สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,254.991,080.0066.8 %5.0310.6160.4680.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,442.872,196.0036.2 %5.0576.83159.2772.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,482.311,661.0052.3 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 422,799.7221,823.404.3 %2.04,832.61261.2594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 134,569.4032,702.005.4 %2.53,285.12228.0093.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 214,566.0325,452.00-74.7 %0.02,841.73256.5091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,274.721,012.0076.3 %5.0259.7647.5081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,808.422,352.0059.5 %5.0352.3851.3085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,505.432,052.0072.7 %5.0367.6576.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,873.533,793.0035.4 %5.0366.2795.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,143.493,324.0045.9 %5.0299.8747.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,644.56752.0079.4 %5.0198.1247.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,049.352,554.0057.8 %5.0319.7276.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,296.892,281.0056.9 %5.0258.7028.5089.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,378.9413,000.00-103.8 %0.01,432.55959.6533.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,901.533,277.00-12.9 %0.01,072.92353.4067.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,216.951,452.0065.6 %5.0862.10340.3960.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,160.881,334.0057.8 %5.0386.6753.6486.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,772.561,055.0061.9 %5.0355.7389.3974.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,264.691,914.0055.1 %5.0694.78412.5940.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,414.562,466.0044.1 %5.0793.79173.1178.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,460.631,643.0063.2 %5.0957.15570.0040.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี14,350.8222,462.00-56.5 %0.01,679.7985.5094.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี3,090.296,317.00-104.4 %0.0613.04132.7578.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,375.861,991.0041.0 %5.0512.60243.9852.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,834.941,178.0075.6 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,750.06733.0073.3 %5.0367.6587.9476.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,695.494,860.00-31.5 %0.0500.77104.7479.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,448.9525,945.00-67.9 %0.02,668.621,304.9851.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,794.384,371.0024.6 %5.0824.06282.0165.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,281.042,374.0044.5 %5.0576.8651.4291.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,729.6514,236.00-111.5 %0.01,337.47106.7392.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,237.012,266.0081.5 %5.0456.9335.0992.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,222.212,186.0032.2 %5.0444.41170.4261.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,638.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ69.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,541.263,712.0043.3 %5.01,090.26228.3879.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,738.9016,869.00-150.3 %0.01,432.5577.5194.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,611.168,000.0024.6 %5.0927.97109.7988.2 %5.0
รจก.บางขวาง 192,209.13257,761.00-34.1 %0.02,058.55280.9686.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี55,058.5858,595.00-6.4 %0.0777.11564.2827.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,619.05904.0065.5 %5.0272.571.0099.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,561.952,202.0051.7 %5.0919.12173.6381.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,843.601,537.0060.0 %5.0538.80141.4973.7 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,279.6113,660.00-11.2 %0.02,082.31114.0094.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,886.992,616.0046.5 %5.0538.84253.2753.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,776.296,006.00-25.7 %0.0525.06366.7230.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี8,861.5711,058.00-24.8 %0.0642.8841.7593.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 125,240.9313,885.0045.0 %5.0360.07180.1450.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 26,887.0448,951.40-610.8 %0.0615.9968.6488.9 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,188.2716,256.00-126.1 %0.0343.81118.7565.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,431.212,411.0045.6 %5.0205.0164.8468.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี60,700.1419,645.0067.6 %5.0453.63240.6646.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,915.2326,980.00-80.9 %0.02,347.66741.4768.4 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ241,019.27153,000.0036.5 %5.0348.79525.07-50.5 %0.0
สถาบันทันตกรรม82,212.8866,000.0019.7 %5.0199.23124.0237.8 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก778,915.25616,000.0020.9 %5.011,762.34716.3093.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,736.543,164.0015.3 %5.0656.77215.5367.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,623.89792.0069.8 %5.0272.57108.2760.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี118,191.0023,587.3180.0 %5.051,140.186,535.8487.2 %5.0
รวม 1,898,143 1,591,686 16.15 % 112,773 18,987 83.16 %