สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,205.44533.0083.4 %5.0399.8157.9785.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ21,304.1213,549.3536.4 %5.072.2054.7824.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,204.841,696.0047.1 %5.0532.9156.2889.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,277.961,728.0047.3 %5.0647.0235.0694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ15,442.0213,193.6014.6 %5.01,940.11341.6182.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,554.351.00100.0 %5.0212.8076.9663.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,475.18581.0087.0 %5.0258.8962.9375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,428.37415.0090.6 %5.0375.1650.8886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,446.78757.0083.0 %5.0231.1036.9384.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,428.60628.0085.8 %5.0235.0145.1480.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ6,484.323,460.3546.6 %5.0932.26592.9136.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,435.441,716.0050.1 %5.0704.07344.2551.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,160.081,700.0046.2 %5.0551.9786.0784.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,797.87920.3375.8 %5.0677.97296.0556.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,692.753,070.4634.6 %5.01,217.501,198.491.6 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,822.804,679.9640.2 %5.01,512.83467.1969.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,931.401,304.0066.8 %5.0761.11434.2842.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,695.993,320.1129.3 %5.0913.24118.0987.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,968.338,792.4737.1 %5.0989.31174.5582.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,501.071,997.1043.0 %5.0685.0566.5090.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,288.131,595.0051.5 %5.0685.0537.4094.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,200.611,173.0063.4 %5.0532.92264.8150.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,442.532,607.0024.3 %5.0704.0766.7990.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,461.33233.5895.7 %5.01,369.63855.8637.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,916.361,650.0079.2 %5.01,179.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,919.842,585.0034.1 %5.0799.15120.0385.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,200.223,872.0077.5 %5.01,845.03185.2690.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,614.392,731.0024.4 %5.0513.91413.8419.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,699.493,488.005.7 %2.5799.15450.1843.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,181.703,367.00-5.8 %0.0622.95159.5474.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,976.692,876.0027.7 %5.0818.16229.1872.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ4,209.253,506.7716.7 %5.0723.0875.1589.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ12,417.962,018.0083.7 %5.0662.59129.5080.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 35,675.8250,737.08-42.2 %0.0680.74608.3510.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,791.331,000.0064.2 %5.0380.7955.4585.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,714.452,159.4020.4 %5.0494.89303.8238.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,644.53896.0066.1 %5.0456.86108.3676.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,490.545,224.0419.5 %5.0889.17247.4072.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,007.941,115.0062.9 %5.0589.9743.3592.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,255.133,060.006.0 %3.0742.1053.0092.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ52,269.9113,800.0073.6 %5.01,450.54172.1388.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,721.342,493.0071.4 %5.0289.78116.0060.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ119,344.3424,876.0079.2 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,884.6310,624.0078.3 %5.0589.94173.3870.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,929.5319,486.16-50.7 %0.01,489.241,821.81-22.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,076.622,712.0011.9 %5.0570.95371.4534.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,025.511,143.0062.2 %5.0418.85198.6152.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ18,257.8311,615.9636.4 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 523,876 246,687 52.91 % 39,430 14,586 63.01 %