สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,775.771,202.0074.8 %5.0509.58138.1372.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร16,822.3115,530.477.7 %3.5189.3445.7175.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,679.311,669.1654.6 %5.0623.68175.4871.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,041.721,689.0044.5 %5.0585.6447.7091.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร16,556.6513,324.0019.5 %5.01,878.71256.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,340.011,944.0055.2 %5.0365.8532.1391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,915.07400.0091.9 %5.0218.2551.4876.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,814.95896.0081.4 %5.0303.390.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,648.79559.0090.1 %5.0286.047.4197.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,277.42901.0078.9 %5.0243.2716.5693.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,550.14460.0089.9 %5.0218.5926.5087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,337.53382.0092.8 %5.0284.739.5196.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,169.777,432.86-134.5 %0.0680.70256.5062.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,396.531.00100.0 %5.0233.5452.2577.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,614.911,389.0046.9 %5.0460.98157.7065.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,688.58849.0068.4 %5.0399.7394.0576.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,256.571,899.0055.4 %5.01,042.01222.5278.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,026.182,245.0025.8 %5.0578.19200.8765.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,674.171,036.0077.8 %5.0642.67223.4765.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,718.292,924.0021.4 %5.0813.85687.2615.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,407.884,384.47-82.1 %0.0497.99479.083.8 %1.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,249.033,657.9230.3 %5.01,346.26294.3478.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร6,264.765,314.7115.2 %5.0908.89222.9375.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร7,131.0615,276.24-114.2 %0.01,460.38199.2186.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,967.762,134.8064.2 %5.0737.77114.1284.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,799.971,744.0054.1 %5.0737.7663.1991.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,508.89982.0078.2 %5.0493.57527.54-6.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,864.652,847.0026.3 %5.0644.24200.7068.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,308.23703.6746.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,562.281,566.0038.9 %5.01,118.07332.2370.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,321.502,330.0029.9 %5.0761.77364.3752.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,250.2510,980.00-109.1 %0.01,058.4834.8396.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,843.503,211.0033.7 %5.0661.7066.2590.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,692.793,386.008.3 %4.0832.83204.9375.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,953.545,799.00-17.1 %0.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,505.682,771.1749.7 %5.0927.93251.7572.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,561.441,774.0030.7 %5.0528.5931.0094.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร12,090.822,639.0078.2 %5.0642.6795.0085.2 %5.0
รจ.จ.ยโสธร33,586.2227,603.3717.8 %5.0719.43114.0684.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,909.351,600.0045.0 %5.0414.5050.2187.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,767.341,406.0062.7 %5.0623.67361.1742.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,707.051,266.0053.2 %5.0471.54132.5071.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,247.054,451.79-4.8 %0.0813.82263.1567.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,068.602,069.0049.1 %5.0946.9363.4293.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,786.584,965.4761.2 %5.03,837.32162.9795.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 125,831.3513,217.5648.8 %5.01,624.9379.5095.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 210,888.2996.1499.1 %5.01,303.3626.2198.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร7,069.023,474.5350.8 %5.0332.30159.0052.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร98,686.2426,029.4573.6 %5.01,712.87326.0281.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา27,455.6716,984.0038.1 %5.0780.68544.6630.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,115.5823,048.00-184.0 %0.01,611.81690.4257.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,186.462,341.8026.5 %5.0642.67306.7452.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,041.72802.0073.6 %5.0471.53130.1672.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,004.3917,604.0053.7 %5.02,260.356,434.00-184.6 %0.0
รวม 475,631 274,489 42.29 % 44,466 16,733 62.37 %