สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร3,186.58793.0075.1 %5.0569.7550.9991.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร18,303.245,942.0067.5 %5.0191.5751.9972.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,059.432,467.7919.3 %5.0797.94193.0775.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,397.00540.0084.1 %5.0523.0728.7294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร15,675.2614,936.004.7 %2.02,452.33362.4585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,395.171,121.0074.5 %5.0301.2240.2486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,802.76553.0085.5 %5.0473.22135.1671.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,678.31473.0087.1 %5.0317.1220.0793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,026.64556.0086.2 %5.0280.6774.9773.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,537.04457.0091.7 %5.0153.1525.8783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,364.84692.0084.1 %5.0414.6072.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0416.0769.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,720.61239.0091.2 %5.0367.1815.3095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,737.98455.0087.8 %5.0191.2261.8767.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,737.05269.0092.8 %5.0280.1572.5474.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,738.67312.0091.7 %5.0420.0685.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,299.26219.0093.4 %5.0417.2757.7186.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย3,922.84609.0084.5 %5.0319.2766.8379.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,516.27249.0092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,675.331,338.5063.6 %5.0251.3974.9670.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,497.73577.0083.5 %5.0401.0815.5396.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,558.914,087.34-14.8 %0.0931.03690.1525.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,012.603,055.0023.9 %5.01,159.24604.7047.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,955.162,231.0043.6 %5.0835.97271.5167.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,239.62539.0083.4 %5.0487.81584.88-19.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,621.962,745.0024.2 %5.0969.071,216.07-25.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,472.031,587.0054.3 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,226.615,494.00-5.1 %0.01,615.651,118.4130.8 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,470.763,774.8215.6 %5.01,292.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร7,445.3312,021.40-61.5 %0.01,119.24265.7976.3 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร50,640.0646,521.408.1 %4.0565.42477.0015.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)12,093.0525,187.00-108.3 %0.04,348.384,639.40-6.7 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร8,990.462,586.9071.2 %5.0912.04359.1060.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,152.60677.0041.3 %5.063.140.9098.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,503.118,298.00-84.3 %0.080.5279.970.7 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร4,081.901,087.0073.4 %5.0822.8644.5194.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,397.001,449.0057.3 %5.0523.07228.0056.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,234.113,151.002.6 %1.0874.00195.2177.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,173.247,395.00-19.8 %0.01,597.59632.9160.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,824.419,996.00-71.6 %0.01,383.86565.8259.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร4,111.14936.0077.2 %5.0636.44320.1549.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,063.0211,447.00-126.1 %0.01,026.86103.8589.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,672.0021,697.77-30.1 %0.02,882.261,521.6047.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,953.512,653.0077.8 %5.0816.94151.0581.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร4,055.394,264.60-5.2 %0.01,140.23267.3376.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,396.133,683.0016.2 %5.01,159.12117.1089.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร6,065.163,870.5936.2 %5.01,311.35185.3585.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,004.393,906.442.4 %1.0556.802.9699.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,989.795,572.4657.1 %5.01,026.13240.1076.6 %5.0
รจจ.สกลนคร 88,643.97119,202.00-34.5 %0.01,296.67264.3679.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร3,247.671,299.6760.0 %5.0569.7551.0091.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,540.85225.2495.9 %5.0912.02752.0917.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร11,409.691,778.0084.4 %5.0702.86112.0284.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,693.744,363.5734.8 %5.01,156.9877.6593.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,275.535,089.093.5 %1.51,273.34440.5065.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,263.746,411.52-21.8 %0.01,108.441.8599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 130,750.2415,504.0049.6 %5.01,542.59368.4076.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 233,919.5416,770.5450.6 %5.02,623.69283.7789.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 368,204.626,582.1590.3 %5.02,618.04218.6491.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2353,520.586,315.8488.2 %5.01,285.62582.9554.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,707.244,245.489.8 %4.5254.30197.8822.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร111,823.6162,920.0043.7 %5.02,037.781,071.2347.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร20,939.7215,036.0028.2 %5.0803.03373.3153.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม16,294.8913,304.0018.4 %5.0838.592,730.87-225.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน335,883.0086,301.7574.3 %5.01,165.0113.5098.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,520.3324,961.44-137.3 %0.02,179.80743.6065.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,305.023,164.004.3 %2.0854.99367.1657.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,374.901,242.0063.2 %5.0702.86303.6856.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร48,859.1515,078.1469.1 %5.05,823.694,462.4423.4 %5.0
รวม 1,177,854 642,506 45.45 % 69,619 30,252 56.55 %