สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,797.87908.0067.5 %5.0447.99102.8377.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม19,930.398,278.1058.5 %5.0140.5866.6952.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม4,099.133,999.422.4 %1.0795.49155.3380.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,083.821,673.0045.7 %5.0676.1757.9991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม20,842.9515,403.0026.1 %5.03,490.52320.1290.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม5,086.251,218.0076.1 %5.0343.1132.4990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,815.41425.0088.9 %5.0305.360.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,527.161,023.0071.0 %5.0316.3880.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,104.89673.0083.6 %5.0277.8280.3971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,595.17699.0080.6 %5.0316.8912.1796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,636.01381.0089.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,305.28462.0089.3 %5.0229.1860.6873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,010.48719.0082.1 %5.0379.2594.6375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,456.29905.0079.7 %5.0321.1551.1184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,613.10468.0087.0 %5.0158.8212.6392.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,578.29215.0094.0 %5.0289.4012.1795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,817.96552.0085.5 %5.0188.6811.2194.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,777.225,552.88-47.0 %0.0809.28662.8218.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,751.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,517.831,791.0060.4 %5.0961.41101.1289.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,289.022,795.0015.0 %5.0714.18123.8982.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,063.081,973.0035.6 %5.0638.14272.8057.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,937.672,360.0873.6 %5.02,767.93732.8973.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,434.782,766.78-13.6 %0.0490.85777.51-58.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,298.223,980.0024.9 %5.01,455.831,036.6928.8 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม3,909.342,231.0042.9 %5.0915.47104.3888.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,723.9215,468.56-100.3 %0.01,436.97325.8477.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,796.473,011.9620.7 %5.0904.36690.1523.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,898.12428.0077.5 %5.058.170.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,262.991,208.0063.0 %5.0616.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม5,090.76746.0085.3 %5.01,227.63243.2080.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม4,022.413,584.0810.9 %5.0942.39217.1977.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม6,294.3533,705.00-435.5 %0.01,796.09822.0154.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม9,062.337,888.0013.0 %5.02,009.880.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม4,358.551,917.0056.0 %5.0897.3895.5189.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,531.299,980.70-17.0 %0.02,005.37136.3593.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม12,170.751,963.0083.9 %5.0469.78309.0734.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,009.533,818.004.8 %2.0832.19352.6557.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ7,948.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ154.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม6,189.703,129.0049.4 %5.01,151.5596.2491.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,000.773,571.0240.5 %5.0828.5370.6491.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม12,148.222,119.0082.6 %5.0674.15113.6883.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 45,140.9263,508.00-40.7 %0.0906.79797.0512.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,842.802,561.0033.4 %5.0600.11195.1167.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,225.133,820.009.6 %4.5502.33165.8567.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,099.882,014.0035.0 %5.0638.15235.7163.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,761.486,432.004.9 %2.01,113.52351.8268.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,893.373,205.0017.7 %5.0771.25432.3443.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม4,099.137,469.25-82.2 %0.0866.31148.3982.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 127,413.3314,160.1548.3 %5.01,322.57213.4683.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 219,689.2117,714.0010.0 %5.018,708.53396.6097.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม15,524.7614,499.206.6 %3.01,813.46196.3689.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 315,955.949,644.3039.6 %5.01,063.16244.8377.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,710.307,960.9032.0 %5.0390.95112.8571.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม88,743.2352,359.0041.0 %5.01,545.651,275.1317.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม38,575.82128.2799.7 %5.0837.9543.3594.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,603.3927,725.9924.3 %5.0910.6531,957.62-3,409.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม24,643.5113,200.9546.4 %5.0803.970.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย64,188.279,198.0085.7 %5.0806.9033.1895.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม81,854.5613,200.0083.9 %5.0738.30291.6560.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,796.5923,012.00-37.0 %0.01,818.251,186.7234.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,536.952,579.0027.1 %5.0809.29251.7868.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,586.531,499.0058.2 %5.0600.11165.6772.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม45,271.7915,859.4665.0 %5.06,049.672,931.5151.5 %5.0
รวม 793,245 465,738 41.29 % 76,898 50,067 34.89 %