สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,477.201,200.0051.6 %5.0573.59136.2076.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,541.717,513.8012.0 %5.056.1649.6811.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,646.15919.2088.0 %5.065.3156.0514.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี114,473.915,214.0095.4 %5.04,610.52294.8193.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 483,983.012,758.1796.7 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,056.761,643.0046.3 %5.0782.7741.3794.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1045,498.0213,395.8470.6 %5.03,753.80128.2996.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี24,940.7325,600.04-2.6 %0.04,966.29369.6792.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,526.264,944.9610.5 %5.0647.990.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,658.45928.0074.6 %5.0251.0076.6669.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี818.991,211.00-47.9 %0.0327.1353.2083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,516.15312.2191.1 %5.0266.0371.2873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน6,006.89381.0093.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,028.8062.0098.0 %5.0480.2450.4989.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,563.27372.0089.6 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,969.12552.0086.1 %5.0413.12114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,940.96450.0088.6 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ4,134.67566.0086.3 %5.0307.880.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ4,074.47631.0084.5 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,211.56428.0089.8 %5.0283.7146.0883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,054.47460.0088.7 %5.0298.763.1798.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,383.42355.0093.4 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,209.32432.0089.7 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,590.58942.0079.5 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,226.559,445.21-80.7 %0.02,268.29698.9969.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,991.186,054.21-21.3 %0.0934.89415.3855.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,245.091,609.0028.3 %5.0411.45172.4458.1 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,516.391,013.0059.7 %5.0452.26148.4067.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,427.131,056.0056.5 %5.0458.54188.6958.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,739.201,350.6050.7 %5.0447.08202.0854.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,673.921,531.0073.0 %5.0751.3759.5892.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,392.262,789.0036.5 %5.01,277.18290.8577.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,396.452,613.0023.1 %5.0915.88515.7943.7 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 516,606.3146,320.00-178.9 %0.07,434.533,673.8050.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี4,033.171,610.0060.1 %5.0725.72294.0959.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,617.613,716.0065.0 %5.03,483.042,522.2427.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,449.932,427.100.9 %0.5584.77442.7024.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,171.699,068.42-26.4 %0.01,695.53302.5982.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี6,189.605,330.0013.9 %5.01,410.3047.1796.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,520.121,813.5659.9 %5.01,798.2315.9799.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี22,386.7719,302.0013.8 %5.02,646.34425.0183.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี223,564.91357,252.13-59.8 %0.01,349.20595.6555.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี4,012.93345.0091.4 %5.0896.87344.7661.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,529.963,565.7245.4 %5.01,166.75499.5157.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,669.7812,218.58-14.5 %0.04,027.821,297.7967.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,876.369,401.004.8 %2.03,594.073,016.0516.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,426.572,300.0032.9 %5.086.2468.1121.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,871.132,112.0045.4 %5.01,144.070.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,850.431,398.0063.7 %5.0915.88441.6651.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี5,207.205,371.83-3.2 %0.0956.98342.0064.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,921.5838,282.97-383.3 %0.01,885.691,603.1915.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ9,833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,377.4511,967.69-27.6 %0.01,866.68158.8891.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี12,120.903,266.0073.1 %5.0801.78385.0252.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,397.044,460.03-1.4 %0.01,182.10303.0474.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,532.489,972.00-80.2 %0.01,258.16324.7074.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,833.893,571.0026.1 %5.01,071.08146.0186.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,255.206,833.005.8 %2.51,144.0763.8994.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี15,269.9410,532.0031.0 %5.0568.29213.1162.5 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 104,458.2655,046.3547.3 %5.01,784.12195.3789.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,286.591,417.0056.9 %5.0649.65163.0774.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,657.011.00100.0 %5.01,258.17205.7883.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี17,194.3513,315.0022.6 %5.01,651.92185.7488.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,751.332,789.0025.7 %5.0444.71233.9447.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี11,254.3913,764.00-22.3 %0.02,670.36263.2590.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,814.815,302.0039.9 %5.02,513.22505.3479.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 117,216.6811,844.7531.2 %5.01,391.16405.4470.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 239,436.3812,825.0867.5 %5.01,482.47341.2577.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 333,866.7714,612.1156.9 %5.01,381.320.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 450,887.7810,429.3079.5 %5.01,528.28155.7489.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,419.327,772.40-21.1 %0.02,646.64412.7384.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี5,140.374,864.105.4 %2.5308.9216.4394.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ82,360.1611,107.7086.5 %5.01,017.80130.8187.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน96,208.9622,392.0076.7 %5.01,045.73173.7583.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี93,122.4942,150.0054.7 %5.01,821.18114.5793.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี184,523.63229.3499.9 %5.01,227.43484.1960.6 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี71,354.4922,078.6869.1 %5.0988.061,046.99-6.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี35,272.3515,106.9957.2 %5.01,003.3051.3094.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี46,431.0123,394.0149.6 %5.01,018.21112.8788.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,237.0710,198.0161.1 %5.02,790.353,571.71-28.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,628.878,630.50-0.0 %0.02,311.7480.8396.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี84,275.1587,865.00-4.3 %0.01,417.51393.1372.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,056.421,960.0335.9 %5.01,285.36129.2389.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 5,005.662,720.0045.7 %5.01,054.97174.4983.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,050.226,903.00-36.7 %0.01,744.53126.7692.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,181.942,990.006.0 %3.01,252.59246.7680.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,679.088,420.0621.2 %5.02,579.141,033.2059.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,077.1894.0091.3 %5.0399.80282.6229.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ7,623.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,328.58ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,863,455 1,091,390 41.43 % 119,729 33,466 72.05 %