สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,704.281,843.0031.8 %5.0477.1066.8086.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร31,912.709,210.0071.1 %5.084.6266.5021.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,222.8310,012.33-718.8 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,868.001,861.0035.1 %5.0534.1528.1694.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,929.842,300.0041.5 %5.0724.31144.4080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร20,211.2018,350.789.2 %4.52,968.19152.0094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0432.9848.4688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,145.34517.0087.5 %5.0226.2016.1692.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,159.63529.0087.3 %5.0232.8334.1185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,317.00340.0092.1 %5.0333.7650.7584.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,973.58313.0092.1 %5.0266.5029.6488.9 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร23,809.1251,214.51-115.1 %0.03,762.60145.8096.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,426.584,324.802.3 %1.0952.45828.6513.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,648.791,538.0041.9 %5.0458.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,991.051,963.0050.8 %5.0952.50435.5454.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,307.252,519.0023.8 %5.0610.21199.5067.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,818.05850.0069.8 %5.0515.13362.2429.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,433.072,190.2236.2 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,636.773,417.00-108.8 %0.0382.4295.0075.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร5,012.012,940.0041.3 %5.01,332.79142.5089.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,944.773,280.0016.9 %5.0933.4885.5090.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,460.962,780.0037.7 %5.0914.1195.0089.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,022.401,601.0047.0 %5.0591.1795.0083.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,328.471,300.0044.2 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,331.94591.0082.3 %5.0667.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร3,126.84220.2293.0 %5.0591.1966.5088.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,702.154,374.00-18.1 %0.0857.42211.0475.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,903.9039,971.01-168.2 %0.01,370.851,706.18-24.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,530.574,422.0020.0 %5.01,218.70509.8658.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,340.592,872.0014.0 %5.0705.27258.6163.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,507.0011,745.81-38.1 %0.02,017.400.95100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,200.982,192.0031.5 %5.0686.25256.5062.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,980.173,216.0019.2 %5.0952.47298.4768.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,722.183,120.0016.2 %5.0762.34120.0884.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,007.901,017.0074.6 %5.0971.49266.6372.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,924.603,476.7729.4 %5.0534.1266.8987.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร34,687.893,390.0090.2 %5.0592.08275.5053.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร46,223.0821,550.4353.4 %5.0798.77475.0040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,714.681,700.0737.4 %5.0477.10161.5066.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,694.403,613.0023.0 %5.01,047.55312.7770.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,758.421,280.0053.6 %5.0496.12157.9268.2 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,736.783,199.7414.4 %5.0838.41217.4174.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร3,977.741,111.2172.1 %5.0952.5028.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,748.8310,300.794.2 %2.03,310.46380.0088.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร10,504.5514,327.64-36.4 %0.01,347.14171.0087.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร61,559.8010,739.6482.6 %5.0875.62209.9576.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,658.118,020.72-41.8 %0.0449.8551.2888.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร10,091.042,300.0077.2 %5.0266.0995.0064.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร90,774.6421,278.0076.6 %5.0760.31114.8684.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย25,650.7412,105.2252.8 %5.0605.61342.0043.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,236.6310,010.00-60.5 %0.01,651.77891.2446.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,219.932,656.0017.5 %5.0667.23199.3670.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,737.141,034.0072.3 %5.0439.07164.8362.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร25,490.915,625.0077.9 %5.04,937.363,486.5029.4 %5.0
รวม 559,028 336,653 39.78 % 49,903 14,831 70.28 %