สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,050.884,071.02-0.5 %0.02,165.620.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,514.539,975.30-32.7 %0.01,280.05475.2262.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,981.611,281.0067.8 %5.0576.4657.7890.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น14,600.917,046.1051.7 %5.0106.6968.1136.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 123,024.0934,216.0072.2 %5.01,994.91438.1278.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,224.6420,320.00-288.9 %0.01,546.28235.9384.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,466.142,401.0030.7 %5.0418.350.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น21,342.7623,681.00-11.0 %0.05,180.51482.8090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,269.901,321.0074.9 %5.0429.81119.3172.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,318.171,517.0071.5 %5.0314.47108.5965.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,827.47414.0091.4 %5.0168.269.5894.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน5,113.88397.0092.2 %5.0167.609.5994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,901.24366.0092.5 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,887.201,414.0071.1 %5.0490.4542.7991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,789.26206.0095.7 %5.0421.259.3297.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง5,146.201,172.0077.2 %5.0340.3955.4183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,808.13736.0084.7 %5.0273.9240.2485.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,479.14649.0085.5 %5.0300.8423.2292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่5,146.131,644.0068.1 %5.0371.8433.8890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล5,159.971,042.0079.8 %5.0460.3211.6697.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,792.24499.0089.6 %5.0350.469.7697.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,854.49637.0086.9 %5.0411.299.8197.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,826.67447.0090.7 %5.0330.6928.5391.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,467.28682.0084.7 %5.0333.7529.9791.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,362.26547.0087.5 %5.0259.569.9996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,389.28423.0090.4 %5.0255.429.7696.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,424.90388.0091.2 %5.0402.568.5897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,439.47461.0089.6 %5.0180.0635.9480.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,961.484,511.66-13.9 %0.01,070.88651.3039.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,717.69745.5072.6 %5.0485.1396.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่3,091.781,413.0054.3 %5.0448.60100.8077.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,601.80571.0078.1 %5.0490.37101.1679.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,547.901,006.0060.5 %5.0569.00170.7970.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,352.271,068.3068.1 %5.0709.57194.7872.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,790.324,846.00-1.2 %0.01,451.20564.4661.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 64,029.721.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,999.192,727.0031.8 %5.01,255.41430.6565.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 642,890.2164,013.99-49.3 %0.015,155.093,676.6075.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,360.021.00100.0 %5.01,476.00118.7092.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,745.682,637.0075.5 %5.03,504.931,553.2855.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,034.815,306.00-5.4 %0.02,447.95596.7575.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 522,035.0520,954.154.9 %2.02,861.02226.1492.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,308.7311,436.0759.6 %5.0972.54277.7271.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,977.006,183.58-24.2 %0.02,736.11500.9981.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น2,047.796,638.83-224.2 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,057.404,635.0334.3 %5.02,344.95602.0874.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,726.481.00100.0 %5.01,223.01271.8077.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 42,885.531,481.0048.7 %5.01,052.45503.7552.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)12,018.9015,521.00-29.1 %0.03,676.073,502.104.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)18,096.6811,260.0037.8 %5.02,596.1385.5096.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,528.092,874.0077.1 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,297.5410,241.00-138.3 %0.01,590.63635.3160.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)13,309.081.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 415,701.521.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,575.0211,128.80-29.8 %0.03,192.034,189.40-31.2 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,809.0916,542.8727.5 %5.0323.0897.9269.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,707.041,149.0032.7 %5.071.0040.7142.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,535.392,204.0051.4 %5.01,413.1768.0295.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,415.811,630.0052.3 %5.0918.75229.0975.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,476.036,699.36-49.7 %0.01,184.97179.3784.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,535.4343,898.21-482.6 %0.01,793.491,903.48-6.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,519.541.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น25,929.4422,906.0011.7 %5.02,706.31119.4095.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น6,054.401.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,163.301.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,784.77344.1890.9 %5.01,051.862,908.90-176.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,607.38704.2784.7 %5.01,280.05170.2186.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น4,632.772,355.8949.1 %5.01,034.79258.5675.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,138.667,696.00-86.0 %0.012,264.680.95100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,361.879,310.5043.1 %5.0774.99453.7241.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น19,012.9114,340.0024.6 %5.0572.62198.5065.3 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 42,486.877,971.0081.2 %5.0985.490.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 416,434.4415,048.008.4 %4.03,203.001,526.4252.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,873.021,460.0049.2 %5.0671.5452.6792.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น22,600.1316,692.0026.1 %5.01,443.49243.1783.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,414.092,966.0013.1 %5.0918.75234.8274.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,377.018,742.00-4.4 %0.01,507.86151.1090.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,624.972,849.0038.4 %5.01,070.88100.5490.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,715.824,513.004.3 %2.01,741.84222.1687.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,306.306,303.58-46.4 %0.01,184.97472.4060.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น19,468.803,454.1382.3 %5.0104,750.41103.5299.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 126,218.2416,800.0035.9 %5.01,012.48266.0073.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 222,561.7411,126.1550.7 %5.0719.60193.8273.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 314,367.1811,339.8521.1 %5.01,358.06118.7591.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 439,658.8911,617.6770.7 %5.01,683.90411.5575.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 594,550.0219,375.9279.5 %5.01,629.30290.6882.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)34,995.8168,953.62-97.0 %0.03,358.96574.7782.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,768.2113,000.00-92.1 %0.0398.2090.0077.4 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น43,435.341.00100.0 %5.0373.32457.05-22.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น94,345.901.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ17,315.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น24,979.7330,937.60-23.9 %0.01,091.552,604.73-138.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน21,734.8416,124.0025.8 %5.01,015.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น35,876.9722,624.0036.9 %5.01,175.831,927.03-63.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่52,579.5815,640.0070.3 %5.0942.20345.7263.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,144.4321,250.00-132.4 %0.02,570.60824.3767.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,874.5613,544.4640.8 %5.03,489.171,424.1259.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น46,490.9146,240.000.5 %0.52,065.72344.6683.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,104.171,043.0066.4 %5.01,067.67138.7187.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น236,150.1446,614.1880.3 %5.02,153.88407.1281.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,628.513,637.00-0.2 %0.0994.81803.8019.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,758.7811,278.00-95.8 %0.02,191.48117.8094.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,326.491,201.0048.4 %5.01,359.711.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,124.021,966.0037.1 %5.0804.65519.5635.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,641,956 893,254 45.60 % 263,268 43,527 83.47 %