สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,690.751,043.0061.2 %5.0608.39173.4971.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย24,627.6826,582.25-7.9 %0.081.18102.72-26.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,523.629,563.409.1 %4.566.5789.54-34.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย5,044.664,486.0011.1 %5.0104.0034.1967.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,695.762,834.00-5.1 %0.0741.50202.1572.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,015.411,950.0035.3 %5.0396.3552.5586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย21,541.8412,848.0040.4 %5.02,681.14339.1587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,344.51597.0086.3 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน3,684.06394.0089.3 %5.0320.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,215.61467.0085.5 %5.0416.8031.3592.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,334.26843.0074.7 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,649.68354.0090.3 %5.0453.6871.2584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว822.2222.0097.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,154.801,121.0073.0 %5.0396.6984.5578.7 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,252.79530.0083.7 %5.0234.4931.3586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว1,053.6194.0091.1 %5.0410.1466.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,440.75492.0085.7 %5.0372.390.9599.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่11,675.937,821.2033.0 %5.01,555.24403.9574.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน6,030.415,531.508.3 %4.0816.0095.0088.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย6,647.536,742.30-1.4 %0.01,483.131,126.0924.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,433.891,012.0058.4 %5.0627.4120,205.55-3,120.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,715.66716.0080.7 %5.01,102.81176.4584.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,275.34922.0071.9 %5.0798.55197.1375.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,558.73277.0089.2 %5.01,586.38173.5589.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,370.022,521.0042.3 %5.0950.69500.2147.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,151.93575.6673.2 %5.0562.52297.8447.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,150.502,566.9650.2 %5.01,654.27431.0073.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,098.123,577.0012.7 %5.01,216.9074.6193.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,886.2611,706.79-18.4 %0.01,426.07134.0490.6 %5.0
ท่าอากาศยานเลย42,064.8938,327.558.9 %4.0576.07387.8532.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,852.081,818.0052.8 %5.0988.7184.5091.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,662.88417.0084.3 %5.081.27176.45-117.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,669.90716.0073.2 %5.081.2781.45-0.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,083.721,810.0041.3 %5.0855.1342.9795.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,789.38716.0074.3 %5.0741.50176.4576.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,330.993,307.670.7 %0.5931.66492.0347.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,678.713,060.0046.1 %5.01,730.332,861.84-65.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,725.613,008.0019.3 %5.01,102.79221.4579.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย4,087.611,895.0053.6 %5.01,026.74225.2578.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,960.0611,660.1316.5 %5.01,502.1549.6996.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,602.842,915.0074.9 %5.0893.65217.2775.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,923.342,674.9231.8 %5.01,159.85224.5680.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,300.224,151.0021.7 %5.01,102.81217.7080.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,864.182,838.1551.6 %5.01,273.9825.7598.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,054.483,552.76-16.3 %0.0760.530.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,639.382,834.0075.7 %5.0893.63325.3363.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย27,205.9433,311.85-22.4 %0.0863.74205.9276.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,209.36696.0068.5 %5.0608.39153.0574.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,106.361,145.0063.1 %5.0817.55151.8581.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย776.65635.0018.2 %5.0684.4545.3893.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,613.885,683.95-23.2 %0.0931.671,012.04-8.6 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,860.122,979.5038.7 %5.01,350.02108.7591.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,708.123,062.0360.3 %5.01,958.53114.4694.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,600.737,490.88-108.0 %0.01,579.92328.1979.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 310,253.837,772.4024.2 %5.01,623.00281.0082.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 118,783.8016,120.2714.2 %5.02,634.9349.4298.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 23,241.008,422.14-159.9 %0.01,496.80247.5083.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย31,164.331,864.1194.0 %5.0329.2891.3572.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย78,844.6040,743.0048.3 %5.01,657.29347.4579.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย83,673.7222,294.3173.4 %5.0976.4288.1791.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ9,555.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ147.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ8,659.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ89.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย18,114.8018,090.000.1 %0.52,388.251,268.3146.9 %5.0
โรงพยาบาลเลย435,262.38468,997.00-7.8 %0.03,614.1210,779.91-198.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,426.703,678.68-7.4 %0.0969.69414.0957.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,608.381,627.0037.6 %5.0665.43154.1976.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 26,165.634,883.2581.3 %5.04,190.134,060.243.1 %1.5
รวม 1,057,997 843,388 20.28 % 66,726 50,942 23.66 %