สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,618.123,762.78-4.0 %0.02,138.720.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 362,826.9838,947.7738.0 %5.0214.40199.886.8 %3.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,652.3322.0099.2 %5.0787.1975.7690.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.37256.015.7 %2.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่65,234.899,599.7385.3 %5.0152.53106.6930.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,505.186,836.2019.6 %5.063.2255.0213.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,379.1615,033.982.2 %1.097.30166.44-71.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่15,244.8717,392.22-14.1 %0.01,776.02230.2287.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,003.071,852.3238.3 %5.01,554.080.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,388.211,708.0049.6 %5.01,053.410.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,527.1319,659.0051.5 %5.03,684.06171.9595.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,226.4515,344.4724.1 %5.05,210.64399.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,976.074,438.3950.6 %5.02,644.50140.6094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง18,563.871,703.7090.8 %5.0323.1597.6869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,222.171,400.0056.6 %5.0232.2756.5375.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,536.52915.0074.1 %5.0246.1923.0690.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,687.141,386.0062.4 %5.0277.1356.8779.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,824.43869.0077.3 %5.0403.9056.2486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,379.661,134.0074.1 %5.0683.6641.1494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,369.87331.0092.4 %5.0456.580.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,699.87423.0088.6 %5.0457.2833.7992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,612.5338.0098.9 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,689.83349.0090.5 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,979.80468.0088.2 %5.0609.5768.7388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง904.561,431.00-58.2 %0.0300.3555.1081.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,763.73471.0087.5 %5.0350.981.9499.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,597.25608.0083.1 %5.0479.82123.9374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,495.74813.0076.7 %5.0384.0197.8574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,925.23113.0097.1 %5.0678.93152.0077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,604.72314.0091.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,581.09348.0090.3 %5.0689.2359.2191.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,546.51492.0086.1 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,478.284,498.0046.9 %5.0355.7847.5086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,747.374,331.0035.8 %5.0355.7849.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,653.37678.0081.4 %5.0295.9830.4189.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,182.071,063.0074.6 %5.0210.0730.3785.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 314,003.656,358.3754.6 %5.01,802.01140.0092.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,956.50215.4094.6 %5.01,215.35124.8989.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,898.942,511.0013.4 %5.0823.6157.6193.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 58,105.8610,567.20-30.4 %0.01,403.20443.6568.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่9,542.0114,498.50-51.9 %0.02,650.751,648.1837.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่12,696.863,644.2571.3 %5.01,129.47170.9084.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,596.481,000.0082.1 %5.01,661.92289.2582.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,942.272,536.0080.4 %5.01,896.56176.2590.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,481.472,022.0041.9 %5.0783.81350.5555.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 143,339.4457,068.08-31.7 %0.013,128.102,852.9078.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,801.48329.4981.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,071.041,025.004.3 %2.0920.30377.8458.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,368.153,599.0033.0 %5.01,700.861,867.70-9.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,401.725,126.425.1 %2.52,409.99439.2081.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,609.8112,127.40-83.5 %0.02,544.53213.9091.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 37,801.0729,184.7022.8 %5.02,237.15792.2964.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,425.405,480.97-1.0 %0.02,702.16106.8496.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่4,048.576,517.80-61.0 %0.0774.471,064.49-37.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่11,192.459,423.1615.8 %5.03,430.411,850.0046.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,736.565,368.06-13.3 %0.01,357.67146.8089.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,705.662,755.8341.4 %5.02,177.9450.7097.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่15,245.8557,262.47-275.6 %0.03,392.87447.7786.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 16,096.7719,288.00-19.8 %0.05,682.136,151.70-8.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,274.029,997.00-59.3 %0.02,485.711,406.0043.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,873.00796.0079.4 %5.01,015.38417.0558.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,884.774,993.0061.2 %5.01,604.920.9599.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)13,182.1528,518.00-116.3 %0.03,747.46312.3191.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ24,137.4911,693.6051.6 %5.0405.69148.4263.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,644.692,500.205.5 %2.532.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,763.091,071.0061.2 %5.0977.3569.7092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,699.432,324.0037.2 %5.0977.35301.2369.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่6,043.917,957.00-31.7 %0.01,737.99387.6077.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่19,077.7980,918.00-324.1 %0.02,251.421,155.3448.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,548.873,230.0057.2 %5.01,357.67131.0590.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่14,422.6318,614.56-29.1 %0.04,158.9733.8299.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่13,000.824,030.0069.0 %5.01,453.65161.5488.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,869.584,599.0621.6 %5.01,338.65836.3337.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,469.452,753.0049.7 %5.01,841.51107.7194.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,823.874,571.1348.2 %5.02,024.13170.7391.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,812.957,812.00-62.3 %0.01,059.2974.8392.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่43,989.7723,468.0046.7 %5.01,220.87257.0278.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่18,966.1012,822.0032.4 %5.0837.92165.1280.3 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 149,713.94179,207.00-19.7 %0.02,566.161,855.2027.7 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 52,106.0554,847.40-5.3 %0.01,560.54421.3473.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,994.5319,382.40-14.1 %0.03,298.671,712.4648.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,530.661,060.0058.1 %5.0787.190.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,694.211,780.0062.1 %5.01,357.67314.3776.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,637.92600.0083.5 %5.01,148.49159.6086.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่10,764.4137,140.00-245.0 %0.02,746.74306.8588.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่5,099.297,522.88-47.5 %0.01,699.95497.3070.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,148.881.00100.0 %5.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่8,036.684,534.0043.6 %5.04,345.78272.3293.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 116,393.856,610.0059.7 %5.02,222.4039.9098.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 252,491.85146.0699.7 %5.0313.59558.62-78.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 313,917.449,104.9334.6 %5.02,184.21303.0886.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 478,094.5314,419.7481.5 %5.01,031.02341.4566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 568,715.6914,792.7478.5 %5.02,933.65572.4580.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 697,350.867,647.5692.1 %5.01,729.06157.3090.9 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร25,498.5912,284.0051.8 %5.0231.41100.4256.6 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่35,911.391.00100.0 %5.0474.950.9599.8 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์12,679.869,863.6422.2 %5.0465.23231.2950.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 834,846.178,203.2576.5 %5.0216.74361.57-66.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่88,176.2250,172.0043.1 %5.01,945.14660.5266.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ30,752.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่61,041.8733,154.0045.7 %5.01,362.391,137.1516.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง19,753.3012,898.0034.7 %5.01,168.99199.0483.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,294.421,848.5043.9 %5.0864.1588.5789.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง135,820.4410,418.6892.3 %5.01,559.75266.8482.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่38,850.6632,034.0017.5 %5.03,133.312,874.998.2 %4.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่9,112.259,655.32-6.0 %0.02,904.411,217.9758.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่41,151.2345,263.57-10.0 %0.01,775.25213.7588.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,760.162,984.0020.6 %5.01,649.32103,895.32-6,199.3 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่86,479.1110,949.5887.3 %5.04,095.381,263.1769.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,600.586,970.00-51.5 %0.01,376.68695.7549.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,843.8624,529.00-406.4 %0.01,877.5437.4998.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,598.561,065.0070.4 %5.0939.31356.6262.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 570,906.0473,769.71-4.0 %0.021,006.989,015.8557.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่95,062.3137,133.0060.9 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,167,457 1,391,013 35.82 % 213,944 180,528 15.62 %