สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,195.081,005.0076.0 %5.0592.85115.1680.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,495.278,548.30-0.6 %0.049.9148.013.8 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,144.496,274.53-99.5 %0.0821.0438.2695.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,477.832,670.0023.2 %5.0549.142.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,184.578,836.3233.0 %5.02,456.41181.2192.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,249.882,008.0052.8 %5.0375.1361.7583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,731.71560.0085.0 %5.0346.9333.7390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,453.81585.0083.1 %5.0319.6839.4587.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,600.01155.0095.7 %5.0444.2035.4992.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,440.10686.0084.5 %5.0441.390.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,275.92618.0085.5 %5.0288.52100.7865.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,485.65571.0083.6 %5.0223.0040.8181.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,330.28259.0094.0 %5.0381.2935.9790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,236.79497.0088.3 %5.0461.9467.3585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,600.91828.0082.0 %5.0353.7753.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,248.29355.0091.6 %5.0507.4333.1793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,605.68301.0091.7 %5.0260.6151.7380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,649.03499.0086.3 %5.0392.0092.1076.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,826.436,709.15-39.0 %0.0878.09670.2323.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,680.181.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,886.681,079.0062.6 %5.0471.74284.0539.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว3,059.361,917.0037.3 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,342.1244,002.59-913.4 %0.01,163.3320.2498.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,205.261,306.0059.3 %5.0859.072.6999.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,624.351,656.0054.3 %5.0535.80354.3533.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,122.156,711.0026.4 %5.02,950.831,156.1560.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,440.566,282.12-157.4 %0.0625.16739.30-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,533.093,928.0629.0 %5.01,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,762.855,946.60-58.0 %0.01,068.24199.5781.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,880.9214,103.00-79.0 %0.01,620.22190.2688.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,279.422,805.8455.3 %5.0973.17220.1177.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,752.10349.0080.1 %5.075.8349.1135.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,531.891,420.0059.8 %5.01,087.2668.6993.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,855.58964.0066.2 %5.0726.14193.1073.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ12,300.634,885.0060.3 %5.0660.35159.7075.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ10,314.3126,535.00-157.3 %0.01,981.021,435.6227.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,396.747,305.00-35.4 %0.01,543.830.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,920.301,737.0055.7 %5.01,030.22283.5072.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,472.0314,706.87-228.9 %0.01,258.4151.1595.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,416.732,358.0031.0 %5.0897.11198.5977.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,919.523,451.0612.0 %5.01,125.30180.2884.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,429.221,811.0066.6 %5.01,524.6363.5495.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,308.263,548.6817.6 %5.01,068.22193.2581.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,005.273,487.3812.9 %5.0735.8969.0390.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,973.104,044.0018.7 %5.0935.13620.8733.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ58,199.2139,210.0032.6 %5.01,215.88849.3030.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,426.74844.0065.2 %5.0630.8887.7486.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,041.462,422.3040.1 %5.01,087.26186.6782.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,446.391,556.7054.8 %5.0744.97203.5972.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ7,181.126,499.449.5 %4.51,562.66339.9278.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,476.8328,799.20-728.3 %0.0725.961.0099.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 116,423.6116,968.01-3.3 %0.01,856.01504.9872.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 27,514.2610,835.46-44.2 %0.01,764.30256.4885.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,944.087,010.2979.3 %5.01,564.59289.0481.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,566.263,034.14-18.2 %0.041.02129.76-216.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ173.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ79,161.7258,667.0025.9 %5.01,741.04660.6062.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ46,741.2012,237.0073.8 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ11,213.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ92,707.941,586.5298.3 %5.0945.30416.1056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์33,812.5510,181.9669.9 %5.0836.36189.6077.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,436.482,365.0031.2 %5.0859.07288.8166.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,327.97815.0075.5 %5.0451.18123.0372.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ50,841.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,256.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 613,052 411,338 32.90 % 54,742 14,395 73.70 %