สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,579.921,178.0054.3 %5.0551.5637.8293.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0194.2413.9692.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์4,609.654,223.008.4 %4.0890.42116.8986.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,570.2783.5097.7 %5.0719.3050.4693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,502.6214,326.60-14.6 %0.02,468.84601.2675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,872.201,162.0076.2 %5.0293.8441.2686.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,312.32714.0078.4 %5.0323.2968.7178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,578.031,153.0074.8 %5.0225.5768.5569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,975.55897.0077.4 %5.0200.8633.1983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,609.38684.0085.2 %5.0387.3867.5382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี3,839.45602.0084.3 %5.0406.5367.7083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,992.62228.0094.3 %5.0421.1168.9383.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,571.78551.0087.9 %5.0318.2455.6982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,002.07693.0082.7 %5.0377.0018.3895.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,492.14566.0083.8 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,525.22507.0085.6 %5.0293.6874.6674.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,441.485,521.4825.8 %5.01,384.86971.9729.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,858.162,425.0050.1 %5.01,118.61363.2467.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,542.662,338.6434.0 %5.0833.47440.1747.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,678.151,122.0069.5 %5.0662.23375.9143.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,384.992,696.6249.9 %5.01,289.851,875.00-45.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,955.686,078.69-210.8 %0.0451.8935.5692.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,641.043,001.6246.8 %5.01,498.93450.3470.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,354.964,422.00-1.5 %0.01,107.46395.7964.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,385.2612,720.97-136.2 %0.01,289.8583.4393.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์4,028.422,347.1441.7 %5.0852.3941.6795.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,730.43336.0080.6 %5.061.360.9598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,464.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ59.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,930.361,527.0047.9 %5.0624.22104.9883.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,714.113,609.502.8 %1.0890.44141.3284.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,072.1452,380.70-1,605.0 %0.01,344.961,339.820.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์5,164.335,420.00-5.0 %0.01,251.74126.0989.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์4,015.234,400.00-9.6 %0.0890.42943.14-5.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,465.5112,951.94-100.3 %0.01,403.9571.6794.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,497.344,218.50-20.6 %0.0852.46271.5668.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,843.633,839.660.1 %0.5871.43307.7364.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์5,501.74391.3192.9 %5.01,403.88176.2087.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,824.472,389.0059.0 %5.01,086.47243.1877.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,587.074,087.00-13.9 %0.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์35,099.534,879.0086.1 %5.0844.61180.4078.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 107,571.0663,244.8941.2 %5.01,253.45538.0057.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,153.021,386.0056.0 %5.0491.0853.0789.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์6,207.692,468.4060.2 %5.0776.42171.3777.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,927.77964.8067.0 %5.0624.2275.0388.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์6,619.466,922.23-4.6 %0.01,350.24364.2173.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,544.442,689.0040.8 %5.01,213.72345.2771.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์9,840.656,780.8931.1 %5.01,765.18189.3789.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 136,057.6017,324.7052.0 %5.02,089.22185.7291.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 217,588.8911,340.3735.5 %5.0982.12139.1085.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 355,767.3612,755.1077.1 %5.01,314.99170.8587.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์70,131.088,945.4087.2 %5.02,058.64592.0171.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์13,442.349,406.5830.0 %5.0419.00455.05-8.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์34,339.1114,114.0058.9 %5.0898.96177.3380.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง18,202.1010,634.4041.6 %5.0880.40507.7042.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี47,661.4112,622.0073.5 %5.0840.67228.0072.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์18,819.5129,800.00-58.3 %0.01,992.851,383.4030.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,748.873,258.0013.1 %5.0776.34242.7468.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,806.632,275.0018.9 %5.0567.15368.3735.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์52,188.1615,465.9070.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 710,367 403,070 43.26 % 57,646 21,468 62.76 %