สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,656.531.00100.0 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย25,052.6627,127.51-8.3 %0.070.78108.18-52.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,446.764,653.36-35.0 %0.0667.69101.4184.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,112.521,792.0042.4 %5.0610.6550.1191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย20,487.6611,256.3245.1 %5.02,600.76353.8886.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,444.51612.0088.8 %5.0306.4468.1077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,915.78702.0085.7 %5.0343.4568.6880.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,671.46533.0088.6 %5.0430.6867.3984.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,248.26651.0087.6 %5.0303.6267.2077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,788.02486.0089.8 %5.0355.0867.5081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,715.68230.0095.1 %5.0442.200.9599.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 27,257.936,184.8714.8 %5.02,622.010.00100.0 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย61,018.3062,608.77-2.6 %0.02,553.03290.6688.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,955.682,041.3348.4 %5.0435.49205.8352.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,241.525,167.00-130.5 %0.0786.70789.27-0.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,462.451,470.0057.5 %5.0662.79331.4250.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,474.55875.0084.0 %5.0478.15178.4262.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,698.373,206.8843.7 %5.0794.251,854.38-133.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,721.31995.0078.9 %5.01,008.29403.7560.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,018.413,952.041.7 %0.5895.8894.4289.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย5,172.355,387.44-4.2 %0.0796.1955.5193.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,950.7612,134.37-145.1 %0.01,079.48367.4166.0 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,163.301,111.0064.9 %5.0623.09179.0871.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย26,437.53876.0096.7 %5.0226.0733.0585.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,433.202,222.0035.3 %5.0680.110.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,279.31942.0071.3 %5.0528.01126.5876.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,953.856,335.42-27.9 %0.01,079.48101.1390.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,899.1562,456.22-805.3 %0.01,174.561,031.5612.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,362.726,907.97-8.6 %0.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย6,063.200.00100.0 %5.01,326.69491.5063.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,750.188,456.20-47.1 %0.01,079.4849.2495.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,409.643,789.0014.1 %5.0451.95186.1558.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,871.772,754.0028.9 %5.0794.24525.0633.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,321.882,465.4343.0 %5.0870.3066.1392.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,561.922,879.0556.1 %5.0870.30189.0878.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,953.851,831.8063.0 %5.01,079.4848.0095.6 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย12,337.772,686.0078.2 %5.0629.66135.2078.5 %5.0
รจจ.หนองคาย 63,486.1539,688.4937.5 %5.0688.05102.7685.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,649.681,384.0047.8 %5.0394.8985.2278.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,945.944,019.0118.7 %5.01,336.85509.5161.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,933.971,255.0057.2 %5.0489.98175.5864.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย6,437.745,501.8814.5 %5.0990.97297.9969.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,174.60523.8383.5 %5.0451.95133.0070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 172,366.1214,830.1479.5 %5.01,438.31306.8878.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 231,525.7614,548.0053.9 %5.01,498.51136.1890.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)7,290.1111,329.00-55.4 %0.01,381.43460.0066.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,790.085,328.48-11.2 %0.0120.3281.2232.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย90,000.5540,015.0055.5 %5.01,263.43284.9377.4 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย62,035.0978,408.11-26.4 %0.0612.89103.5983.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,950.2924,026.47-85.5 %0.01,675.431,010.5239.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,117.602,145.0031.2 %5.0604.08473.9521.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,460.802,263.0034.6 %5.0489.98154.0868.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย38,645.5020,191.0047.8 %5.03,547.313,990.00-12.5 %0.0
รวม 701,058 523,235 25.36 % 45,703 17,510 61.69 %