สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0505.8499.5580.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด15,217.861,697.5188.8 %5.0145.92260.20-78.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,218.153,929.00-222.5 %0.0471.26278.5940.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,360.081,802.0046.4 %5.0433.2352.3487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด24,177.038,079.9066.6 %5.03,222.91157.7795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด5,106.121,882.0063.1 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,514.38626.0086.1 %5.0331.3033.7689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,292.36239.0094.4 %5.0234.9650.2878.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,618.89345.0090.5 %5.0203.4216.0992.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,449.81231.0093.3 %5.0123.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,641.95639.0086.2 %5.0346.0166.8280.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร521.80234.0055.2 %5.0349.7331.6391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,875.05453.0088.3 %5.0220.1951.5776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย2,081.14217.0089.6 %5.0287.012.8599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง3,761.52721.0080.8 %5.0235.3450.4178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,735.68265.0092.9 %5.0161.0416.1590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,829.22426.0091.2 %5.0185.6615.8991.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,624.85648.0086.0 %5.0231.2837.5083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,950.94500.0087.3 %5.0290.8734.8488.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,403.1470.0098.4 %5.0265.6242.5784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,806.85438.0090.9 %5.0230.1425.8988.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,455.061.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,555.496,045.54-32.7 %0.01,036.06608.0041.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด803.761.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง3,107.741,930.2037.9 %5.0301.58256.4615.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,831.282,196.6022.4 %5.0524.39190.0063.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,907.34849.0070.8 %5.0517.16152.0070.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,445.762,305.005.8 %2.5918.04728.2420.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,405.612,131.0037.4 %5.0769.85161.9379.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,890.661,377.0071.8 %5.0807.8741.4094.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด8,041.481.00100.0 %5.02,092.170.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,614.123,956.61-51.4 %0.0617.59575.986.7 %3.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,894.515,625.004.6 %2.01,062.11159.6185.0 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,509.595,903.00-30.9 %0.01,058.0126.6097.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)23,304.4222,277.504.4 %2.01,781.35515.5671.1 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด75,085.2624,130.4067.9 %5.0286.57445.15-55.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,063.202,242.2044.8 %5.0971.48189.4580.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,100.691,587.0024.5 %5.063.640.9598.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,894.99936.0050.6 %5.043.4043.140.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,343.431,101.0074.7 %5.01,093.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,034.941,092.0064.0 %5.0700.41492.1029.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,938.801.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,888.6848,526.50-515.1 %0.02,852.402,109.1626.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,764.534,522.0021.6 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด10,314.891.00100.0 %5.03,165.851,465.8253.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,529.5314,980.20-129.4 %0.01,128.22223.2580.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด12,614.792,205.0082.5 %5.01,055.08251.7576.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,717.944,435.506.0 %3.01,302.29593.5754.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด5,060.565,020.000.8 %0.5818.1634.1395.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด5,072.732,292.0054.8 %5.01,245.21617.0350.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด4,142.906,697.00-61.7 %0.0648.5374.4588.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด14,051.5212,446.0011.4 %5.0489.92137.7571.9 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 70,385.5750,943.1527.6 %5.01,163.4454.0095.4 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,998.685,826.00-94.3 %0.0386.580.9599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด671.09686.00-2.2 %0.0238.9698.5158.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,515.462,290.4134.8 %5.0788.86353.1455.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,260.033,101.0027.2 %5.0693.78137.6180.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,307.887,566.87-42.6 %0.01,167.46474.6759.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,884.343,987.0018.4 %5.01,188.20413.2565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,130.178,629.5622.5 %5.0919.60153.3183.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 142,763.9016,452.0061.5 %5.01,131.68266.2376.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 216,309.2814,420.0011.6 %5.01,170.73294.9074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 323,028.101.00100.0 %5.0941.08168.6582.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)60,252.329,902.4683.6 %5.02,272.6611,480.97-405.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,655.128,643.48-225.5 %0.0291.741.8599.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,927.778,029.44-15.9 %0.0185.78383.54-106.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด155,302.8654,676.0064.8 %5.01,567.26148.3290.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด150,786.771.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด44,675.091.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย25,257.635,520.0078.1 %5.0905.30257.5371.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร21,036.781.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง207,635.8114,344.0093.1 %5.0916.67185.3179.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด79,854.89114.1399.9 %5.0760.18446.5741.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด10,020.4830,216.00-201.5 %0.02,007.203,187.50-58.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,616.241,807.0050.0 %5.0750.82225.5170.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,541.131,319.0062.8 %5.0655.74168.3374.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด51,558.425,000.0090.3 %5.08,371.095,140.0038.6 %5.0
รวม 1,355,949 463,734 65.80 % 69,697 35,468 49.11 %