142,427.2548.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,393.232,682.5050.3 %5.01,536.49209.0086.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,834.992,199.0042.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,513.885,057.0022.4 %5.01,594.241,027.4435.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,776.015,040.19-5.5 %0.01,842.012,924.26-58.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี27,021.0431,961.39-18.3 %0.02,404.82525.5478.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,430.452,295.805.5 %2.5560.99375.3733.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,528.667,108.155.6 %2.52,188.81548.4074.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,545.096,147.756.1 %3.01,115.41358.4567.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,678.8031,078.65-166.1 %0.02,487.99422.5983.0 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี285,030.03216,835.5223.9 %5.01,459.8943.4597.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 11,342.7522,934.00-102.2 %0.03,362.646,938.25-106.3 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,926.1711,285.78-62.9 %0.01,719.814,812.70-179.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,385.031,871.0057.3 %5.01,118.84100.4491.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,569.639,206.88-101.5 %0.01,440.931,000.7530.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,231.7213,203.8113.3 %5.05,106.301,766.6665.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,919.588,121.16-2.5 %0.02,803.10249.2691.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง22,624.3616,342.4427.8 %5.0402.0734.1191.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,793.431,032.0042.5 %5.087.1935.7959.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี5,019.211,720.0065.7 %5.01,404.0933.1697.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,609.861,585.6056.1 %5.0876.71666.4324.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,533.8549,745.09-798.9 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,056.497,527.67-24.3 %0.01,413.11309.8978.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,196.622,612.5037.7 %5.01,080.80394.5963.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี7,549.4315,186.78-101.2 %0.01,784.40171.8690.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,983.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,130.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี6,158.036,023.322.2 %1.01,461.12236.4283.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,757.477,871.40-1.5 %0.01,989.18372.1781.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี26,840.2520,389.3624.0 %5.0902.35122.0886.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี75,737.8322,899.0069.8 %5.0665.06156.9476.4 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 128,916.31119,993.466.9 %3.02,234.66517.0076.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,731.911,522.7444.3 %5.0725.4248.1193.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,714.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ516.55ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,978.9919,586.0014.8 %5.01,443.66655.5254.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,183.962,027.0036.3 %5.0890.6454.0593.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,645.308,969.88-17.3 %0.01,670.30388.5576.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี10,717.695,866.0045.3 %5.03,172.56585.0081.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,271.857,517.50-129.8 %0.01,230.69446.5063.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,908.5321,398.90-96.2 %0.03,362.72127.1096.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,962.586,546.4240.3 %5.03,362.72123.6296.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี20,640.922,052.0090.1 %5.0760.4683.6389.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 181,973.5920,742.0074.7 %5.01,323.75153.9088.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 231,893.1815,470.0051.5 %5.01,369.17114.9591.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 376,442.6813,096.2982.9 %5.03,187.24265.3491.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 421,379.0213,687.9236.0 %5.03,073.85104.5096.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 531,078.1213,608.0056.2 %5.01,311.3164.6995.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม41,150.3522,422.0045.5 %5.01,177.74421.1864.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี60,809.3171,873.00-18.2 %0.01,262.11436.7165.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี30,692.9317,852.0041.8 %5.01,084.31499.2354.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล66,488.3822,842.0065.6 %5.01,020.43269.3173.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ41,288.0616,423.0060.2 %5.01,080.47405.3062.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี24,311.6942,307.92-74.0 %0.03,003.661,219.8059.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,818.1111,465.31-6.0 %0.03,911.95685.8982.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี22,095.0635,538.00-60.8 %0.01,129.78350.2569.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,742.413,610.003.5 %1.5605.9742.7592.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี27,818.3334,965.00-25.7 %0.02,939.38736.1075.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 5,133.072,596.0049.4 %5.01,194.90337.2571.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,865.449,828.00-67.6 %0.01,651.2889.3494.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,579.502,021.0043.5 %5.0890.64426.1652.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี35,153.3817,506.5950.2 %5.06,640.864,448.0033.0 %5.0
รวม 1,749,089 1,261,071 27.90 % 129,624 47,453 63.39 %