สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม3,121.14782.0074.9 %5.0454.540.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม345,694.389,401.0097.3 %5.02,261.9397.5795.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,955.302,514.0014.9 %5.0306.2582.6573.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,864.291,964.0049.2 %5.0701.31102.0085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม13,842.848,382.7239.4 %5.02,013.41573.8171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,712.68520.0093.3 %5.0219.3668.3668.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม5,082.32443.0091.3 %5.0285.1280.7971.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,391.55273.0093.8 %5.0514.871.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,875.29271.0094.4 %5.0294.684.5498.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,949.24359.0092.7 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,794.75921.0080.8 %5.0399.13100.6274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,964.95572.0088.5 %5.0251.4668.0272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม5,027.56433.0091.4 %5.0351.7466.7781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,958.77462.0090.7 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,845.8928,264.00-160.6 %0.02,013.82171.5591.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 3,952.716,517.80-64.9 %0.01,024.58627.9538.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,653.771.00100.0 %5.0397.02152.0061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,668.941,804.5032.4 %5.0382.62152.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,556.461,319.7048.4 %5.0487.18133.0072.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,180.621,504.0064.0 %5.01,062.60280.8473.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,407.31910.0083.2 %5.0543.19148.1172.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,630.791,566.0072.2 %5.0342.76183.0146.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม8,126.751,036.6687.2 %5.02,051.45430.8279.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,975.373,238.00-8.8 %0.0557.79150.4773.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,388.624,248.2421.2 %5.01,442.91647.6555.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม7,002.273,085.0055.9 %5.0755.04138.4281.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,673.2014,506.49-155.7 %0.0973.88838.8513.9 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม67,982.6957,423.6415.5 %5.0193.89227.08-17.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,561.651,685.0052.7 %5.0834.42490.0341.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,787.291,331.0052.2 %5.062.9724.0961.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,249.27142.0088.6 %5.049.9350.76-1.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,177.981,040.0067.3 %5.0782.0026.8496.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,393.071,389.0059.1 %5.0568.20152.0173.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,630.772,358.0049.1 %5.0815.41476.6541.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,914.7736,217.42-512.3 %0.01,214.741,806.19-48.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,666.005,492.00-17.7 %0.01,157.68336.3071.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,394.802,390.0045.6 %5.0674.65308.7554.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม15,649.1012,719.7018.7 %5.01,975.38133.8993.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม12,007.082,026.0083.1 %5.0587.21207.4564.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,722.004,335.008.2 %4.0834.42305.3663.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม5,234.943,662.0030.0 %5.0861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,358.492,065.2061.5 %5.0948.52252.6273.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม6,214.866,064.632.4 %1.0625.2533.6394.6 %5.0
สพ.นครพนม27,899.488,829.0168.4 %5.0611.59325.1046.8 %5.0
รจก.นครพนม 91,184.0778,940.0013.4 %5.01,402.02989.8029.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,757.903,807.0033.9 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,211.834,129.002.0 %1.0910.49329.2963.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,360.091,722.0048.8 %5.0549.18270.9550.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม6,100.275,642.647.5 %3.5986.28214.6878.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,786.292,490.0010.6 %5.01,195.36299.7574.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,616.4818,692.29-416.9 %0.0623.03154.1475.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม14,046.6510,837.9122.8 %5.0454.98310.2731.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 137,437.4012,778.8865.9 %5.01,324.45278.3979.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 210,322.3416,530.12-60.1 %0.01,500.30474.4968.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม32,095.643,151.1390.2 %5.0370.42142.5061.5 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม46,784.6644,772.004.3 %2.01,162.92504.2656.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง29,691.5112,242.4058.8 %5.0890.97149.0783.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม36,977.6410,455.0071.7 %5.0741.56352.7152.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม14,270.5125,260.00-77.0 %0.01,756.361,356.2522.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,283.173,449.0019.5 %5.0682.27208.6469.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม4,262.732,352.0044.8 %5.0549.18322.5441.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม36,551.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,633.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,009,331 501,720 50.29 % 49,862 17,491 64.92 %