สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,372.441.00100.0 %5.0385.7676.0080.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,605.8512,646.7913.4 %5.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,534.107,908.56-212.1 %0.0518.87118.7577.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,714.762,181.0019.7 %5.0594.9342.9492.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�13,593.1513,464.001.0 %0.51,919.72233.1087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู3,545.79296.0091.7 %5.0255.630.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,474.23388.0088.8 %5.0277.1674.6573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,094.94371.0088.0 %5.0280.4876.2072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,502.48389.0088.9 %5.0268.4939.8685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,190.10138.0095.7 %5.0237.2423.6990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,074.18467.0084.8 %5.0344.60118.7565.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,860.056,273.61-62.5 %0.0956.24565.8440.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,357.522,027.0039.6 %5.0861.16722.8116.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,692.891,458.0045.9 %5.0556.9038.0093.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,095.31527.6183.0 %5.0537.89280.2547.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,804.822,492.0034.5 %5.0994.27417.1758.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,373.354,781.00-41.7 %0.0772.59274.7564.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,184.624,079.002.5 %1.01,184.43323.0072.7 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู3,751.151,847.0050.8 %5.01,013.29118.7588.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,902.8110,275.5313.7 %5.02,154.25338.6884.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,148.201,533.0051.3 %5.0785.09345.3156.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,663.32296.0082.2 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,623.41926.0074.4 %5.0709.0343.7093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,480.00997.0059.8 %5.0518.87202.0961.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,978.293,225.00-8.3 %0.0709.03228.0067.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,743.0352,531.02-1,007.5 %0.01,279.51741.2842.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,968.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,108.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,443.592,685.0022.0 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,947.2110,502.20-112.3 %0.01,146.4081.4692.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,246.221,921.0082.9 %5.0566.75202.3564.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,172.313,658.00-15.3 %0.0690.01202.1570.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,446.685,183.00-50.4 %0.0899.19176.8880.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,593.213,000.0034.7 %5.0671.0087.6886.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,440.393,304.00-35.4 %0.0480.843.6399.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,393.811,980.0093.7 %5.0626.0457.3390.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�53,067.3341,764.5121.3 %5.0840.60573.4031.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,371.831,299.0045.2 %5.0385.7653.9686.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,159.762,472.0021.8 %5.0517.58182.0264.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,650.701,091.0058.8 %5.0499.8572.3885.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,634.163,394.0026.8 %5.0880.17157.1082.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,119.633,043.052.5 %1.0709.03189.5073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27,620.5711,128.0059.7 %5.01,035.55177.2282.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 235,116.988,874.0074.7 %5.01,086.6977.1992.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู14,302.171,244.2491.3 %5.0136.7216.5787.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู41,536.7624,696.0040.5 %5.0998.43380.0061.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง17,501.2913,150.0024.9 %5.0639.67427.5033.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,209.6012,158.40-68.6 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,953.872,239.0024.2 %5.0613.95202.9666.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,287.36243.0089.4 %5.0423.79170.3359.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู13,107.358,972.0031.5 %5.04,089.623,712.039.2 %4.5
รวม 409,684 299,521 26.89 % 38,414 13,124 65.84 %